Hoe verliep de loting voor de invoering van matching?

Geplaatst door OCO op 30 oktober 2014
Voor de invoering van de centrale loting via matching in schooljaar 2014-2015, werd er per school geloot. Omdat leerlingen maar één school mochten opgeven, waren meerdere aanmeldrondes nodig.

Plaatsbare leerlingen

De school moest loten wanneer deze, na het toepassen van voorrangsregels, niet genoeg capaciteit had om alle leerlingen te plaatsen, die volgens hun schooladvies en Cito-score plaatsbaar waren. De Cito-score van de plaatsbare leerlingen had geen invloed op de loting.

Afgewezen leerlingen

Leerlingen die op basis van aanvullende onderwijskundige informatie van de basisschool of aanvullend onderzoek niet geplaatst werden op de school voor voortgezet onderwijs waar zij zich hadden aangemeld, mochten niet meedoen aan de loting en werden afgewezen en doorverwezen naar de volgende aanmeldronde.

Uitgelote leerlingen

Leerlingen die op een eerste school waren uitgeloot als plaatsbare leerling, werden in de tweede lotingsronde automatisch geplaatst voor het zelfde schooladvies. Een uitzondering hierop gold voor scholen die aanvullende, onderwijsinhoudelijke criteria stelden voor toelaatbaarheid. Dit betrof bijvoorbeeld tweetalig onderwijs en Montessorionderwijs. In principe was er na twee lotingsronden een onderwijsplek voor ieder kind.

Lotingsprotocol

De Kernprocedure stelde als eis dat de loting controleerbaar was en voldoende verantwoord werd naar belanghebbenden derden, zoals ouders en basisscholen. Ouders konden bij het schoolbestuur naar de lotingsdocumenten vragen. Door middel van het Lotingsprotocol OSVO werd de controleerbaarheid gewaarborgd. Dit lotingsprotocol was als bijlage bijgevoegd bij de Kernprocedure. Hierin stonden de voorwaarden, uitvoering, registratie, trekking en wachtlijst van de loting beschreven. Conform het lotingsprotocol van het OSVO dienden scholen de lotingsgegevens per schoolniveau binnen 24 uur na de loting doorgeven via ELKK.

Data lotingsronden

De data voor de eerste en tweede lotingsronde werden jaarlijks opnieuw vastgesteld en opgenomen in de Kernprocedure.

Informatie: Amsterdamse keuzegids, schoolgids van de school voor voortgezet onderwijs
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: Adviescommissie Kernprocedure en klachtencommissie
Vindplaats: Kernprocedure en Lotingsprotocol OSVO (bijlage bij Kernprocedure)