Rechten en plichten tijdens het eindexamen

Geplaatst door OCO op 18 mei 2009

Beroep tegen opgelegde sancties

De eindexamenkandidaat kan binnen vijf dagen na de bekendmaking van de sanctie in beroep gaan bij de door het schoolbestuur ingestelde commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag het schoolhoofd geen deel uitmaken. Voor de behandeling van andere problemen of klachten – zoals de beoordeling van toetsen of de berekening van cijfers – is de commissie van beroep niet bevoegd.

De commissie neemt binnen twee weken (maximaal te verlengen met nog eens twee weken) na ontvangst van het beroepsschrift een beslissing en maakt deze schriftelijk aan de indiener bekend, met een kopie aan de directeur van de school en aan de Onderwijsinspectie. In deze beslissing staat, in het positieve geval, op welke manier alsnog het eindexamen of een deel daarvan afgelegd kan worden. Onderdelen van het centraal examen zullen in een volgend tijdvak moeten worden afgelegd.

Beoordeling

Als de examenleerling klaar is met het maken van de toetsen beginnen de examinatoren met het nakijken. De eerste examinator die de toets nakijkt is de docent van de leerling (art. 41 lid 1 Eindexamenbesluit VO).

Vervolgens wordt de toets naar de tweede examinator gestuurd, een docent van een andere school. Deze zal de toets nakijken en weer terugsturen naar de directeur van uw school (art. 41 lid 3 Eindexamenbesluit VO).

In overleg bepalen de twee examinatoren de score voor de toets. Als zij het niet met elkaar eens zijn dan wordt dit voorgelegd aan het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Als het dan nog steeds niet opgelost is, dan wordt er een melding gemaakt bij de inspectie, die kan zorgen voor een derde examinator (art. 42 lid 1 Eindexamenbesluit VO). De beoordeling van deze derde examinator geldt boven de eerdere beoordelingen.

Als de scores van alle leerlingen binnen zijn stelt de directeur van de school de cijfers vast (art. 42 lid 2 Eindexamenbesluit VO). Het cijfer is een getal tussen de 1 en de 10 (art. 47 lid 1 Eindexamenbesluit VO).

Praktijkgedeelte in het vmbo

In het vmbo beoordeelt de examinator het praktijkgedeelte ter plekke (art. 41a lid 1 Eindexamenbesluit VO). De examinator legt zijn bevindingen en de bijbehorende score schriftelijk vast. Deze bevindingen worden bekeken door een tweede examinator.

Klachten

Klachten over het examen kunt u kwijt bij de klachtencommissie van de school. U kunt klagen als u het bijvoorbeeld niet eens bent met over hoe er gehandeld is door het personeel tijdens het examen.

LAKS

Een organisatie die jaarlijks weer in het nieuws komt tijdens de examenperiode is het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Dit is een organisatie voor en door scholieren. Uw kind kan zelf terecht bij LAKS als hij een vraag of klacht heeft over een examenonderdeel. Tijdens het eindexamen is er een eindexamenklachtenlijn (tel. 020 524 40 66) die daarvoor geopend is.

Informatie: pta, examenreglement, schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: schoolbestuur, commissie van beroep, klachtencommissie
Bezwaar: commissie van beroep
Vindplaats: Eindexamenbesluit VO