Citoscores en schooladviezen: citobandbreedtes

Geplaatst door OCO op 22 februari 2007
Update per 1 december 2014: Onderstaand artikel dateert uit 2007 en is zelfs een bewerking van nog eerdere versies die beschrijven welke citoscores nodig waren om toegelaten te worden volgens het advies van de basisschool in Amsterdam. Het artikel is nu onderdeel van het archief van OCO om een beeld te geven van de toenmalige toelatingsregels maar de informatie is niet meer geldig. Sinds een wetswijziging in 2014 mag een leerling namelijk niet meer worden afgewezen op een te lage citoscore en is het advies van de basisschool leidend. Informatie over de huidige Centrale Eindtoets en het toetsadvies staat in: ‘Wat betekenen de standaardscore en het toetsadvies bij de Centrale Endtoets?’.

Amsterdamse Kernprocedure: schooladvies leidend, citoscore bevestigend

Tegen het einde van de basisschool krijgen leerlingen een advies voor welk soort voortgezet onderwijs zij volgens de basisschool geschikt zijn: het schooladvies. Ook moeten leerlingen in hun laatste jaar op de basisschool een eindtoets doen, veel scholen gebruiken daar de eindtoets van Cito voor. De schoolbesturen en de gemeente Amsterdam leggen jaarlijks in de ‘Kernprocedure’ hun afspraken vast om de overstap van de ruim 200 basisscholen naar de ruim 60 scholen voor voortgezet onderwijs in goede banen te leiden. Een van de afspraken is dat het advies van de basisschool leidend is en dat de score van een leerling voor de Cito-eindtoets bepaalt of de leerling toegelaten kan worden op een onderwijssoort zoals vermeld in het schooladvies of dat nader overleg of onderzoek nodig is. In de onderstaande tabel worden de verschillende schooladviezen en bijbehorende scores weergegeven.

CITOBANDBREEDTES VOLGENS AMSTERDAMSE KERNPROCEDURE

Basisschooladvies

Aanvullend

onderzoek

verplicht

Overleg met

basisschool

verplicht

Automatisch

toelaatbaar

PO onderbouwt advies met aanvullende onderwijskundige informatie

VO vraagt indien gewenst om aanvullende onderwijskundige informatie

vmbo-basis
vmbo-basis/kader

514 en lager

515 t/m 518

519 en 520

521 en hoger

vmbo-kader

520 en lager

521 t/m 526

527 en 528

529 en hoger

vmbo-gemengd
vmbo-theoretisch
vmbo-theoretisch / havo

526 en lager

527 t/m 531

532 en 533

534 en hoger

havo
havo / vwo

531 en lager

532 t/m 535

536 en 537

538 en hoger

vwo

539 en lager

540 t/m 544

(indien vermeld in Keuzegids DMO mag school aanvullend onderzoek eisen)

545 en hoger

praktijkonderwijs
lwookopklas

geen citobandbreedtes van toepassing

Overleg verplicht

Bij iedere onderwijssoort volgens het ‘basisschooladvies’ (kolom links) staat in de kolom ‘automatisch toelaatbaar’ (kolom rechts) de citoscore vermeld waarbij een leerling voor wat het onderwijsniveau betreft zondermeer kan worden toegelaten tot een school voor voortgezet onderwijs die de betreffende onderwijssoort in huis heeft. Hiervoor hoeft geen overleg of verder onderzoek plaats te vinden, tenzij de basisschool aangeeft overleg over de betreffende leerling te willen voeren. Let op, als het een zogenaamd ‘dubbeladvies’ betreft met twee onderwijssoorten, dan dient de school voor voortgezet onderwijs beide onderwijssoorten aan te bieden: dat betekent dat leerlingen met het dubbeladvies havo/vwo niet toegelaten kunnen worden op een categoraal gymnasium (een school met alleen maar gymnasium).

Voor de leerlingen die vallen in de kolom ‘overleg basisschool verplicht’ moet overlegd worden met de basisschool door de school voor voortgezet onderwijs voordat die een besluit neemt over de toelating. Overleg met de basisschool houdt in dat de basisschool voldoende gelegenheid krijgt om het advies schriftelijk maar ook mondeling toe te lichten met aanvullende informatie. Na overleg met de basisschool kan de school voor voortgezet onderwijs vaststellen dat zij meer informatie nodig heeft over de leerling. Om die reden kan zij besluiten tot aanvullend onderzoek. De basisschool moet hierover vooraf geïnformeerd worden. In het geval het aanvullend onderzoek een intelligentie-onderzoek is, moeten de ouders hiervoor vooraf schriftelijk toestemming geven. De VO-school betaalt de kosten van het onderzoek.

Verplicht aanvullend onderzoek

Voor deze leerlingen wordt in opdracht van (en op kosten van) de school voor voortgezet onderwijs aanvullend onderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitslag van dit onderzoek, gevolgd door overleg met de betreffende basisschool, besluit de school of de leerling plaatsbaar is.

Meer artikelen over Blog