Verwijdering leerling voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 24 mei 2009
U moet er op kunnen vertrouwen dat de school de juiste procedure volgt in het geval uw kind van school verwijderd wordt. Voor verwijdering geldt een strikte procedure. Deze procedure is in de wet verankerd.

Verwijdering van school
De school kan uw kind een schorsing opleggen. Als deze strafmaatregel geen effect heeft, dan kan de school uw kind van school verwijderen. Hiervan is sprake wanneer de leerling iets zeer ernstigs heeft gedaan of mildere maatregelen geen oplossing hebben geboden. Verwijdering houdt in dat uw kind permanent van school wordt gestuurd en dat er een nieuwe school gevonden moet worden. De school moet de Onderwijsinspectie berichten over het definitieve besluit tot verwijdering (art. 14 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO). Vanaf dit moment staat uw kind niet langer ingeschreven op de school.

Procedure
Voor het verwijderen van een leerling geldt een strikte procedure. De overheid heeft regels hiervoor opgesteld, omdat de verwijdering van een leerling grote gevolgen heeft op de schoolloopbaan. Voordat de school besluit uw kind te verwijderen, moet het bevoegd gezag van de school:

• U in de gelegenheid stellen te worden gehoord (art. 14 lid 1 Inrichtingsbesluit WVO).
• In overleg treden met de Onderwijsinspectie. Hiernaast dient ook de leerplichtambtenaar op de hoogte te worden gesteld door de school. Tijdens dit overleg kan uw kind worden geschorst (art. 14 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
• Een andere school met vergelijkbaar onderwijs vinden die bereid is de leerling toe te laten (art. 27 lid 1 WVO). Deze vereiste geldt niet voor speciaal onderwijs, voor het mbo en het (voortgezet) speciaal onderwijs (art. 27 lid 1 WVO jo. art. 1 onder c Lpw).

Besluit
Nadat deze stappen zijn gevolgd kan de school het besluit nemen tot definitieve verwijdering. Dit besluit moet met opgave van redenen en de mogelijkheid tot bezwaar schriftelijk aan u bekend worden gemaakt (art. 15 lid 1 Inrichtingsbesluit WVO).

Bezwaar tegen verwijdering
• U kunt binnen zes weken nadat het besluit is genomen, bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school (art. 15 lid 2 Inrichtingsbesluit WVO).
• De school moet u nogmaals horen. Hierin kunt u uw bezwaar toelichten en kunt u de rapporten en adviezen bekijken die zijn opgesteld (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO).
• Tijdens deze bezwaarprocedure kan het bevoegd gezag uw kind toegang tot de school ontzeggen (art. 15 lid 4 Inrichtingsbesluit WVO).
• Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift beslist het bevoegd gezag opnieuw over de verwijdering (art. 15 lid 3 Inrichtingsbesluit WVO jo. art. 27 lid 4 WVO).

Als het bevoegd gezag van de school het besluit handhaaft, dan wordt uw kind alsnog van school verwijderd. Hierna bestaat voor u als ouder de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter. Bij een openbare school kunt u naar de bestuursrechter, bij een bijzondere school kunt u terecht bij de civiele rechter.

Informatie: schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur
Bezwaar: schoolbestuur
Vindplaats: artikel 27 lid 1 en 4 WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), artikel 14 lid 1, 2 en 3, 15 lid 1, 2, 3 en 4 Inrichtingsbesluit WVO