Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?

Geplaatst door Floor Kaspers op 23 augustus 2023
Een school mag niet zomaar een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft. Scholen zijn namelijk wettelijk verplicht om eerst te onderzoeken welke ondersteuning een kind precies nodig heeft. Tegen ouders vooraf al zeggen: ‘Uw kind past hier niet’, mag niet. Maar dit komt in de praktijk wel regelmatig voor. Blijkt na onderzoek dat de school de ondersteuning niet kan bieden? Dan heeft de school een zorgplicht en moet de school een passende onderwijsplek op een andere school regelen. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan, advies vragen aan een onderwijsconsulent of naar de geschillencommissie passend onderwijs stappen.

Aanmelding weigeren? Eerst verplicht onderzoek naar ondersteuningsbehoefte

Als u uw kind aanmeldt op school, bijvoorbeeld bij de start op de basisschool of na een verhuizing naar Amsterdam, zal de school vragen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat hij in een rolstoel zit, een autisme spectrum stoornis heeft of een verstandelijke beperking. De school is sinds de invoering van passend onderwijs namelijk verplicht om te kijken welke ondersteuning er precies nodig is. Vervolgens kijkt de school of ze deze ondersteuning kan bieden. Als de school deze ondersteuning niet kan bieden, ook niet met hulp van buitenaf, gaat de school met u in gesprek over een mogelijke andere school.

De school is verantwoordelijk voor een passende onderwijsplek voor uw kind. De school moet binnen zes weken met een aanbod komen. In lastige situaties kunnen ze die periode met vier weken verlengen. Is er dan nog steeds geen passend aanbod? Dan is de school verplicht de leerling zelf een plek te geven totdat dat passende aanbod wel is gevonden.

Aanmelding in de praktijk: scholen weigeren onterecht leerlingen

In de praktijk komt het regelmatig voor dat scholen zeggen dat ze een aanmelding niet in behandeling kunnen nemen. De ondersteuning die een leerling nodig heeft zou te ingewikkeld of te zwaar zijn. Soms zegt iemand van de school dit tijdens een open dag of een kennismakingsgesprek. Ook kan het zijn dat de school na de aanmelding een brief stuurt waarin staat dat ouders op zoek moeten gaan naar een andere school.

Hoewel dit in de praktijk gebeurt, handelt de school hierbij niet volgens de wet. Volgens de wet moet de school immers eerst onderzoek doen en zelf zorgen voor een passende onderwijsplek. Tegen ouders vooraf al zeggen: ‘Uw kind past hier niet’, mag niet.

De evaluatie passend onderwijs in 2020 maakte duidelijk dat scholen nog vaak de zorgplicht proberen te ‘omzeilen’. Dit doen ze bijvoorbeeld door een aanmelding niet in behandeling te nemen.

Wat te doen als de aanmelding van uw kind wordt geweigerd?

Als uw kind informeel wordt geweigerd, bijvoorbeeld in een kennismakingsgesprek of op een open dag, dan hoeft u hier niets mee te doen. U kunt gewoon de stappen zetten om uw kind formeel aan te melden. U volgt de inschrijfprocedure van de school. Deze is vaak te vinden is op de website van de school of in de schoolgids. De school moet zich ook aan deze regels houden.

U kunt er wel voor kiezen om de school erop te wijzen dat ze u verkeerd geïnformeerd hebben. Hierover kunt u een klacht indienen. Wanneer u te horen krijgt dat de schriftelijke aanmelding van uw kind wordt geweigerd in verband met de ondersteuningsvraag, is het belangrijk om te zorgen dat u dit ook schriftelijk bevestigd krijgt van school. Vervolgens kunt u bezwaar maken tegen het besluit van de school. Hiervoor verwijst u naar de zorgplicht. U benoemt dat de school niet op basis van een ondersteuningsvraag een aanmelding kan weigeren.

Twijfelt u of een aanmelding geweigerd wordt vanwege de ondersteuning, of wat nu de status is van de aanmelding, is het altijd goed om schriftelijk bevestiging te vragen aan de school.

Vervolgstappen: onderwijsconsulent of geschillencommissie

De school neemt op basis van het bezwaar mogelijk een ander besluit of gaat met u in gesprek over waarom het besluit niet wordt aangepast. Mogelijk concludeert u dat de ondersteuning op een andere school beter past. De school kan ook eerst verder onderzoek gaat doen. Komt u er samen met school echt niet uit, dan kunt u een aantal vervolgstappen zetten. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld advisering door een onderwijsconsulent of het voorleggen van het geschil aan de geschillencommissie passend onderwijs. OCO kan helpen om met u mee te denken wat het beste past bij uw situatie.

Wanneer mag een school wel een aanmelding weigeren?

Het reguliere aanmeldingsbeleid van een school geldt voor alle leerlingen, dus ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Op basis van dit reguliere aanmeldingsbeleid is er een aantal situaties waarin een school een aanmelding kan weigeren. De zorgplicht is dan niet van toepassing. Het gaat om de volgende situaties:

  • Bijzondere scholen kunnen leerlingen soms weigeren. Dat kan bijvoorbeeld als ouders de grondslag van de school niet onderschrijven.
  • Voor aanmelding op een school voor voortgezet onderwijs moet de school zich baseren op het basisschooladvies.
  • Ook als een school aantoonbaar vol is, kan ze de leerling weigeren en heeft de school geen zorgplicht.

De geschillencommissie passend onderwijs heeft een aantal situaties benoemd waarbij de zorgplicht niet aan de orde is, en wanneer een school wel en niet mag weigeren.