Geschillen medezeggenschap

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023

E is één commissie voor geschillen over medezeggenschap. Deze commissie behandelt verschillende soorten geschillen, zoals instemmingsrecht, reglement en statuut, adviesrecht en naleving van de Wms (Wet medezeggenschap op scholen). Als je het niet eens bent met de uitspraak van de commissie, heb je de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de ondernemingskamer. Zowel een schoolbestuur als een medezeggenschapsraad (MR) kunnen een meningsverschil voorleggen aan de commissie. Dus als er een probleem is waar jij als lid van de MR mee zit, of als het schoolbestuur een meningsverschil heeft met de MR, kunnen beide partijen het aan deze commissie voorleggen.

Commissie voor geschillen

Er is één speciale commissie voor geschillen over medezeggenschap (art. 30 lid 1 Wms). Deze commissie heet de Landelijke Commissie voor Geschillen Wms. De leden van deze commissie worden benoemd op voordracht van belangenorganisaties van schoolbesturen en onderwijspersoneel, ouders en leerlingen (art. 30 lid 2 Wms).

De commissie behandelt geschillen over (art. 31 lid 1 WMS):

Voorbeelden van geschillen

Instemmingsrecht

Als het schoolbestuur geen instemming voor een besluit heeft gekregen, maar toch vindt dat het besluit moet worden uitgevoerd.

Reglement en statuut

Als het schoolbestuur geen instemming krijgt van de medezeggenschapsraad voor een nieuw of gewijzigd reglement of statuut.

Adviesrecht

Als het schoolbestuur het advies van de medezeggenschapsraad niet voldoende verwerkt in een genomen besluit of als er geen advies is gevraagd.

Naleving wet

Als het schoolbestuur of de medezeggenschapsraad de regels van de Wms of een onderwijswet niet volgen. Bijvoorbeeld als het schoolbestuur informatie achterhoudt of de medezeggenschapsraad die het eigen reglement niet naleeft.

Uitspraak is bindend

De uitspraak van de commissie is bindend voor het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. Dit betekent dat partijen de uitspraak moeten respecteren en moeten uitvoeren (art. 31 lid 3 Wms).

Oneens met uitspraak, je kan altijd in beroep

Wanneer de geschillencommissie uitspraak heeft gedaan, bestaat wel de mogelijkheid om tegen die uitspraak in beroep te gaan (art. 36 lid 1 Wms). Het beroep moet binnen een maand na de uitspraak worden ingediend (art. 36 lid 2 Wms). Dit gebeurt bij de ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Deze zitting vindt altijd in Amsterdam plaats. Tegen een uitspraak van de ondernemingskamer kan geen cassatie worden ingesteld (art. 36 lid 4 Wms). Dit houdt in dat partijen zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de ondernemingskamer.

De kosten voor deze procedure zijn altijd voor het schoolbestuur. Dit staat in de wet (art. 36 lid 5 Wms).

Verzoekschrift

Zowel een medezeggenschapsraad als een schoolbestuurder kunnen een geschil aanhangig maken. Dit gebeurt via een verzoekschrift. Hierin wordt beschreven waar het geschil over gaat. Het is ook mogelijk om de commissie te vragen zich ergens over uit te spreken. Het verzoekschrift wordt verstuurd naar:

Onderwijsgeschillen
t.a.v. Landelijke Commissie voor Geschillen Wms
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl

* Dit artikel is ook van toepassing op een afzonderlijke geleding (zoals oudergeleding of personeelsgeleding), de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een themaraad of een deelraad. Voor de leesbaarheid van het artikel wordt gesproken over medezeggenschapsraad.

Meer artikelen over Faciliteiten en geschillen