Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 augustus 2014
Binnen het samenwerkingsverband maken de besturen met elkaar afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan.

Wat staat er in het ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Er zijn een aantal zaken die het samenwerkingsverband verplicht is op te nemen in het ondersteuningsplan. Dit zijn oa:

  • Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert.
  • De afspraken (procedure en criteria) die de scholen maken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

Ondersteuningsplan Amsterdam

In de ondersteuningsplannen voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs kunt u lezen hoe men in Amsterdam aan de slag gaat met passend onderwijs. U vindt er informatie over de samenwerking tussen scholen, op welke manier men bepaalt of een leerling wordt toegelaten tot speciaal onderwijs. De ondersteuningsplanraden van de samenwerkingsverbanden hebben ingestemd met de ondersteuningsplannen.

Download

Download hier de ondersteuningsplannen van het Amsterdamse samenwerkingsverband voor het primair onderwijs (SWV PO) en van het samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs (SWV VO):

Ondersteuningsplan SWV PO 2016-2020

Ondersteuningsplan SWV VO 2019-2023