Gemeenteraad voor betere inspraak van ouders

Geplaatst door OCO op 15 juli 2011

Geen uitbreiding in Centrum of Zuid
De gemeenteraad heeft op 13 juli 2011 bij de behandeling van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor het voortgezet onderwijs een voorstel verworpen van VVD, CDA en D66 dat populaire scholen voor voortgezet onderwijs in Centrum en Zuid de kans geeft uit te breiden. Dit zou mogelijk het aantal plaatsen in het voortgezet onderwijs waarvoor ieder jaar geloot moet worden hebben kunnen verminderen. Schoolbesturen en gemeente hebben in het plan dat in de raad voorgelegd was ingezet op kwaliteit, een betere spreiding en sterkere profilering van de scholen. Argument voor deze strategie is dat de meeste scholen in Centrum en Zuid niet willen groeien en dat er ook betrekkelijk weinig fysieke ruimte is voor uitbreiding.

Kwaliteitsaanpak Voortgezet onderwijs gekoppeld aan huisvestingsbeleid
In de discussie over uitbreidingsplannen werden wel voorstellen van raadsleden aangenomen om betere afspraken over kwaliteit en toelatingsbeleid te maken. In het najaar wordt daarvoor de Kwaliteitsaanpak Voortgezet onderwijs gelanceerd. Daarin zullen zwakke (afdelingen van) scholen deelnemen om hun kwaliteit op peil te brengen.

Meer inspraak ouders, leerlingen en medewerkers
De gemeenteraad nam een voorstel aan, mede gezien het praktisch ontbteken van raadpleging van ouders over het nu voorgestelde plan, om toe te zien op verbetering van de inspraak. Onder meer door het bevorderen van een bovenbestuurlijke medezeggenschap vooral voor onderwerpen zoals het RPO en de Kwaliteitsaanpak.

Bovenbestuurlijke medezeggenschap
OCO heeft sinds 2007 gepleit voor deze verbetering van de inspraak om te zorgen dat ouders structureel betrokken worden bij de kwaliteit en de spreiding van het voortgezet onderwijs. Met de uitspraak van de raad en de steun van de wethouder in de rug kunnen ouders verder initiatieven ontwikkelen om zowel op schoolniveau, als op bestuurlijk niveau en in de toekomst dus hopelijk ook op bovenbestuurlijk (zeg Amsterdams niveau) hun stem te laten horen. Met deze uitspraak van de raad is een belangrijke stap gezet.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog