Oneens met het negatief bindend studieadvies (BSA) in het mbo?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 15 augustus 2022
In het eerste studiejaar krijgt een student een bindend studieadvies (BSA) van de mbo-opleiding. Een negatief bindend studieadvies betekent dat de student moet stoppen met de opleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij onvoldoende studieresultaten. De student kan binnen twee weken in beroep gaan tegen deze beslissing. Als een student is uitgeschreven van de opleiding, kan hij zich voor een andere opleiding aan dezelfde mbo-instelling inschrijven. Ook kan hij in de meeste gevallen met dezelfde opleiding starten aan een ander ROC.
Heb je een vraag over het bindend studieadvies in het mbo? Neem dan contact op met onze helpdesk via 020 330 6320 of whatsApp naar 06 1600 4600 of check het artikel ‘Kan ik in beroep tegen een negatief bindend studieadvies?’

Bindend studieadvies (BSA)

In het eerste studiejaar krijgt een student een bindend studieadvies (BSA) van de mbo-opleiding. Het moment waarop de student het BSA krijgt, hangt af van de duur van de opleiding. Bij een éénjarige opleiding, zoals de entreeopleiding, basisberoepsopleiding of specialistenopleiding, ontvangt de student een BSA tussen de drie en vier maanden na de start van de opleiding. Maar bij studies die langer duren dan één jaar, ontvangt de student dit tussen de negen en twaalf maanden na de start van de opleiding. De mbo-opleiding mag niet afwijken van deze termijnen (art. 8.1.7a lid 1 WEB).

Gevolgen bindend studieadvies

Het studieadvies is bindend. Dit betekent dat de mbo-opleiding beslist of een student wel of niet verder mag met zijn opleiding. Bij een negatief bindend studieadvies, wordt de onderwijsovereenkomst tussen student en opleiding ontbonden en wordt de student uitgeschreven bij de opleiding (art. 8.1.7a lid 2 aanhef WEB).

Regels bij het negatief bindend studieadvies

De opleiding mag niet zomaar een negatief bindend studieadvies geven. De opleiding moet namelijk:

  • rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de student, zoals een handicap, bijzondere familie-omstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap (art. 8.1.7a lid 2 onder a WEB);
  • voldoende voorzieningen hebben aangeboden aan de student om goed te kunnen studeren, zoals begeleiding of ondersteuning (art. 8.1.7a lid 2 onder b WEB);
  • tussentijds een schriftelijk waarschuwing geven waarin staat dat de student zijn studieresultaten binnen een bepaalde periode moet verbeteren. Op die manier is de student op de hoogte dat hij bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zal krijgen (art. 8.1.7a lid 2 onder c WEB).

Alle regels die gelden bij een bindend studieadvies staan beschreven in het studentenstatuut van de opleiding, volgens art. 7.4.8 lid 4 WEB en art. 8.1.7a lid 4 WEB.

Beroep binnen twee weken

Heeft een student met een negatief BSA onvoldoende begeleiding gekregen tijdens zijn studie? Of heeft de opleiding onvoldoende rekening gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden? Dan kan de student in beroep gaan bij de Commissie van beroep voor de examens (art. 8.1.7a lid 5 WEB). De termijn hiervoor is twee weken. In het reglement van de commissie staat hoe de student het beroep kan aantekenen. Daarnaast kan de student contact opnemen met de studentenraad van de onderwijsinstelling, die de signalen vervolgens bespreekt met het bestuur.

Recht op inschrijving na negatief BSA

Als de onderwijsovereenkomst wordt ontbonden, wordt de student uitgeschreven bij de opleiding. De student kan zich dan niet nog een keer inschrijven voor dezelfde opleiding bij hetzelfde ROC. Wel kan de student zich inschrijven voor een andere opleiding aan dezelfde mbo-instelling. Ook kan hij starten met dezelfde opleiding aan een ander ROC (art. 8.1.7a lid 4 WEB).

In sommige gevallen kan een student geweigerd worden. Bijvoorbeeld wanneer hij niet geschikt wordt bevonden voor een nieuwe opleiding aan het ROC of voor dezelfde opleiding aan een ander ROC (art. 8.1.7b lid 1 en 2 WEB).

Gerelateerde onderwerpen