Ouders raadplegen als MR

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) is het jouw taak om openheid en onderling overleg in de school te stimuleren. Volgens de wet moet de MR schriftelijk verslag uitbrengen over de activiteiten die zij uitvoert. De MR heeft ook de mogelijkheid om ouders zelf te raadplegen. Soms is dit zelfs verplicht.

Onderling overleg

De MR bevordert openheid en het onderling overleg in de school (art. 7 lid 1 Wms). Bijvoorbeeld door als verkiesbare mr-leden zichtbaar te zijn bij de achterban, zodat mensen de MR weten te vinden. Maar ook door de ouders, scholieren en leerkrachten te raadplegen, omdat sommige beslissingen grote gevolgen hebben.

Schriftelijk verslag van werkzaamheden

Een MR weet wat er speelt onder ouders, leerlingen en personeel. Anders kan je als MR-lid niet goed meepraten over het schoolbeleid. De wet schrijft voor dat de MR schriftelijk verslag doet van de eigen werkzaamheden. Daarmee informeert de MR ouders, scholieren en leerkrachten. Een MR stuurt de eigen verslagen naar anderen in de school om het overleg daarover te voeren (art. 7 lid 2 Wms).

Raadplegen van ouders

Sommige ouders weten de MR goed te vinden. Ouders geven een signaal af bij de MR of vragen de MR-leden om een thema bespreekbaar te maken. Deze signalen kan de MR agenderen. Soms moet je als MR meer moeite doen om je achterban te betrekken.

In de wet staat niet duidelijk beschreven hoe je als MR ouders moet raadplegen of om hun mening moet vragen. De MR bepaalt zelf of dit noodzakelijk is om goed te kunnen meepraten. De MR beslist ook zelf wat de voorwaarden zijn voor de raadpleging.

Ouderraadpleging soms verplicht

De MR raadpleegt ouders bij belangrijke thema’s. Een aantal thema’s heeft grote gevolgen voor ouders en is daarom in de wet verankerd.

In de wet staat daarover beschreven: “Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld in [..] wordt niet genomen dan na raadpleging van de ouders.”

De MR is verplicht om in de volgende situaties de ouders te raadplegen (art. 15 lid 3 WMS):

 • overdracht van (een deel van de school) of een fusie van scholen
 • sluiting van de school
 • voor- en naschoolse opvang in het basisonderwijs
 • wijziging van de grondslag van de school
 • wijziging van de onderwijstijd, waaronder onderwijsuren, vakantierooster en de schooltijden (met uitzondering op het voortgezet speciaal onderwijs)

Ouderraadpleging niet verplicht, soms wél wenselijk

Er zijn nog meer onderwerpen die grote gevolgen hebben voor ouders (en leerlingen) en waarvoor de MR ouders kan raadplegen. In principe maakt het niet uit of de MR een instemmingsrecht of adviesrecht heeft op een bepaald onderwerp. Het is wel zo dat in de meeste gevallen de gevolgen voor ouders en leerlingen het grootst zijn als de (ouders in de MR) een instemmingsrecht op een onderwerp hebben. Bijvoorbeeld:

 • tussenschoolse opvang
 • bereidheid om te betalen voor verplichte opvang bij continurooster
 • verandering van de schooltijden
 • invoering van tablets

Ouderraadpleging vormvrij

Ouders kunnen op verschillende manieren geraadpleegd worden. De ouderraadpleging is vormvrij. Je kan als MR informeel in gesprek gaan op het schoolplein met ouders, een eigen activiteit organiseren of door ouders via een flyer op te roepen om ergens op te reageren.

Vooral bij belangrijke onderwerpen is het verstandig om vooraf af te spreken wat de voorwaarden voor de raadpleging zijn, hoe de uitslag wordt bepaald en hoe de MR omgaat met het resultaat van de raadpleging. Een oproep via een flyer om mee te denken over de kwaliteit van het schoolgebouw of het onderwijs is natuurlijk iets heel anders dan een enquête waarbij het meest populaire model voor nieuwe schooltijden wordt ingevoerd.

Voorkom discussie, bespreek vooraf de voorwaarden

Bespreekpunten voor de MR zijn bijvoorbeeld:

 • Waar willen we de ouders voor raadplegen?
 • Hoeveel ouders willen we bereiken?
 • Hoe zorgen we ervoor dat ouders onze vragen goed kunnen beantwoorden? Informeel of formeel? Digitaal of pen en papier?
 • Op welke manier kunnen we zoveel mogelijk ouders bereiken?
 • Wanneer is de uitslag van de raadpleging een succes? Gebruiken we daarvoor een percentage?
 • Wat is de relatie tussen de ouderraadpleging en het standpunt van de (oudergeleding van de) MR?

Bepaal per onderwerp wat de beste manier is en beschrijf de voorwaarden in de toelichting op de enquête. Probeer daarnaast zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande activiteiten en informatiekanalen (nieuwsbrief, website, facebook) van de school. Hierdoor vergroot je het bereik en de kans op respons.

Meer info

Meer informatie over medezeggenschap op school lees je in het artikel Samenvatting medezeggenschap op school.

Meer artikelen over Raadpleging ouders