Wat doet een schoolbestuur?

Geplaatst door OCO op 29 september 2022
Een schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs. Taken van een schoolbestuur zijn onder andere het aannemen van nieuw personeel, het beheren van de financiƫn en het organiseren van huisvesting en onderwijsmiddelen. Sommige van deze taken worden uitbesteed aan de schooldirecteur, die daarnaast verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken op school. Maar het bestuur blijft eindverantwoordelijk. Een schoolbestuur moet bij veel beslissingen de medezeggenschapsraad raadplegen. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het schoolbestuur.

Schoolbestuur: taken en verantwoordelijkheden

Een schoolbestuur (bevoegd gezag) is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs.

De voornaamste taken van een schoolbestuur zijn:

 • Aannemen van nieuw personeel
 • Beheer van financiĆ«n
 • Organisatie van huisvesting en onderwijsmiddelen
 • Bepalen van het schoolbeleid, waaronder het toelatingsbeleid en veiligheidsbeleid
 • Uitvoeren van taken die de overheid oplegt
 • Waken over de doelstellingen met betrekking tot opvoeding (Art. 8 lid 3a WPO) en (Art. 2.2 lid 2 WVO 2020)

Sommige van deze taken worden uitbesteed aan de schooldirecteur. Zo zie je bijvoorbeeld vaak dat de schooldirecteur nieuw personeel werft en aanneemt. Daarnaast is hij of zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school. Denk bijvoorbeeld aan functioneringsgesprekken met teamleden en de organisatie van ouderavonden. Uiteindelijk blijft het schoolbestuur echter eindverantwoordelijk.

In het kader van de wet Passend Onderwijs heeft het bestuur ook een zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor is het aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs (Art. 18a lid 1 WPO) en (Art. 2.47 WVO 2020).

Meestal oefenent een bestuurscommissie, een stichting of een openbaar rechtspersoon het dagelijkse bestuur van openbare scholen uit. Bij bijzondere scholen is dit een stichting of vereniging.

Rol van medezeggenschap

Een schoolbestuur moet voor een aantal onderwerpen advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad, voordat het een besluit kan nemen. In de medezeggenschapsraad zitten ouders en personeelsleden. Als een bestuur meerdere scholen onder zich heeft, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). De leden van de gmr zijn ook ouders en personeelsleden en zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen.

Raad van Toezicht

Ieder schoolbestuur heeft een interne toezichthouder die het schoolbestuur adviseert en toezicht houdt op het werk van het bestuur. De interne toezichthouder is daarnaast ook werkgever van het schoolbestuur. De interne toezichthouder is in de praktijk vaak een Raad van Toezicht. De bestuurders van een school of scholen mogen zelf niet deelnemen aan deze raad (Art. 3.1 lid 1 WVO 2020).

De Raad van Toezicht heeft een aantal wettelijke taken (Art. 17c WPO) en (Art. 3.3 WVO 2020), namelijk:

 • Goedkeuring van begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan
 • Controleren op naleven van de wet door het schoolbestuur en de code voor goed bestuur
 • Controleren of onderwijsgeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed
 • Accountant aanstellen
 • Jaarlijks verantwoording afleggen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

De leden van de Raad van Toezicht overleggen minimaal twee keer per jaar met de medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (Art. 17c lid 3 WPO) en (Art. 3.3 lid 5 WVO 2020).