Vmbo’ers met extra ondersteuning blijven goed bij

Geplaatst door OCO op 27 november 2006

In het schooljaar 2004/’05 kreeg 17 procent van de vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar extra ondersteuning in het kader van het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). De meesten zaten in een beroepsgerichte leerweg. Van de vmbo’ers in de basisberoepsgerichte leerweg had 46 procent een lwoo-indicatie en in de kaderberoepsgerichte leerweg 12 procent. In de theoretische en gemengde leerwegen was dit slechts 2 procent.

Kleinere klassen
Leerlingen met achterstanden of problemen kunnen een lwoo-indicatie krijgen. Ze volgen dan het gewone vmbo-onderwijs, maar hebben bijlessen, huiswerkbegeleiding of andere ondersteuning. Vaak zitten ze in aparte, kleinere klassen waardoor ze meer aandacht krijgen.

Lwoo’ers blijven niet vaker zitten
In 2004/’05 bleef 4 procent van de leerlingen in het derde leerjaar van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen zitten. Lwoo-leerlingen deden het vrijwel even goed als de andere vmbo-leerlingen. In de kaderberoepsgerichte leerweg deden ze het zelfs iets beter. De verschillen tussen jongens en meisjes waren minimaal.

Slagingspercentages lwoo’ers liggen iets lager
In het examenjaar deden de lwoo’ers het wat minder goed dan de anderen. In 2004/’05 slaagde 91 procent van de lwoo-leerlingen in de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen. Voor de andere vmbo’ers lag dit op 96 procent. De meisjes met een lwoo-indicatie deden het in de basisberoepsgerichte leerweg net iets beter dan de jongens.
Geslaagden in het vierde leerjaar vmbo, 2004/’05

Meesten gaan door naar middelbaar beroepsonderwijs
De meeste leerlingen van de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen gingen na het vierde leerjaar door naar het middelbaar beroepsonderwijs. In de laagste niveaus is dit ook mogelijk zonder vmbo-diploma. De doorstroom van lwoo-leerlingen naar het mbo was maar iets lager dan van de andere vmbo’ers.
Van de beroepsgerichte vmbo’ers die in 2004/’05 geen diploma haalden, deed een op de acht het jaar over en verlieten twee op de acht het onderwijs. Ook van de lwoo-leerlingen deed bijna een op de acht het jaar over. Wel verlieten ze iets vaker het onderwijs.

27-11-2006
Jantien van Zeijl

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog