Veelgestelde vragen over scholen kiezen

Geplaatst door Sharita Lourens op 21 december 2020
Hieronder staan de veelgestelde vragen over het kiezen van scholen. Het betreft een bewerking van de FAQ van de OSVO (organisatie VO-schoolbesturen) waarbij ook links zijn toegevoegd naar uitgebreidere informatie.

Veelgevraagd

Hoe vrij ben ik om een VO-school te kiezen?

Het basisschooladvies is bindend, lees meer hierover in het artikel Hoe komt het schooladvies tot stand?. Dit betekent dat je alleen VO-scholen kan kiezen die de schoolsoort aanbieden die past bij je advies.

Als je een dubbeladvies hebt, bijvoorbeeld havo/vwo dan geldt het volgende:

 • je mag een school kiezen die de onderste van de twee schoolsoorten uit het dubbeladvies aanbiedt (in dit voorbeeld havo);
 • je mag niet een school kiezen die alleen maar de bovenste van de twee schoolsoorten uit het dubbeladvies aanbiedt (in dit voorbeeld vwo);
 • het is aan te raden om een school te kiezen die beide schoolsoorten van het dubbeladvies in huis heeft.

Met ingang van schooljaar 2020-2021 is het beleid rondom leerwegondersteuning (lwoo) in Amsterdam gewijzigd. Het advies voor een leerling om in het voortgezet onderwijs leerwegondersteuning te krijgen is geen onderdeel meer van het formele schooladvies. Het wordt wel opgenomen in het Oki-doc. Je kunt als leerling met een leerachterstand kiezen voor scholen die wel én scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden. Tegelijkertijd is het in de meeste situaties wel aan te raden om te kiezen voor een school die leerwegondersteuning biedt, om gericht te kunnen werken aan het wegwerken van de leerachterstanden.

Welke scholen passen bij je advies kun je bekijken in de papieren Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2021, op de website voschoolkeuze020.nl of in de scholenzoeker op deze website.

Kan een leerling kiezen voor een profielklas, of selecteert de school daarvoor leerlingen?

Scholen kunnen profielklassen hebben waarin iets extra’s wordt geboden wat los staat van het onderwijsniveau, zoals sport, dans, kunst, of tweetalig onderwijs (tto). In de Kernprocedure geldt ook een technasiumklas of gymnasiumklas op een scholengemeenschap als een profielklas.

Voor de toelating tot een profielklas mogen scholen extra eisen stellen, maar die moeten wel van tevoren bekend gemaakt worden. De afspraak in de Kernprocedure is dat de VO-scholen aanvullende toelatingscriteria voor een profielklas in ieder geval vermelden in hun schoolgids en bij voorkeur ook in de Keuzegids VO.

Indien alsnog blijkt aan de hand van de schoolgids dat een school aanvullende eisen mag stellen, dan geldt volgens de Kernprocedure het volgende: “Wanneer blijkt dat een gematchte leerling niet past bij de betreffende profielklas, wordt er een plek in een reguliere klas aangeboden. Is dit niet mogelijk, omdat de VO-school alleen profielklassen aanbiedt, dan wordt er een beschikbare plek op een andere VO-school binnen hetzelfde schoolbestuur aangeboden.”

Enkele VO-scholen hebben volgens de Keuzegids VO alleen maar klassen met een speciaal profiel (het Berlage Lyceum, DENISE en de Vinse School), de gids stelt daarover: “Dat betekent dat je bij afwijzing op deze scholen een plek op een andere VO-school van het schoolbestuur aangeboden krijgt.” Eigenlijk is het vreemd, eerst ingeloot worden en daarna afgewezen worden. De vraag is of zo’n beslissing stand zou houden in een eventuele bezwaarprocedure.

Naast deze profielscholen lijkt het St. Nicolaas Lyceum de enige school te zijn met zowel profielklassen als reguliere klassen die zich het recht voorbehoudt om leerlingen te selecteren voor de profielklassen. Waarbij het overigens niet duidelijk is of het om selectie of om een advies gaat. De school organiseert volgens de Keuzegids VO voor de tweetalige klassen en voor de cultuur+klas en sport+klas een ‘adviesmiddag’.

Selectie van leerlingen speelt ook bij vakscholen, die daarvoor de vraag hieronder ‘Hoe werkt het met de vakscholen?’.

Ook gevraagd

Hoe werkt het met de vakscholen?

Dit jaar zien de vakscholen Media College en Hubertus & Berkhoff af van een voorselectie. Beide scholen staan dan ook direct op de voorkeurslijst. Alleen voor IVKO kunstschool geldt dit jaar de voorselectie. Leerlingen die naar deze school willen moeten een intake doen, ook als een leerling de school niet op de eerste plaats van de voorkeurslijst wil zetten. Als een leerling geschikt wordt bevonden mag de leerling de school op de voorkeurslijst zetten, als een leerling niet geschikt wordt bevonden mag dat niet. Geschiktheid levert nog geen plaatsgarantie op, als er meer belangstelling dan plek is worden de plekken via de Centrale loting en matching verdeeld.

