Kopklas

Geplaatst door OCO op 19 mei 2009
Als een leerling wel de capaciteiten heeft om vmbo-t, havo of vwo te volgen, maar dit nog niet kan vanwege een taalachterstand, dan kan een jaar kopklas helpen om de taalvaardigheid op niveau te brengen.

Schakelklas in groep 8

In Amsterdam worden veel kinderen meertalig opgevoed. Sommige van deze kinderen hebben te kampen met een taalachterstand, waardoor hun prestaties op de basisschool achterblijven bij hun mogelijkheden. Het onderwijsachterstandenbeleid biedt (sommige) baisisscholen middelen om kinderen met een taalachterstand extra leertijd te geven in de vorm van een schakelklas. De invulling van de schakelklas verschilt per school. Een speciale variant op de schakelklas in Amsterdam is de kopklas. De kopklas heeft als doel leerlingen een betere doorstroomkans te bieden naar vmbo-t, havo of vwo. De leerlingen volgen een jaar extra basisonderwijs. Het onderwijs wordt verzorgd op een locatie voor voortgezet onderwijs. De kopklassen zijn verspreid over Amsterdam:

 • Oost locatie IJburg College
 • Oost locatie Pieter Nieuwland College
 • West locatie Comenius Lyceum 1
 • West locatie Comenius Lyceum 2
 • West locatie Hervormd Lyceum West
 • West locatie Marcanti College
 • Zuid locatie Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert
 • Zuidoost locatie lr. Lely Lyceum

Meer informatie over de locaties voor de kopklassen is te vinden op http://www.kopklasamsterdam.nl

Onderwijs in de kopklas

Leerling in de kopklas hebben recht op minimaal 880 uren onderwijs. De vakken die in de kopklas worden gegeven zijn:

 • Nederlands (70-80% van het programma)
 • Rekenen (vooral leessommen)
 • Wereldoriëntatie (met de nadruk op studerend lezen)
 • Engels
 • Informatica
 • Gymnastiek

Voor wie?

De gemeente Amsterdam en de schoolbesturen van de basisscholen bepalen de regels voor welke leerlingen in aanmerking komen voor een plek in de kopklas. In Amsterdam gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

 • Meertalige leerling
 • Nederlandse taalachterstand maar wel potentie voor vmbo-t, havo of vwo
 • Sterke motivatie
 • Laag schoolverzuim
 • Ouderbetrokkenheid
 • Geen problemen op sociaal-emotioneel of andersoortig gebied

Procedure

Bij de advisering ‘kopklas’ door de leerkracht van groep 8 zijn de toetsresultaten in groep 8 en voorgaande jaren van groot belang. Samen met de interne begeleider (IB-er) van de basisschool krijgt de leerkracht van groep 8 inzicht in alle toetsresultaten. Uit de toetsresultaten moet blijken dat er met name op het gebied van de Nederlandse taal (begrijpend lezen, woordenschat) achterstanden zijn. Het rekenniveau moet voldoende zijn. Op grond van alle gegevens kan door de leerkracht van groep 8 en de IB-er dan een goed onderbouwd advies ‘kopklas’ gegeven worden aan de ouders. Als de ouders akkoord gaan met het advies ‘kopklas’ wordt de leerling bij de kopklas Amsterdam aangemeld. De toelatingscommissie van de kopklas bepaalt of de leerling wordt toegelaten. Voor dit besluit zal overleg plaatsvinden met de leerkracht of de IB-er. Daarnaast wordt een toelatingstoets afgenomen.

Zonder medewerking van de eigen leerkracht wordt een leerling in principe niet aangemeld en geplaatst  in de kopklas. In geval van een conflict met de basisschool kan hierop een uitzondering gemaakt worden. In dit geval wordt het verzoek om een toelatingstoets af te nemen toch in behandeling genomen.

Het kan voorkomen dat een kopklas vol is. Er zijn meerdere locaties, waardoor het kind in dat geval op een andere locatie geplaatst kan worden. Als er teveel aanmeldingen zijn, dan hebben de leerlingen die als eerste door de school zijn aangemeld voorrang. De kopklas valt formeel nog onder de basisschool. Dit betekent dat een kind een jaar langer ingeschreven blijft op de basisschool.

Informatie: schooladvies
Beslissing: groepsleerkracht, directeur basisschool, toelatingscommissie kopklas
Bezwaar: directeur basisschool, toelatingscommissie kopklas
Vindplaats: Kernprocedure en www.kopklasamsterdam.nl