Hoe komt het basisschooladvies tot stand?

Geplaatst door Lidewij Koren op 12 december 2017
Leerlingen in groep 8 krijgen een basisschooladvies. Dat bepaalt op welk niveau een leerling zich mag inschrijven. Het advies wordt gebaseerd op: toetsresultaten, sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en gedrag.

Basisschooladvies is leidend

Het basisschooladvies is vanaf 2015 wettelijk leidend bij de plaatsing van leerlingen op het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat het basisschooladvies meer gewicht krijgt. Het advies is bindend en bepalender dan de uitslag van de Eindtoets.

Opstellen basisschooladvies

Bij het opstellen van het basisschooladvies zijn tenminste twee professionals van de school betrokken (de groepsleerkracht en de intern begeleider en/of de schoolleider).

Het basisschooladvies wordt gebaseerd op:

Kennis en vaardigheden

Het gaat om kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in groep 8, maar ook in groep 6 en 7.

Overige factoren

Bij overige factoren gaat het om:

 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Werkhouding
 • Gedrag
 • Motivatie

Het basisschooladvies is dus niet alleen gebaseerd op toetsuitslagen. Hoe gedraagt het kind zich in de klas? Kan het zich concentreren? Is het gemotiveerd? Maakt het thuis huiswerk? De antwoorden op deze vragen spelen een grote rol.

Kennis en vaardigheden

Het leerlingvolgsysteem geeft een beeld van de opgedane kennis en vaardigheden. In het leerlingvolgsysteem staan per leerling de toetsuitslagen van groep 1 tot en met groep 8. De toetsuitslagen van groep 6, 7 en 8 worden bij het opstellen van het basisschooladvies betrokken. De leerlingvolgsysteemtoetsen in januari zijn de laatste toetsen die nog worden meegenomen in het advies. De Amsterdamse scholen hebben met elkaar afgesproken dat de toetsuitslagen van de volgende vakken nadrukkelijk bij de totstandkoming van het advies worden betrokken: 

 • Begrijpend lezen
 • Rekenen/wiskunde
 • Spellen
 • Studievaardigheden

Traject eindadvisering

 1. De basisschool heeft eind groep 7 een gesprek met de ouders en de leerling over het voorlopig basisschooladvies van hun kind. De uitslag van de Entreetoets is op dat moment bekend. Het voorlopige basisschooladvies wordt gebaseerd op gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Ook wordt gekeken naar de resultaten uit het sociaal emotioneel volgsysteem. In dit gesprek worden ook verbeterpunten voor het komende schooljaar besproken. Een gespreksverslag (hoofdlijnen) wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem.
 2. In groep 8 vindt er tussen de herfst- en kerstvakantie opnieuw een gesprek plaats tussen de school, de ouders en de leerling over het voorlopig basisschooladvies.
 3. In januari neemt de school nog een toets af als onderdeel van het leerlingvolgsysteem, de M8 toets. Daarna stelt de school een definitief basisschooladvies op en bespreekt dat met de ouders en de leerling. Bij het adviesgesprek ontvangen ouders een kopie van het oki-doc met daarin de onderbouwing van het advies. Het oki-doc bevat de gegevens die gedeeld zullen worden met het voortgezet onderwijs. Ook dit adviesgesprek wordt op hoofdlijnen vastgelegd in het leerlingvolgsysteem, ook wordt vastgelegd dat het oki-doc is uitgereikt.
 4. Na de uitslag van de Centrale Eindtoets vindt er eventueel nog een gesprek plaats. Maakt een leerling de Centrale Eindtoets beter dan verwacht, dan moet de basisschool het gegeven basisschooladvies heroverwegen. De school kan in overleg met de ouders besluiten het basisschooladvies naar boven bij te stellen. De school kan ook besluiten dit niet te doen. De basisschool is niet verplicht het advies naar boven bij te stellen. De basisschool mag het basisschooladvies niet naar beneden bij stellen.

  Let op: In 2020 vindt geen eindtoets en ook geen heroverweging plaats. Dit is het gevolg van noodmaatregelen om snelle verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zie voor meer informatie over tijdelijke wijzigingen Corona op school: wat zijn de regels?

Oneens met basisschooladvies

Lees hier wat u kunt doen als u het oneens bent met het basisschooladvies van uw kind.