Wat zijn bij schoolverzuim de verschillen tussen absoluut, relatief, luxe- en signaalverzuim?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 28 september 2014
Er is sprake van schoolverzuim als een leerling zonder geldige reden niet voldoet aan de leerplicht. Bij absoluut verzuim is een leerling niet ingeschreven op school. Bij relatief verzuim is een leerling ongeoorloofd afwezig. Spijbelen rond vakantie heet luxeverzuim, spijbelen vanwege problemen wordt signaalverzuim genoemd.

Wat is schoolverzuim?

Leerlingen moeten naar school. Als een leerling niet naar school gaat zonder geldige reden, dan is dat een overtreding van de leerplichtwet. Er is dan sprake van schoolverzuim. Is er iets waardoor uw kind niet naar school kan gaan, dan kunt u dat aan de leerplichtambtenaar vertellen, zodat die in ieder geval op de hoogte is.

Absoluut verzuim

Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet in een school staat ingeschreven. Volgens de Leerplichtwet zijn gemeenten verplicht om te controleren of alle inwoners die onder de Leerplichtwet vallen in een school staan ingeschreven.

Relatief verzuim (of spijbelen)

Er is sprake van relatief verzuim als een leerplichtige jongere wel in een school staat ingeschreven, maar zonder geldige reden les- of praktijktijd verzuimt. Relatief verzuim is de officiële benaming in de Leerplichtwet voor spijbelen. De school zelf blijft verantwoordelijk voor de behandeling van het korter durende relatief verzuim. Bij relatief verzuim wordt nog onderscheid gemaakt tussen luxeverzuim en signaalverzuim.

Luxeverzuim

Luxeverzuim treedt op als een leerling zonder toestemming tijdens de schoolperiode met vakantie gaat.

Signaalverzuim

Signaalverzuim is verzuim dat samenhangt met sociaal-emotionele problemen van de leerling.

Meldingsplicht schoolverzuim

In de Leerplichtwet staat dat het schoolhoofd bij afwezigheid van zestien uren les- of praktijktijd (binnen een periode van vier weken) melding moet doen over de leerling. Zestien uur gemiste onderwijstijd is ongeveer gelijk aan drie volledige dagen afwezigheid. Deze gevallen van schoolverzuim worden geacht zo zorgwekkend te zijn dat nader onderzoek en maatregelen nodig zijn.

Meer informatie

In het artikel ‘Samenvatting Leerplichtwet‘ is de leerplicht samengevat.