De regels voor zittenblijven in het voortgezet onderwijs

Geplaatst door OCO op 30 december 2014
Elke school heeft regels voor het zittenblijven. Scholen publiceren een schema in de schoolgids met de minimumvoorwaarden om over te gaan. De schoolresultaten zijn leidend om een leerling te bevorderen of juist te laten zittenblijven. De docenten beslissen of een leerling blijft zitten. Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen die beslissing.

De regels

Scholen maken zelf de regels over zittenblijven. Deze regels moeten vermeld staan in het schoolplan. Het is mogelijk dat de regels ook staan vermeld in de schoolgids. Soms wordt de schoolgids ook digitaal aangeboden, via bijvoorbeeld de schoolwebsite. De school hanteert criteria met de minimumvoorwaarden om over te gaan. Hierin staat ook beschreven of je cijfers van vakken mag compenseren. De voorwaarden om te worden bevorderd worden ook wel de overgangsnormen genoemd. Leerlingen en ouders kunnen invloed uitoefenen op de regels omtrent zittenblijven en bevordering. De MR van een school, waar ook ouders en leerlingen in zitten, moet namelijk instemmen met deze regels.

Overgangsnormen

Het is gebruikelijk dat de leerkrachten aan het einde van het schooljaar gezamenlijk de bevordering van leerlingen bespreken tijdens de laatste rapportvergadering. Tijdens deze vergadering van het schoolteam wordt het besluit genomen over het zittenblijven. Deze vergadering wordt ook wel overgangsvergadering genoemd. Afhankelijk van de schoolresultaten van de leerling wordt de leerling tijdens deze vergadering inhoudelijk besproken. Een leerling met allemaal voldoendes wordt minimaal besproken. De overgangsnormen zijn dan ook leidend bij het besluit voor zittenblijven.

Beslissing over zittenblijven in het voortgezet onderwijs

De leerkrachten moeten informatie van de ouders ook meewegen bij de beslissing om een leerling te laten zittenblijven. De schoolresultaten zijn altijd leidend, omdat deze cijfers voor alle leerlingen tellen en de overgangsnormen vooraf opgesteld zijn. Echter spelen er meerdere belangen bij de beslissing om een leerling te laten zittenblijven. Ouders kunnen bijvoorbeeld aangeven dat door langdurige ziekte in de familie of een scheiding binnen het gezin de leerprestaties van de leerling hebben geschaad.

Heroverweging beslissing

Ouders kunnen verzoeken om de leerling te laten bespreken tijdens de revisievergadering. Tijdens deze vergadering heroverwegen de docenten het besluit om een leerling te laten zittenblijven. U kunt voorafgaand aan deze vergadering aangeven bij de mentor dat de school niet op de hoogte is van bepaalde bijzondere omstandigheden. Ouders kunnen een verslag van de overgangsvergadering opvragen, zodat zij kunnen nalezen of alle belangen en de inbreng van de ouders zijn meegewogen bij de beslissing om een leerling te laten zittenblijven.

Het is verstandig om zo snel mogelijk te informeren wanneer de revisievergadering plaatsvindt. De revisievergadering vindt namelijk enkele dagen na de overgangsvergadering plaats, kort voor de zomervakantie.

Geen bezwaar mogelijk

Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen de beslissing van de docenten. Het gaat namelijk om een inhoudelijke beslissing die de docenten nemen vanuit hun expertise en professionaliteit. Ouders kunnen wel een klacht indienen als de school de procedure rondom zittenblijven en bevordering niet naleeft of onzorgvuldig is. Voorbeelden van onzorgvuldige besluitvorming zijn onder andere: een overhaaste beslissing nemen of niet alle relevante informatie meenemen in de beslissing.

Zomerscholen in strijd tegen zittenblijven

Sinds 2013 zijn er ook zogenaamde zomerscholen ingericht voor zittenblijvers. Leerlingen die blijven zitten op één of twee vakken volgen een intensief lesprogramma om alsnog de vereiste leerstof eigen te maken. Dit traject volgen zittenblijvers gedurende de zomer. Na het maken van een afsluitende toets bepaalt de school of de leerling alsnog bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Dit traject wordt door een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam aangeboden.

Informatie: schoolplan, schoolgids, leerlingstatuut
Beslissing: docenten (via de overgangsvergaderingen)