Strengere regels voor examens voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 26 augustus 2010

Op 26 augustus heeft de staatssecretaris per brief aan de Tweede Kamer een Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit aangeboden. De wijziging betreft een aanscherping van de slaag/zakregeling in het voortgezet onderwijs.

De belangrijkste bepalingen
In aanvulling op de bestaande eisen geldt:
* voor alle leerlingen dat met ingang van 2011-2012 het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen (CE) een voldoende (ten minste 5,5) moet zijn;
* voor leerlingen in het havo/vwo dat zij met ingang van 2012-2013 niet meer dan één onvoldoende mogen hebben onder de eindcijfers voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij bovendien geldt dat de onvoldoende niet lager mag zijn dan een vijf. Deze maatregel gaat een jaar later in dan oorspronkelijk gepland. Er komt geen uitzondering voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie.
Voor het vmbo worden eerst de referentieniveaus taal en rekenen ingevoerd en geëvalueerd voordat een besluit valt over de aanscherping voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.
* voor de leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg dat per 2011-2012 het schoolexamen en het centraal examen elk voor 50 procent meetellen in het eindcijfer;
Met deze bepaling wordt de weging CE-SE gelijk aan die in andere schoolsoorten.

Overkoepelende beleidslijn
De aanscherping van de exameneisen past in een serie maatregelen die gericht is op verbetering van de onderwijskwaliteit. De brief noemt:
* investeringen in relatie tot de Kwaliteitsagenda VO;
* investeringen in het kader van het Convenant Leerkracht;
* eenvoudiger maken van ‘stapelen’;
* aanpakken van knelpunten in doorstroom;
* opheffing maximale verblijfsduur vmbo;
* verscherpt toezicht en handhaving onderwijstijd;
* invoering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen;
* verbetering van kwaliteit schoolexamens

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog