Amsterdam toetst taalniveau voorschoolleidsters

Geplaatst door OCO op 18 september 2009

Gemeente Amsterdam toetst als eerste in Nederland de taalvaardigheid van leidsters van de voorschool. Alle Amsterdamse voorschoolleidsters zijn gekwalificeerd om op een voorschool te werken, maar hun eigen taalvaardigheid werd nooit officieel getoetst. Er ontbrak ook een taalnorm voor voorschoolleidsters. Amsterdam heeft het initiatief genomen om wel tot zo’n norm te komen. Hiermee is Amsterdam de eerste in Nederland.

Taal noodzakelijk voor voorschoolleidsters
Voor sommige beroepen is het lastig als een werknemer niet correct Nederlands spreekt, maar niet onoverkomelijk. Maar voor andere beroepen is het wel cruciaal. Dit geldt zeker voor het werk als pedagogisch medewerker op een voorschool. Immers, de voorschool is onder andere bedoeld om de dreigende taalachterstand van peuters weg te werken, zodat deze kinderen zonder achterstand naar het basisonderwijs kunnen.

Voorschoolleidsters opgeleid op het MBO
De voorschool is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool, bedoeld voor alle kinderen van tweeënhalf tot zes jaar. Kinderen leren verschillende vaardigheden en worden voorbereid op het basisonderwijs. Taal is daar een belangrijk onderdeel van. Voorschoolleidsters worden opgeleid op het MBO. Het blijkt dat een grote groep MBO-ers het Nederlands matig beheerst. In de opleidingen werd tot voor kort vooral aandacht besteed aan de beroepeninhoud, maar minder aan het vak Nederlands. De staatssecretaris pakt dit nu op met de invoering van een taalexamen op het MBO.

Amsterdamse norm
Prof. dr. Folkert Kuiken, van de leerstoelgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit van Amsterdam, heeft onderzocht wat het minimumniveau zou moeten zijn. Dit voorjaar heeft de gemeente Amsterdam als regievoerder voor de voor- en vroegschoolse educatie in Amsterdam de norm vastgesteld. Dezenorm sluit aan bij de exameneisen die in het MBO worden ingevoerd. Afgelopen zomer zijn al 400 van de 600 leidsters getoetst.

Taaltoets
In overleg met alle welzijns-en kinderopvangorganisaties in Amsterdam die met VVE (voor- en vroegschoolse educatie) werken, is besloten dat àlle gediplomeerde medewerk(st)ers die op een officiële VVE-locatie werken met kinderen tot 4 jaar (vanaf 4 jaar neemt de basisschool het over), getoetst worden op hun Nederlandse-taalniveau. De Universiteit van Amsterdam heeft in juni 2009 de volledige toets (mondeling en schriftelijk deel) afgenomen bij 400 van de 600 leidsters. De overige leidsters worden dit najaar nog getoetst. Deze laatste groep betreft vooral VVE leidsters op kinderdagverblijven.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog