Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 24 november 2021
Er is sprake van schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden niet voldoet aan de leerplicht. Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig. Spijbelen rond de vakantieperiode heet luxeverzuim, spijbelen vanwege problemen thuis of sociaal-emotionele situaties wordt signaalverzuim genoemd. De school meldt veelvuldig verzuim bij de gemeente.

Wat is schoolverzuim?

Leerlingen moeten naar school. Dat staat in de wet. Als een leerling niet naar school gaat zonder geldige reden, dan is dat een overtreding van de leerplichtwet. Er is dan sprake van schoolverzuim. Is er iets waardoor jij of je kind niet naar school kan gaan, dan kan je dat beter melden bij de school.

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere zonder geldige reden niet is ingeschreven bij een school. De gemeente is verplicht om te controleren of jongeren zijn ingeschreven bij een school (art. 10 Lpw).

Relatief verzuim (of spijbelen)

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel is ingeschreven bij een school, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. De school moet proberen om verzuim tegen te gaan. Bij relatief verzuim wordt nog onderscheid gemaakt tussen luxeverzuim en signaalverzuim.

Luxeverzuim

Luxeverzuim gaat over leerlingen die zonder toestemming van de school of leerplichtambtenaar tijdens de schoolperiode met vakantie gaan. Bijvoorbeeld

Signaalverzuim

Signaalverzuim is verzuim dat samenhangt met sociaal-emotionele problemen van de leerling of problemen thuis.

Meldingsplicht schoolverzuim bij DUO

De school meldt veelvuldig verzuim via het verzuimloket van DUO. Dit is verplicht als een leerling minimaal 16 uren les- of praktijktijd (binnen een periode van 4weken) mist. Zestien uur gemiste onderwijstijd is ongeveer gelijk aan drie volledige dagen afwezigheid. Dit staat in de wet (art. 21 lid 1 Lpw). De leerplichtambtenaar ontvangt ook deze data.

OCO krijgt regelmatig de vraag wanneer iets telt als verzuim, zoals bijvoorbeeld te laat komen. Van verzuim is sprake als je zonder geldige reden niet op school bent. Te laat komen telt dus als een volledig lesuur verzuim, omdat je niet de hele les mist. De school kan dit soort verzuim wel melden als dit regelmatig gebeurt.

Eerder melden, soms toegestaan

De school kan en mag verzuim ook eerder via het DUO-verzuimloket melden. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn over het verzuimgedrag van een leerling of als de maatregelen van de school om het verzuim terug te dringen niet helpen.

Eerder melden kan bijvoorbeeld bij leerlingen:

  • met een mogelijke problematische achtergrond;
  • of in combinatie met regelmatig te laat komen;
  • regelmatig te laat komen;
  • verzuim rondom schoolvakanties;
  • ongeoorloofd verzuim na afwijzing verlofaanvraag;
  • vertrek naar buitenland;
  • twijfels over de ziekmelding.

Meer informatie

In het artikel ‘Samenvatting Leerplichtwet‘ is de leerplicht samengevat. Je leest daar meer informatie over de leerplicht en links naar specifieke onderdelen van de leerplicht.

Meer artikelen over Leerplichtsanctie