Nieuwe wet onderwijstijd van invloed op medezeggenschap op school

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 juni 2015
Per 1 augustus 2015 wordt de onderwijstijd vereenvoudigd en gemoderniseerd. De Wet modernisering onderwijstijd biedt scholen in het voortgezet onderwijs meer ruimte om het onderwijsprogramma flexibel in te vullen. Kwaliteit gaat voor kwantiteit. De wet heeft ook invloed op de medezeggenschap op school.

Onderwijstijd

In de nieuwe wet staat de kwaliteit centraal in plaats van het tellen van het aantal uren. Leerkrachten ervaren veel regeldruk door de huidige regelgeving. Er ontstaan meer mogelijkheden voor maatwerk voor individuele leerlingen. Het wordt ook mogelijk om onderwijstijd te verschuiven naar het volgende schooljaar.

Belangrijkste wijzigingen

Scholen hoeven niet meer te voldoen aan de oude 1040-urennorm. Het aantal onderwijsuren moet over de gehele schoolloopbaan wel gemiddeld 1000 uur per leerjaar zijn. Het examenjaar telt niet mee voor de berekening. Een belangrijk punt in de nieuwe wet is dat leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs moeten krijgen. In de oude situatie werd juist aangegeven hoeveel dagen leerlingen geen onderwijs hebben.

Invloed op medezeggenschap

Er bestaan door de nieuwe wet meer mogelijkheden voor maatwerk, maar bij nieuwe besluiten over onderwijstijd moet de school overleggen met ouders, personeel en leerlingen op school. Op een aantal punten hebben ouders, personeel en leerlingen namelijk rechten vanwege de medezeggenschap op school. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht bij alle wijzigingen over het organisatorisch beleid van de school. Ouders, leerlingen en personeel moeten afzonderlijk met een beleidswijziging instemmen als de wijziging grote invloed heeft op hun eigen achterban.

Overzicht van rechten

(Gemeenschappelijk) medezeggenschapsraad heeft:
– instemmingsrecht op de planning van de roostervrije dagen
– adviesrecht over het lesrooster in het voortgezet onderwijs
– adviesrecht over de regeling van de vakantie
– recht op informatie over de invulling en spreiding van de verschillende leerjaren
– recht op informatie over de daadwerkelijk verzorgde uren per schooljaar

Ouder en leerlingen hebben:
– instemmingsrecht op de invulling van de onderwijstijd
– instemmingsrecht op het lesuitvalbeleid

Personeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft:
– instemmingsrecht op de invulling van roostervrije dagen
– instemmingsrecht op het taakbeleid
– instemmingsrecht op het transitieplan

Meer informatie

Meer informatie over de bevoegdheden van de (G)MR is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.

Meer artikelen over Blog