Ouders raadplegen als MR

De medezeggenschapsraad praat mee over het schoolbeleid. Om goed te kunnen meepraten mag van de medezeggenschapsraad verwacht worden dat zij weten wat er speelt onder ouders, leerlingen en personeel. De medezeggenschapsraad kan ook zelf ouders raadplegen. In sommige gevallen is dit zelfs verplicht.

Voelsprieten in de school

Volgens de wet informeert de medezeggenschapsraad (hierna: MR) iedereen in de school over de activiteiten van de MR en bevordert de MR openheid en onderling overleg. Van de ouders (en leerlingen) in de MR mag worden verwacht dat zij weten wat er speelt onder andere ouders en leerlingen op school en hun voelsprieten hebben uitstaan in de school. Enerzijds door zichtbaar te zijn, zodat mensen je weten te vinden als het moet. Anderzijds door op het juiste moment ouders te betrekken of te raadplegen.

Raadplegen van ouders

Sommige ouders weten de MR goed te vinden. Ouders geven een signaal af bij de MR of vragen of de MR iets bespreekbaar wil maken. Deze signalen kan de MR gebruiken op het moment dat er nieuw schoolbeleid wordt gemaakt. Soms moet je als MR zelf op zoek. In de Wet medezeggenschap op scholen staat niet duidelijk beschreven hoe je als MR ouders moet raadplegen of om hun mening moet vragen. De MR bepaalt zelf of dit noodzakelijk is om goed te kunnen meepraten. De MR beslist ook zelf wat de voorwaarden zijn voor de raadpleging.

Ouderraadpleging soms verplicht

In sommige gevallen worden ouders verplicht geraadpleegd voordat de MR over een plan beslist. Deze situaties hebben grote gevolgen voor ouders en zijn daarom verankerd in de wet (art. 15 lid 3 WMS):

 • onderwijstijd, waaronder onderwijsuren, vakantierooster en de schooltijden (met uitzondering op het voortgezet speciaal onderwijs).
 • tussenschoolse opvang in het basisonderwijs

Er zijn nog meer onderwerpen die grote gevolgen hebben voor ouders (en leerlingen) en waarvoor de MR ouders zou kunnen raadplegen. In principe maakt het niet uit of de MR een instemmingsrecht of adviesrecht op een bepaald onderwerp. Het is wel zo dat in de meeste gevallen de gevolgen voor ouders en leerlingen het grootst zijn als de (ouders in de MR) een instemmingsrecht op een onderwerp hebben. Bijvoorbeeld:

 • de manier waarop ouders door de school wordt geïnformeerd over schoolzaken
 • een fusie met een andere school of scholen
 • verandering van de grondslag van de school
 • voorzieningen op school

Voorkom discussie, bespreek vooraf de voorwaarden

Ouders kunnen op verschillende manieren geraadpleegd worden: door in gesprek te gaan op het schoolplein, door een eigen activiteit te organiseren of door ouders via een flyer op te roepen om ergens op te reageren. Vooral bij belangrijke onderwerpen is het verstandig om vooraf af te spreken wat de voorwaarden voor de raadpleging zijn en hoe de uitslag wordt gelezen. Een oproep via een flyer om mee te denken over de kwaliteit van het schoolgebouw of het onderwijs is natuurlijk iets heel anders dan een enquête waarbij het meest populaire model voor nieuwe schooltijden wordt ingevoerd. Bespreekpunten voor de MR zijn bijvoorbeeld:

 • Waar willen we de ouders voor raadplegen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat ouders onze vragen goed kunnen beantwoorden? Informeel of formeel? Digitaal of pen en papier?
 • Op welke manier kunnen we zoveel mogelijk ouders bereiken?
 • Wanneer is de uitslag van de raadpleging een succes? Gebruiken we daarvoor een percentage?
 • Wat is de relatie tussen de ouderraadpleging en het standpunt van de (oudergeleding van de) MR?

Bepaal per onderwerp wat de beste manier is en beschrijf de voorwaarden in de toelichting op de enquête. Probeer daarnaast zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande activiteiten en informatiekanalen (nieuwsbrief, website, facebook) van de school. Hierdoor vergroot je het bereik en de kans op respons.

Meer info

Meer informatie over de taken van de MR is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/bevorderen-openheid-en-onderling-overleg-in-de-school. Meer informatie over medezeggenschap op school is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.