Eerste aanmeldingsronde bijna ten eind!

Geplaatst door OCO op 15 maart 2012

Dit jaar werden de uitslagen van de Cito-eindtoets bekend tussen 5 en 9 maart. De week van de uitslag van de Cito-eindtoets is altijd spannend. Is de uitslag zoals verwacht? Of juist hoger of lager? In ieder geval moet er na het krijgen van de uitslag altijd veel geregeld worden. Wat doe je als je het niet eens bent met het basisschooladvies, of misschien wel met de uitslag van de Cito? Hoe werkt het aanmelden? Hoe zit het met loten? Hieronder volgt een stappenplan.

Basisschooladvies en Cito-eindtoets
Iedere leerling krijgt in de maand januari te horen wat zijn of haar definitieve basisschooladvies voor het voortgezet onderwijs is. Dit advies is door de groepsleerkracht opgesteld op grond van toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (gehele schoolloopbaan), houding en motivatie. Van 7 tot en met 9 februari maakten de meeste leerlingen de Cito-eindtoets, waarvan tussen 5 en 9 maart de uitslag kwam. Voor veel leerlingen een spannende periode, maar ook ouders krijgen er slapeloze nachten van. Hoe belangrijk is de uitslag van de Cito-eindtoets eigenlijk? In Amsterdam is het basisschooladvies leidend. Dit is waar middelbare scholen bij aanmelding als eerst naar kijken. De Cito-eindtoets wordt ter controle afgenomen, de uitslag is een objectief toetsgegeven. Als het goed is komt de uitslag van de Cito-eindtoets overeen met het afgegeven basisschooladvies.

Verschil tussen basisschooladvies en uitslag Cito-eindtoets
De Cito-eindtoets is een momentopname. Voelt uw kind zich niet lekker of is er sprake van faalangst, dan kan de uitslag zomaar lager uitvallen. Eén van de redenen dat middelbare scholen meer waarde hechten aan het basisschooladvies. Als ouder is het goed om alert te zijn op een verschil, en hier naar te handelen.

De volgende drie mogelijkheden kunnen voorkomen:

1. Het advies en de Cito-score zijn gelijk
De ideale situatie. In ongeveer de helft van de gevallen is hier sprake van. De leerling is automatisch toelaatbaar op het schoolniveau dat overeenkomt met het basisschooladvies.

2. Het basisschooladvies is hoger dan de Cito-score
De middelbare school kan de leerling niet automatisch plaatsen. Er is meer informatie nodig. Is het basisschooladvies veel hoger dan de Cito-score, dan gaat de middelbare school over tot aanvullend onderzoek. Vaak wordt er een NIO-toets afgenomen (intelligenonderzoek). Is het basisschooladvies iets hoger dan de Cito-score, dan voert de middelbare school gesprek met de basisschool. Hoe hebben zij de leerling ervaren? Zijn er verdere toetsresultaten? Is de leerling gemotiveerd? Hoe is het gedrag, en de houding? Waarom is de Cito-score lager? Is de leerling faalangstig?

3. De Cito-score is hoger dan het basisschooladvies
Er is kennelijk een reden voor de basisschool om voorzichtig te zijn bij de advisering. In deze situatie willen veel ouders dat het basisschooladvies naar boven wordt bijgesteld. Het basisschooladvies bepaalt immers waar de leerling zich straks kan aanmelden. Neem voor bijstelling contact op met de groepsleerkracht. Maak een afspraak en bedenk van van te voren goed waarom u denkt dat uw kind meer kan. De basisschool is niet verplicht het gegeven advies naar boven bij te stellen, ouders hebben wel het recht hier om te vragen. Bedenk hierbij dat het basisschooladvies opgesteld is door een professional met ervaring, zowel met het onderwijsssyteem als met de leerling.

Aanmelden
In de week van 20 tot en met 24 februari ontving iedere leerling een aanmeldingsformulier dat nodig is voor het aanmelden bij een middelbare school. Tussen 5 en 16 maart kunnen leerlingen zich in de eerste ronde aanmelden bij een middelbare school naar keuze. Maak samen een top 3 van favoriete scholen, er is kans op uitloting.

OCO houdt in samenwerking met de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) een overzicht bij van alle aanmeldingen op Amsterdamse middelbare scholen. Dit overzicht bevat informatie over alle middelbare scholen met schoolniveaus vanaf vmbo-t.

