Transparantie en betrokkenheid op 8e Montessori

Geplaatst door OCO op 13 december 2016
De 8e Montessori, een openbare basisschool op de Oostelijke Eilanden in stadsdeel Oost onder het bestuur van STAIJ, is in 2016 door de onderwijsinspectie als ‘zwak’ beoordeeld. Januari 2017 vond een ‘voortgangsgesprek’ plaats waarbij de inspectie positief was over het verbetertraject. STAIJ is transparant over de ontwikkelingen, ouders zijn betrokken. Er gebeurt heel veel tegelijk en dat roept ook vragen op. Op deze pagina wordt informatie gedeeld door ouders die iets extra’s willen doen voor de school. Ouders op andere zwakke scholen kunnen met deze ervaringen hun voordeel doen. Andere besturen kunnen een voorbeeld nemen aan de openheid van STAIJ.

– Update van 16 februari 2017, eerste versie 13 december 2016 –

Transparant bestuur

STAIJ onderscheidt zich door een transparante cultuur, het is een van de weinige schoolbesturen die kwartaalrapportages online zet waarin actuele ontwikkelingen beschreven worden. De inspectie maakte het kwaliteitsoordeel ‘zwak’ pas laat in het najaar van 2016 bekend bij de publicatie van het inspectierapport. STAIJ meldde al voor de zomer in de tweede kwartaalrapportage 2016 dat de inspectie met een negatief oordeel zou komen en organiseerde voor de zomer ook al een eerste informatiebijeenkomst voor ouders.

Inspectie positief over voortgangsgesprek

De inspectie constateerde tijdens een voortgangsgesprek op 18 januari 2017 dat inmiddels aan de voorwaarden voor kwaliteitszorg wordt voldaan.

In het inspectierapport waarin geoordeeld werd dat de school zwak was speelde het ontbreken van een analyse van de toetstgegevens een grote rol. Over de vooruitgang op dat punt schreef de inspectie in het verslag van het voortgangsgesprek:

“Voor de kwaliteitszorg heeft de school dit jaar voor het eerst een analyse gemaakt van de resultaten waarbij alle facetten hiervan zijn belicht. Er is met het hele team gekeken welke leerlingen voldoende leerwinst realiseren en welke niet en welke gevolgen hieraan verbonden moeten worden voor het handelen in de klas. Ook heeft de school een uitgebreide analyse gemaakt van de kenmerken van ouders en leerlingen. Op basis hiervan heeft de school een keuze gemaakt voor nieuwe methoden, aanbod voor de meer- en hoogbegaafden en zowel minimum- als streefdoelen opgesteld die passen bij de leerlingenpopulatie. Leraren hebben scholing gevolgd voor meerdere vakgebieden en klassenmanagement.”

Plan van aanpak

Het plan van aanpak voor het verbetertraject is 11 oktober 2016 gepresenteerd op een informatieavond waarbij ruim 100 ouders aanwezig waren. De schoolwebsite bevat een archief met nieuwsbrieven. Daar staat ook het Plan van aanpak, maandelijks wordt bericht over de voortgang. Op 13 december 2016 vond opnieuw een informatieavond plaats met circa 100 ouders. Op deze avond gaven docenten, IB-ers, interim-directeur en bestuurder inzicht in het verbeterproces. Ook de medezeggenschapsraad en ouderraad presenteerden zich.

Verbindende ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) op de 8e Montessori stelt zich ten doel om de betrokkenheid van ouders bij school te vergroten om samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Dat doet de ouderraad met laagdrempelige en vraaggerichte activiteiten die zijn gericht op kennismaken en verbinden, zoals een ouderborrel na afloop van de ouderavond op 13 december 2016.

Klankbordbijeenkomsten medezeggenschapsraad

Op de ouderavond van 13 december 2016 gaf de medezeggenschapsraad een presentatie over de bevoegdheden van de MR en over de rol van de MR bij de verbeteraanpak. De MR presenteerde zichzelf als kritisch en constructief. De MR heeft ook een aandeel gehad in de voorbereiding van de ouderavond: de onderwerpen van de presentaties door het onderwijsteam waren (mede) aangedragen door de MR.

Tegelijkertijd erkende de MR onvoldoende zichtbaar te zijn geweest in het verleden en nog te zoeken naar een manier om ouders aan te sluiten op de MR. Daarom introduceert de MR klankbordbijeenkomsten als voorbereiding op MR-vergaderingen. Op de klankbordbijeenkomsten kunnen ouders vragen of zorgen neerleggen en is er ook ruimte om deze te vertalen naar beleidsvragen die ingebracht kunnen worden op MR-vergaderingen.

Ouders brengen iets extra’s

Aan de kant van ouders leven zorgen en betrokkenheid. Gaat het om een eerste verbeterslag of zet de school ook een lijn uit om zich door te ontwikkelen tot een excellente school die zich kan profileren in stadsdeel Oost? Lukt het om de ouders te verbinden en te voorkomen dat ouders weglopen terwijl de school zich aan het verbeteren is? Is de MR voldoende alert en kritisch om de belangen van de ouders te bewaken? Een aantal betrokken ouders is bereid zich extra in te zetten. Daarbij komen allerlei vragen naar boven die de ouders op de juiste plek proberen neer te leggen om ze beantwoord te krijgen.

Positionering van de school

In de klankbordbijeenkomst van de MR is door ouders naar voren gebracht dat de school verder moet kijken dan een ‘voldoende’ halen bij de inspectie en een visie moet ontwikkelen om zich te positioneren in Amsterdam Oost. Ouders willen daar graag in meedenken. In de 8e Montessori nieuwsbrief #9 wordt kort verslag gedaan van de klankbordgroepbijeenkomst.

Vragen over het Plan van Aanpak

Op 23 november 2016 verzonden vragen en opmerkingen over het Plan van Aanpak van betrokken en pro-actieve ouders aan de schoolleiding, de ouders bieden ook hun ondersteuning aan.

Wat voor informatie biedt ParnasSys?

Verslag van gesprek op 3 november 2016 met een kwaliteitsmedewerker van STAIJ en enkele vervolgvragen voor een gesprek met de schoolleiding. Ouders hadden contact gezocht om een beter begrip te krijgen van de mogelijkheden die de school heeft om, met inzet van ParnasSys, met ouders te communiceren over het onderwijs van hun kind.

Hoe is het interne toezicht geregeld?

Door ouders gemailde vragenlijst 15 september 2016 voorafgaand aan hun gesprek met de bestuurder van STAIJ over de vraag of de organisatie ’in control’ is. De ouders waren gezien het onderwerp door de schooldirecteur van de 8e Montessori verwezen naar de bestuurder.

Meer artikelen over Blog