Seksuele intimidatie

Geplaatst door OCO op 23 mei 2009

Als uw kind iets vervelends overkomt, dan heeft u tot op zekere hoogte recht op vertrouwelijke behandeling van die situatie. Verder heeft u het recht een procedure te starten tegen de veroorzaker.
Eigen grens
Veiligheid van uw kind staat voorop. Het komt echter voor dat een leraar of medewerker op school ongepast gedrag vertoont, zoals seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie is een subjectief begrip, iedereen ervaart het anders (art. 1a lid 1 Awgb). Een verbod op intimidatie en seksuele intimidatie is echter wel bij wet verboden (art. 1a lid 3 Awgb). Het staat voor allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die als ongewenst ervaart wordt. Het kan gaan om betasting, aanranding, maar ook om intieme vragen of ongepaste opmerkingen. Ieder persoon heeft daarin zijn eigen grens. Vooral op school, waar een kind zich veilig moet voelen, is het uiterst belangrijk dat deze grens niet overschreden wordt.

Procedure
Aan de school is een vertrouwenspersoon verbonden. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan vermeld in de schoolgids. Bij de vertrouwenspersoon kunt u terecht wanneer u iets wilt bespreken dat gevoelig ligt. De vertrouwenspersoon is er om naar u te luisteren en te begeleiden bij het nemen van vervolgstappen. U kunt een klacht indienen bij de school. Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben waarin ouders de mogelijkheid hebben een klacht in te dienen tegen het personeel (art. 24b WVO). Meer informatie over klachten in het onderwijs treft u in het artikel ‘Klachten’.

Onderwijsinspectie
Het schoolbestuur is verplicht een vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie in te lichten als er sprake is van seksuele intimidatie. Dit geldt ook als hiervan een vermoeden is (art. 3 lid 1 WVO jo. art. 6 Wot). Ouders kunnen zelf contact opnemen met de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie is in het contact verplicht tot geheimhouding van de besproken zaken. Deze vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij uw klacht tegen de school. Als u liever geen klacht wilt indienen bij de school kunt u direct de Onderwijsinspectie benaderen via telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).

Aangifte
Als na onderzoek blijkt dat de klacht gegrond is, dan is het bevoegd gezag van de school vervolgens verplicht aangifte te doen bij de politie (art. 3 lid 2 WVO). Voordat er aangifte wordt gedaan, stelt het schoolbestuur de ouders eerst op de hoogte. Dit betekent niet dat de school niets zal doen wanneer de ouders niet akkoord gaan. Het algemeen belang van het kind staat altijd voorop. Na de aangifte zal er een gerechtelijke procedure gestart worden.

Informatie: schoolgids, vertrouwenspersoon
Beslissing: rechter
Bezwaar: hoger beroep
Vindplaats: artikel 1 lid 1 en 3 Awgb (Algemene wet gelijke behandeling), artikel 3 lid 2 en 24b WVO (Wet op het voortgezet onderwijs), artikel 6 Wot (Wet op het onderwijstoezicht)