Lees het leerlingrapport
Ouders van leerlingen die mee hebben gedaan aan de Cito-eindtoets ontvangen het leerlingrapport. Dit rapport is door Cito opgesteld en bevat informatie over het resultaat. Er staat hoe de leerling heeft gescoord ten opzichte van andere leerlingen. Ook staat vermeld voor welk schoolniveau de leerling het meest in aanmerking komt.

Meldpunt Onderadvisering
Is de Cito-score van uw kind (veel) hoger dan het gegeven basisschooladvies? Met ingang van dit jaar geldt een nieuwe afspraak. Als de Cito-score van een leerling twee of meer schoolniveaus hoger is dan het gegeven basisschooladvies, dan is de basisschool verplicht het basisschooladvies bij te stellen OF het gegeven basisschooladvies schriftelijk te onderbouwen.

Onderadvisering kunt u als ouder melden bij het Meldpunt Onderadvisering:
Tel. 020 251 8151
E-mail: kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Behandelen van aanmeldingen
Tussen 5 en 16 maart kunnen leerlingen zich aanmelden op een middelbare school van eerste keus. Vanaf 19 maart worden de aanmeldingen door de middelbare school behandeld. De middelbare school kijkt welke leerlingen automatisch toelaatbaar zijn, of voor welke leerlingen aanvullende gegevens nodig zijn. Als is vastgesteld welke leerlingen plaatsbaar zijn en er sprake is van overaanmelding wordt er geloot. Uiterlijk 4 april ontvangen leerlingen bericht van de school of ze toelaatbaar zijn en – als er geloot moest worden – of ze ingeloot zijn. Dit is het plaatsingsbesluit. Als een leerling niet is toegelaten of is uitgeloot, dan moet er een andere school worden gekozen.

Uitgeloot of afgewezen?
• Vraag aan de middelbare school wat de precieze reden is dat uw kind niet toelaatbaar is. Als het goed is neemt de middelbare school initiatief en geeft u een onderbouwing. Bent u het niet eens met het besluit of met de onderbouwing, onderneem dan snel actie want de planning van de procedure is eigenlijk te krap voor toelichtingen of uitzonderingen. Neem contact op met OCO voor meer informatie.

• Houdt rekening met de afwijzingsgrond van de eerste school van aanmelding bij het kiezen van een nieuwe school in de tweede ronde. De school waar u uw kind aanmeldt in de tweede ronde heeft misschien behoefte aan overleg met de basisschool of met de school van aanmelding in de eerste ronde. Zorg dat u op de hoogte bent van de gegevens die scholen uitwisselen over uw kind.

• Wanneer aanvullend onderzoek is gedaan omdat uw kind een Cito-score had behaald waarbij aanvullend onderzoek verplicht was, dan geldt dat onderzoek ook voor de school waar u uw kind aanmeldt in de tweede ronde. Er is geen nieuw aanvullend onderzoek nodig.

Eerlijke loting?
De loting moet controleerbaar zijn, ook achteraf: de school moet de loting kunnen verantwoorden naar belanghebbenden.

Data tweede ronde
Vanaf 6 april staat op de website van de Gemeente Amsterdam een lijst met scholen die nog plaats hebben in de tweede ronde. Deze lijst zal ook op de website van OCO geplaatst worden. U kunt uw kind bij de nieuwe school aanmelden van dinsdag 10 tot en met vrijdag 13 april. Alle aanmeldingen worden als tegelijk binnengekomen behandeld. Er gelden tijdens deze aanmeldronde geen voorrangsregels. Op 22 april krijgt u bericht of uw kind wordt toegelaten op deze school van tweede keus.

Twee keer uitgeloot?
Is uw kind voor de tweede keer uitgeloot? Opnieuw aanmelden kan vanaf 23 april, wees er snel bij. Tijdens deze (en tevens laatste) aanmeldronde worden aanmeldingen behandeld op volgorde van binnenkomst.

Klachten over de Kernprocedure?
Heeft u klachten over de uitvoering van de Kernprocedure? Meldt deze bij het Informatiepunt Kernprocedure van de Gemeente Amsterdam per telefoon op 020 – 251 81 51 of per e-mail naar kernprocedure@dmo.amsterdam.nl

Basta
Basta ging langs op de Bos en Lommerschool toen de uitslag van de Cito-eindtoets bekend was. Klik hier voor een kort filmpje.