De oudercommissie op de voorschool

Geplaatst door Kaja Sariwating op 25 oktober 2021
Voorscholen hebben een oudercommissie. Dit is wettelijk verplicht. In een oudercommissie zitten alleen ouders van kinderen die naar de voorschool gaan. Zijn er geen ouders die in de oudercommissie willen? Of is de voorschool kleiner dan vijftig peuters? Dan is een oudercommissie niet verplicht. De voorschool stelt een reglement vast voor de oudercommissie. Leden hebben adviesrecht bij een aantal onderwerpen, zoals bij wijzigingen van de prijs van de opvang en openingstijden. Soms overlegt de oudercommissie van de voorschool met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van de basisschool.

Oudercommissie verplicht bij voorschool

Een voorschool is verplicht om een oudercommissie in te stellen. Is de voorschool pas net gestart? Dan heeft de kinderopvangorganisatie waar de voorschool bij is aangesloten tot een half jaar na registratie de tijd om de oudercommissie in te stellen (art. 1.58 lid 1 Wet Kinderopvang).

Ouders van kinderen die naar de voorschool gaan kiezen de leden van de oudercommissie (art. 1.58 lid 4 Wet Kinderopvang). Medewerkers mogen niet lid worden van de oudercommissie (art. 1.58 lid 5 Wet Kinderopvang). Zij zijn daarentegen vertegenwoordigd in een ondernemingsraad (Wet op de ondernemingsraden).

Soms géén oudercommissie voorschool

Soms is een oudercommissie niet verplicht. Dat is het geval als er:

 • geen interesse is. De voorschool blijft zich inspannen om voldoende ouders te verzamelen. Tot die tijd is er geen oudercommissie. Dit is tijdelijk toegestaan (Art. 1.58 lid 2a Wet Kinderopvang).
 • maximaal vijftig peuters worden opgevangen bij de kinderopvangorganisatie. Dit is toegestaan. Als er meer dan vijftig peuters worden opgevangen, dan vervalt deze vrijstelling (Art. 1.58 lid 2b Wet Kinderopvang).

De voorschool is wél verplicht om zich in te spannen om ouders te betrekken bij onderwerpen waar de oudercommissie over moest adviseren. Op die manier wordt voorkomen dat de openingstijden of het uurtarief worden gewijzigd en dat ouders daarover niet meepraten (Art. 1.58 lid 3 Wet Kinderopvang).

Reglement en taken van de oudercommissie

De kinderopvang stelt binnen een half jaar na de oprichting van de voorschool een reglement voor de oudercommissie vast. Het reglement bevat in ieder geval regels over (Art. 1.59 lid 1 Wet Kinderopvang):

 • het aantal leden van de oudercommissie;
 • hoe de leden van de oudercommissie worden gekozen (bijvoorbeeld door verkiezingen);
 • hoe lang leden in de oudercommissie blijven zitten.

Het reglement kan tussentijds worden gewijzigd. Dit kan op verzoek van de oudercommissie of op verzoek van de voorschool. De oudercommissie stemt in met de wijziging. Zonder instemming wordt het reglement niet gewijzigd.

In het reglement van de oudercommissie staan geen regels over de werkwijze van de oudercommissie (Art. 1.59 lid 3 Wet Kinderopvang). Leden van de oudercommissie bepalen daarom zelf hoe zij werken. En daardoor is de rol van oudercommissie per voorschool verschillend.

Een oudercommissie mag zich ook activiteitencommissie of ouderraad noemen. De oudercommissie ondersteunt namelijk ook vaak bij activiteiten en uitstapjes.

Adviesrecht oudercommissie

De oudercommissie heeft adviesrecht bij een aantal onderwerpen, namelijk (Art. 1.60 lid 1 Wet Kinderopvang):

 • de kwaliteit en kwantiteit van het personeel en de voorzieningen in de voorschool, in het bijzonder het pedagogisch beleid;
 • het beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
 • de openingstijden;
 • het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
 • de vaststelling of wijziging van een klachtenregeling;
 • wijziging van de prijs van de kinderopvang.

De voorschool mag het advies niet zomaar afwijzen. Als de voorschool het advies van de oudercommissie niet opvolgt dan wordt dit schriftelijk én gemotiveerd aangegeven.

Samenwerking voorschool en basisschool

Voorscholen werken samen met basisscholen. Zij maken vaak gebruik van hetzelfde gebouw en werken met hetzelfde VVE-programma. Bovendien kunnen kinderen voorrang krijgen bij toelating tot de basisschool als zij de bijbehorende voorschool hebben bezocht. Daarnaast stemmen de directies van de voorschool en de basisschool de doorstroom met elkaar af.

Soms gaat de samenwerking tussen voor- en basisschool nog verder en vallen zij beide onder één bevoegd gezag. In dat geval is er vaak ook gezamenlijk overleg tussen de oudercommissie van de voorschool en de de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de basisschool. Zij overleggen bijvoorbeeld over het schoolgebouw of de sintviering.

Meer artikelen over Medezeggenschap voorschool