De oudercommissie op de voorschool

Geplaatst door Kaja Sariwating op 7 augustus 2019
De oudercommissie op de kinderopvang met een voorschool is verplicht volgens de Wet Kinderopvang. Deze wet stelt een oudercommissie verplicht. De voorschool is een kinderopvang die ook voorschoolse educatie aanbiedt. De oudercommissie van de kinderopvang vertegenwoordigt daarmee ook de ouders van de voorschool.
* Dit artikel is ook van toepassing op kinderopvangcentra zonder voorschoolse educatie

Voorschool, oudercommissie verplicht

De medezeggenschap voor kinderopvangcentra is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Een half jaar nadat de kinderopvang met voorschool is gestart moet er een oudercommissie ingesteld worden (art. 1.58 lid 1 Wet Kinderopvang). De voorschool mag hier niet zomaar van afwijken. Inspraak van ouders is namelijk verplicht.

Oudercommissie voor en door ouders

De leden van de oudercommissie worden gekozen door de ouders van wie de kinderen worden opgevangen bij de voorschool (art. 1.58 lid 4 Wet Kinderopvang). Voor medewerkers van een kinderopvang met voorschool is het verboden om lid te worden van de oudercommissie (art. 1.58 lid 5 Wet Kinderopvang).

Soms géén oudercommissie

Soms is een oudercommissie niet verplicht. Dat is het geval als er:

Geen interesse is

Er wordt geprobeerd om een oudercommissie in te stellen, maar er is geen interesse van ouders. De voorschool blijft zich inspannen om voldoende ouders te verzamelen. Tot die tijd is er geen oudercommissie. Dit is tijdelijk toegestaan (art. 1.58 lid 2 onder a Wet Kinderopvang).

Een kleine voorschool

Het is een kleine kinderopvang met voorschool waar maximaal 50 peuters worden opgevangen. Dit is toegestaan. Als er meer dan 50 peuters worden opgevangen, dan vervalt deze vrijstelling (art. 1.58 lid 2 onder b Wet Kinderopvang).

Reglement en taken van de oudercommissie

De kinderopvang met voorschool stelt binnen een half na de oprichting van de voorschool een reglement voor de oudercommissie vast. Het reglement bevat in ieder geval de regels over (art. 1.59 lid 1 Wet Kinderopvang):

  • het aantal leden van de oudercommissie
  • hoe de leden van de oudercommissie worden gekozen (bijvoorbeeld door verkiezingen)
  • hoe lang leden in de oudercommissie blijven zitten

Het reglement kan tussentijds worden gewijzigd. Dit kan op verzoek van de oudercommissie of op verzoek van de voorschool. De oudercommissie stemt in met de wijziging. Zonder instemming wordt het reglement niet gewijzigd.

Adviesrecht van oudercommissie

In de praktijk verschilt de rol van oudercommissie. Op grond van de wet mag het reglement geen regels bevatten over de werkwijze van de oudercommissie (art. 1.59 lid 3 Wet Kinderopvang). Een oudercommissie mag zich ook activiteitencommissie of ouderraad noemen. Het is niet erg dat de oudercommissie ook ondersteunt bij activiteiten en uitstapjes. De oudercommissie behoudt wél de taak om advies te geven op een aantal onderwerpen. De oudercommissie heeft een adviesrecht bij (art. 1.60 lid 1 Wet Kinderopvang):

  • de kwaliteit en kwantiteit van het personeel en de voorzieningen in de voorschool, in het bijzonder het pedagogisch beleid

  • het beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid

  • de openingstijden

  • het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie

  • de vaststelling of wijziging van een klachtenregeling

  • wijziging van de prijs van de kinderopvang

De voorschool mag het advies niet zomaar afwijzen. Als de voorschool het advies van de oudercommissie niet opvolgt dan wordt dit schriftelijk én gemotiveerd aangegeven.

Geen oudercommissie, toch inspraak

Op een kleine voorschool is een oudercommissie niet verplicht. De voorschool is wél verplicht om zich in te spannen om ouders te betrekken bij onderwerpen waar de oudercommissie over moest adviseren. Op die manier wordt voorkomen dat de openingstijden of het uurtarief worden gewijzigd en dat ouders daarover niet meepraten (art. 1.58 lid 3 Wet Kinderopvang).

Samenwerking voorschool en basisschool

Voorscholen werken steeds vaker samen met basisscholen. Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde gebouw. Soms is er één bevoegd gezag, werken medewerkers zowel op de voorschool als op de basisschool en krijgen kinderen voorrang bij toelating op de basisschool  als zij de bijbehorende voorschool hebben bezocht.De voorschool kent in ieder geval altijd een oudercommissie op grond van de Wet Kinderopvang. In de praktijk vindt bijvoorbeeld gezamenlijk overleg plaats tussen de voorschool en basisschool. De oudercommissie overlegt dan met de ouderraad of de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad (MR) over het schoolgebouw of de viering van Sinterklaas. Daarnaast stemmen de directies van de voorschool en de basisonderwijs de doorstroom met elkaar af .

Verplichting ondernemingsraad voor kinderopvang met voorschool

Organisaties met meer dan 50 werknemers zijn verplicht een ondernemingsraad in te richten op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit komt al snel voor bij voorscholen met meerdere locaties. De ondernemingsraad is bedoeld om de belangen van werknemers binnen de organisatie te behartigen. In de ondernemingsraad zitten geen ouders.

Meer informatie

Meer informatie over de voorschool: