Informatieplicht leerlinggegevens

Geplaatst door OCO op 23 mei 2009
U heeft het recht om te weten welke informatie de school gebruikt, om deze informatie in te zien en informatie toe te voegen.

In het onderwijs worden veel gegevens gebruikt over uw kind, dit gebeurt op verschillende momenten:

  • bij de inschrijving;
  • bij de overgang van basisschool naar de school voor voortgezet onderwijs;
  • tijdens de jaren van uw kind op school.

Het gaat daarbij om gegevens die u zelf heeft aangedragen, maar ook om gegevens die minder bekend zijn. Bijvoorbeeld gegevens die afkomstig zijn van een andere school. Een school moet in de schoolgids vermelden hoe er wordt omgegaan met de gegevens van leerlingen (art. 24g lid 2 WVO). U hoeft de school niet zomaar alle gegevens te verstrekken over uw kind.

Inschrijving

De gegevens die u de school moet verstrekken bij het inschrijven van uw kind zijn de naam, de voorletters, de geboortedatum, het geslacht en het persoonsgebonden nummer (art. 27b lid 1 WVO). Deze gegevens worden verwerkt in de administratie en in het leerlingdossier.

Inzagerecht

Als ouder heeft u het recht om het leerlingdossier met enige tussenpozen in te zien. Een verzoek om inzage dient u in bij de schooldirectie.

Informatieplicht

Scholen gebruiken informatiesystemen om gegevens over leerlingen te raadplegen en om gegevens uit te wisselen. De uitwisseling van gegevens gebeurt niet alleen binnen de school of met andere scholen, maar ook met organisaties die werken binnen het jeugdbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de schoolarts of aan Bureau Jeugdzorg. U heeft het recht om te weten wat er met die gegevens gebeurt. Scholen zijn wettelijk verplicht u informatie te verstrekken over welke informatie de school verwerkt, aan wie deze gegevens worden verstrekt en met welk doel dit gebeurt (art. 33 Wbp). Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden. Dit in verband met privacyredenen.

Informatie naar derden door wettelijke verplichting

Het kan voorkomen dat de school gegevens aan derden moet leveren in verband met het nakomen van een wettelijke verplichting (art. 8 sub c Wbp jo. art. 43 sub b Wbp). Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij een misdrijf. De school is in dat geval verplicht aangifte te doen. De politie heeft gegevens van de leerling nodig om de aangifte op te nemen.

Bijzondere gegevens

De wet noemt enkele bijzondere gegevens die verwerkt kunnen worden zoals godsdienst, ras of gezondheid (art. 16 Wbp). Normaal gesproken is het verboden om dit soort gegevens te verwerken. Het kan zijn dat een school gegevens over de gezondheid van uw kind nodig heeft, omdat er speciale begeleiding nodig is. In dat geval mag de school dit soort gegevens wel verwerken (art. 21 lid 1 sub c Wbp). Dit soort gegevens wordt dan ook niet van alle leerlingen op een school verwerkt. Per leerling moet bekeken worden of dit noodzakelijk is.

Wat kunt u doen?

U kunt de school verzoeken u te melden welke gegevens gebruikt worden. De school moet u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken met daarin een omschrijving van het doel van de verwerking, de gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers van de gegevens en de herkomst van de gegevens (art. 35 lid 1 jo. lid 2 Wbp). Als u vervolgens vindt dat de gegevens onjuist zijn, dan kunt u de school verzoeken om deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen of te verwijderen. In dit verzoek moet u dan aangeven welke gegevens u precies wilt laten wijzigen (art. 36 lid 1 Wbp). De school moet u binnen vier weken laten weten in hoeverre er wijzigingen zullen worden aangebracht (art. 36 lid 2 Wbp).

Als u vindt dat er onzorgvuldig met de gegevens van uw kind wordt omgegaan, dan kunt u een klacht indienen op de wijze waarop de school dat voorschrijft (zie artikel ‘Klachten’ voor meer informatie hierover). Dit kunt u vinden in de schoolgids. Als u vindt dat de klacht vervolgens niet goed wordt afgehandeld of u vindt dat er van buitenaf naar moet worden gekeken dan kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens terecht.

Informatie: schoolgids, leerlingdossier, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: schoolbestuur, Autoriteit Persoonsgegevens
Vindplaats: artikel 3, 24g lid 2 en 27b lid 1 WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), artikel 8 sub c, 16, 21 lid 1 sub c, 33, 35 lid 1 en 2, 36 lid 1 en 2, 43 sub b Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens)