Volledige vrijstelling leerplicht

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 september 2014
Volledige vrijstelling van de leerplicht is mogelijk op grond van lichamelijke en psychische gronden, levensbeschouwelijke gronden en in verband met inschrijving in het buitenland. Aan deze ‘volledige vrijstelling leerplicht’ zijn strenge voorwaarden verbonden.

Lichamelijke en psychische gronden

Vanaf het moment dat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen vanwege lichamelijke of psychische ongeschiktheid is een beroep mogelijk op vrijstelling van de inschrijvingsplicht. Daarvoor heeft u een recente verklaring nodig van een door de leerplichtambtenaar aangewezen arts of psycholoog.

Levensbeschouwelijke gronden

Ouders kunnen vanwege hun geloof of levensovertuiging ook vrijstelling verkrijgen. Ouders moeten aantonen dat in de regio geen scholen zijn die aansluiten bij het geloof of de levensovertuiging van de ouders. Dit wordt ook vaak richtingsbezwaren genoemd.

Inschrijving in het buitenland

Leerlingen die in Nederland wonen moeten voldoen aan de leerplicht. Als een leerling in het buitenland onderwijs krijgt, bijvoorbeeld net over de landsgrens, dan kan de leerling vrijgesteld worden van de Nederlandse leerplicht. Ouders moeten dan aantonen dat een leerling staat ingeschreven op een school in het buitenland en deze school regelmatig bezoekt.

Vervangende leerplicht

Voor jongeren die niet in staat zijn om regulier dagonderwijs te volgen en de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt is er de mogelijkheid tot vervangende leerplicht (art. 3a lid 1 Lpw). Dit houdt in dat de jongere naast het reguliere onderwijs een deel praktijkonderwijs zal volgen welke bestaat uit lichte arbeid, in samenhang met het onderwijsprogramma. De duur van dit programma bedraagt één jaar en daarna is het de bedoeling dat de jongere weer terugkeert naar het reguliere onderwijs. Het verzoek voor dit programma dient ingediend te worden bij de leerplichtambtenaar. Bij deze aanvraag hoort een plan van aanpak met een begeleidingsprogramma (art. 3a lid 2 Lpw). Als de jongere aan het eind van de periode nog niet in staat is om terug te keren naar het reguliere onderwijs, dan moet u acht weken voor het eind van deze periode een aanvraag doen tot verlenging. U heeft dan een verklaring nodig van het schoolhoofd (art. 3a lid 5 Lpw). Het besluit op uw aanvraag moet binnen maximaal acht weken binnen zijn (art. 4:13 Awb).

Samenvatting leerplichtwet

Zie voor de overige onderdelen van de leerplichtwet www.onderwijsconsument.nl/leerplicht