Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang georganiseerd?

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
De school zorgt ervoor dat de voor- en naschoolse opvang aansluit op de schooldag. De opvangorganisatie die de opvang verzorgt, moet voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang kwaliteitseisen en peuterspeelzalen (Wkkp). De opvangorganisatie draagt zelf zorg voor een goede ontwikkeling van de kinderen in een veilige en gezonde omgeving.

Werktijden

Schooltijden zijn vaak niet gelijk aan werktijden. Waar kunnen kinderen naartoe voordat de lesdag begint of nadat deze is afgelopen? Hiervoor is de voor- en naschoolse opvang, voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Daar kunnen kinderen spelen en krijgen ze iets te eten en te drinken. Sommige organisaties brengen kinderen ook naar clubjes of lessen.

Wie regelt wat?

De school draag zorg voor een goede aansluiting van de voor- en naschoolse opvang op de lesdag (art. 45 lid 2 WPO). Dit betekent niet dat de school ook de opvang verzorgt, dit wordt meestal gedaan door een kinderopvang-organisatie. De school maakt afspraken met deze organisatie. De medezeggenschapsraad (waar ook ouders in zitten) beslist of deze afspraken worden goedgekeurd (art. 3 Wms). Wanneer de afspraken zijn goedgekeurd, blijven deze minstens een jaar geldig. Als ouder zorgt u er zelf voor dat uw kind wordt ingeschreven bij de voor- en naschoolse opvang en draagt zorg voor de kosten van de opvang (art. 45 lid 2 WPO). Wanneer u arbeid en zorg combineert, krijgt u minimaal een derde tot 90 procent van deze kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Op deze site van de Belastingdienst kunt u berekenen op welk bedrag u recht heeft.

Kinderopvangorganisatie

De voor- en naschoolse opvang, verzorgd wordt door de kinderopvang-organisaties, moet voldoen aan de eisen van de Wet kinderopvang. De kwaliteitseisen zijn gericht op een verantwoorde kinderopvang. Ze gaan over de hoeveelheid en de kwaliteit van het personeel, de beschikbare ruimte en over verantwoording en pedagogisch beleid (artt.1.49 t/m 1.57a Wkkp). De wet bepaalt o.a.  dat een kinderopvang-organisatie een oudercommissie moet hebben (art. 1.58 Wkkp). De oudercommissie heeft adviesrecht (art. 1.60 Wkkp) op zaken als de wijziging van de openingstijden of de prijs van de kinderopvang.

Informatie: kinderopvangtoeslag
Beslissing: Belastingdienst
VindplaatsArtikel 45 WPO (Wet op het primair onderwijs), artikel 3 Wms (Wet medezeggenschap op scholen), artikel 1.58 en 1.60 Wkkp (Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)