Mag school de schooltijden wijzigen?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 2 april 2019
Steeds meer scholen voeren een alternatief lesrooster in. Het continurooster wordt populairder en wordt op veel scholen ingevoerd. Maar wie beslist over de invoering van het continurooster of handhaving van een schoolrooster met vijf gelijke schooldagen? Het initiatief ligt bij de school, maar ouders hebben een belangrijke stem bij een wijziging van de schooltijden.

Inspraak via medezeggenschap

De oudergeleding van de medezeggenschapsraad moet instemmen met een wijziging van onderwijstijd. Dit staat in de Wet medezeggenschap op scholen (art. 13 lid 1 onder h WMS). Een wijziging van schooltijden valt onder de term ‘onderwijstijd’.

Onderwijstijd heeft hier een dubbele betekenis. Enerzijds geeft dit het minimum aantal onderwijsuren voor leerlingen aan. Anderzijds de invulling van deze onderwijsuren: het schoolrooster.

Op papier is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het treffen van een regeling voor de onderwijstijd. Als de school de schooltijden wil aanpassen, dan hebben ouders hebben via de medezeggenschapsraad wel een belangrijke stem. Meer achtergronden over de rol van medezeggenschapsraad is te lezen in het artikel Wat doet de medezeggenschapsraad?.

Invloed van wijziging onderwijstijd

De (gedeeltelijke) wijziging van de schooltijden kan grote gevolgen hebben voor ouders. Bij de invoering van een continurooster verblijven de leerlingen de gehele dag op school. Soms verschillen de schooltijden bij de onderbouw en bovenbouw. Dit kan onhandig zijn voor ouders met een schoolgaand kind in zowel de onderbouw als bovenbouw.

Daarnaast is een wijziging van de onderwijstijd van invloed op de personele inzet. De Arbeidstijdenwet geeft iedere werknemer recht op pauze. Een leerkracht heeft recht op tenminste 30 minuten pauze na 5,5 uur aaneengesloten gewerkt te hebben. Na instemming van de personeelsgeleding mag de school dit omzetten in twee keer 15 minuten (art. 5:4 Arbeidstijdenwet en CAO PO 2018-2019). Dit zijn aandachtspunten voor de MR bij de wijziging van een schoolrooster.

Continurooster en externe opvang

Er zijn ook scholen die een externe organisatie in de arm nemen om toezicht te houden tijdens de middagpauze op school. Bij de invoering van een continurooster is er in principe geen tussenschoolse opvang. Als de school een organisatie wil inhuren, dan heeft de oudergeleding van de MR alsnog instemmingsrecht op het voorstel voor tussenschoolse opvang (art. 13 lid 1 onder f WMS). Dit instemmingsrecht reikt tot het aanwijzen van de organisatie en de eventuele vaststelling van de ouderbijdrage.

Verplichte raadpleging ouders

Ouders moeten verplicht geraadpleegd worden voordat de medezeggenschapsraad instemming mag verlenen. De schooltijden worden voorafgaand aan het nieuwe schooljaar vastgesteld. De school is verplicht de schooltijden in de schoolgids te vermelden (art. 13 lid 1 onder g WMS). De schoolgids wordt altijd voorafgaand aan het schooljaar vastgesteld. Meer achtergronden over het raadplegen van ouders is te lezen in het artikel Ouders raadplegen als MR.