Waar kan ik op letten bij het bezoeken van een open dag?

Als je een open dag bezoekt, komen er veel dingen op je af en hierdoor kan je makkelijk iets vergeten. Daarom is in de Keuzegids VO een checklist opgenomen die je kunt meenemen en invullen tijdens het bezoek van een open dag. Vul bij elk punt een cijfer van 1 t/m 5 in (1 betekent: nee, helemaal niet, en 5 betekent: ja, zeker). Als je alle open dagen hebt bezocht, tel je de cijfers per school bij elkaar op. Zo zie je welke school het hoogst heeft gescoord.

In de Keuzegids VO is nog een lijst met suggesties opgenomen om te helpen nadenken welke school past. De aandachtspunten kunnen helpen om te bepalen welke aspecten van een school je belangrijk vindt. Vervolgens kun je passende scholen zoeken in papieren Keuzegids Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2020, op de website voschoolkeuze020.nl of in de scholenzoeker op deze website.

Wat is het verschil tussen een categorale school en een scholengemeenschap?

Een categorale school is een VO-school met maar één schoolsoort, bijvoorbeeld een school die alleen havo aanbiedt. Een scholengemeenschap bestaat uit verschillende schoolsoorten, zoals vmbo-t, havo en vwo. Hier kun je verschillende diploma’s behalen.

Weinig gevraagd

Wat is de basisondersteuning?

Elke VO-school in Amsterdam voldoet aan de zogenaamde Amsterdamse norm van het bieden van ondersteuning aan leerlingen. Alle scholen bieden de leerlingen ondersteuning op onder andere de volgende gebieden: disharmonisch profiel, dyslexie, dyscalculie, werkhouding en faalangst. Scholen hebben hierin ook vaak hun eigen beleid. Informeer hiernaar bij de betreffende VO-school. Wilt u meer weten over de algemene afspraken? Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband VO.

Meer informatie over de verantwoordelijkheid voor zorg op school vindt u in het artikel Wie is verantwoordelijk voor zorg op school?

Uit welke VO-scholen kan een leerling kiezen?

Het basisschooladvies is bepalend. Dat betekent dat leerlingen alleen VO-scholen kunnen kiezen die het onderwijsniveau aanbieden dat past bij het basisschooladvies. Welke scholen dit zijn is te vinden in de Keuzegids VO, of op de websites

of via een van de digitale hulpmiddelen op deze website:

Om een idee te geven hoe een voorkeurslijst eruit ziet staan hieronder de voorkeurslijsten uit 2016 (!). Let op: toen waren nog meer dan één profielklas (per advies) per school op de voorkeurslijst toegestaan.

 • voor praktijkonderwijs (pro) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-basis + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-basis/kader + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor vmbo-kader + lwoo
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch + lwoo (gelijk aan mavo + lwoo)
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-basis
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-basis/kader
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-kader
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch (gelijk aan mavo)
 • voorkeurslijst 2016 voor  vmbo-theoretisch/havo
 • voorkeurslijst 2016 voor  havo
 • voorkeurslijst 2016 voor  havo/vwo
 • voorkeurslijst 2016 voor  vwo
 • voor de kopklas (extra jaar taalonderwijs na PO voor VO) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst
 • voor de ISK (internationale schakelklas VO, advies kan alleen gegeven worden door ISK PO) vindt geen Centrale loting of matching plaats en is er geen voorkeurslijst

Wanneer zijn de open dagen?

De open dagen vinden plaats in januari en februari 2021. De open dagen staan in de Keuzegids VO. Op de website schoolwijzer.amsterdam.nl staan ze per school genoteerd. Ze zijn ook in kalendervorm te vinden en te filteren op schooladvies op de website voschoolkeuze020.nl en in het open dagen overzicht van OCO. Check altijd de website van de school voor uitgebreidere informatie en laatste wijzigingen!

Een leerling kan door bepaalde extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle VO-scholen terecht. Wat is dan de procedure?

Binnen passend onderwijs is het in principe zo dat alle scholen basisondersteuning bieden voor kinderen met bepaalde (niet al te zware) zorgbehoefte. Informeer bij de VO-scholen van uw voorkeur hoe zij de betreffende leerling kunnen ondersteunen. Kinderen met meer zorgbehoefte kunnen via het Samenwerkinsgverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aanvragen. Voor specifieke gevallen kunnen scholen individueel besluiten de hardheidsclausule toe te passen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en keuzeinformatie op voschoolkeuze020.nl, dit is de officiële website van de Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs.