Hoe werkt de geschillencommissie passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 14 september 2014
De geschillencommissie passend onderwijs is landelijk ingesteld, en bestaat uit deskundigen op het terrein van onderwijs, pedagogiek en ouderrechten. Een geschil kunt u kosteloos voorleggen aan de commissie wanneer het gaat over toelating of verwijdering van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, en over het ontwikkelingsperspectief. Een uitspraak van de geschillencommissie is niet juridisch bindend, maar wel zwaarwegend.

Hoe?

De geschillencommissie heeft op de website veel informatie staat over het indienen van een geschil. Onderdeel daarvan is een model voor een verzoekschrift. Hiermee wordt u stap voor stap door de procedure geleid, en staat alle informatie op een rij. Het is niet verplicht om dit model te gebruiken, maar wel handig. U heeft geen advocaat nodig om een verzoek in te dienen. Ook zijn er geen kosten aan verbonden. Omdat soms snel een uitspraak nodig is, kent de geschillencommissie ook een versnelde procedure.

Te laat?

Het is de bedoeling dat u binnen zes weken na een besluit van de school, zoals een besluit tot  verwijdering of een besluit om uw kind niet te plaatsen, een verzoek indient bij de geschillencommissie. Soms is dat echter niet mogelijk. Er kan vertraging ontstaan door de zomervakantie, of u kunt eerst nog andere stappen hebben geprobeerd. Het is dan nog steeds mogelijk om een geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. U kunt dan in het verzoekschrift toelichten waarom u niet eerder een verzoek in kon dienen.

Ervaringen in het eerste jaar

De geschillencommissie heeft een jaarverslag uitgebracht over het schooljaar 2014-2015 waarin ze 51 verzoeken behandelden. Op basis van die ervaringen trekt de geschillencommissie een aantal conclusies. Zo zijn sommige samenwerkingsverbanden te weinig betrokken bij de scholen en de leerlingen. Deze afstand is niet bevorderlijk voor het voorkomen en oplossen van problemen. Ook blijken scholen regelmatig niet goed om te gaan met de zorgplicht en het ontwikkelingsperspectief.

Van de 51 verzoeken zijn er een aantal niet doorgezet, of nog niet afgerond. De commissie heeft 31 uitspraken gedaan. Hiervan zijn er 20 gegrond verklaard en dus ouders in het gelijk gesteld. De commissie concludeert verder dat het schoolbestuur het advies van de commissie serieus neemt en over het algemeen opvolgt.

De conclusies en het jaarverslag leest u hier.

Meer weten?

U leest meer informatie over de geschillencommissie op de website.
Folder Geschillencommissie Passend onderwijs