Wat is het ondersteuningsplan passend onderwijs?

Geplaatst door Floor Kaspers op 1 maart 2023
In het ondersteuningsplan staan de afspraken die de schoolbesturen binnen een samenwerkingsverband maken over passend onderwijs. Het ondersteuningsplan beschrijft de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.

Wat staat er in het ondersteuningsplan?

In het ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Een aantal zaken zijn wettelijk verplicht om op te nemen in het ondersteuningsplan. Dit is vastgelegd in art. 18a lid 8 WPO en art. 2.47 lid 9 WVO 2020. Het betreft onder andere:

  • Het niveau van basisondersteuning dat op alle vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig is.
  • De manier waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen organiseert.
  • De afspraken (procedure en criteria) die de scholen maken over de verdeling, besteding en toewijzing van de middelen voor extra ondersteuning en de voorzieningen voor extra ondersteuning aan de scholen, inclusief een meerjarenbegroting.
  • De procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen op de speciale scholen voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en voor voortgezet speciaal onderwijs.

Ondersteuningsplannen in Amsterdam

In de ondersteuningsplannen voor voortgezet onderwijs en primair onderwijs is te lezen hoe men in Amsterdam aan de slag gaat met passend onderwijs. Ze bevatten informatie over de samenwerking tussen scholen, op welke manier men bepaalt of een leerling wordt toegelaten tot speciaal onderwijs. De ondersteuningsplanraden van de samenwerkingsverbanden hebben ingestemd met de ondersteuningsplannen. Ze zijn hier te downloaden:

Medezeggenschap op ondersteuningsplan door ondersteuningsplanraad

Onderwijspersoneel, ouders (en in het vo ook leerlingen) hebben medezeggenschap over het beleid voor passend onderwijs in de ondersteuningsplanraad. Volgens art. 14a van de WMS heeft de ondersteuningsplanraad instemmingsrecht op de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplan belangrijk bij toezicht inspectie op samenwerkingsverband

De inspectie houdt toezicht op de samenwerkingsverbanden en kijkt bij het vierjaarlijks onderzoek naar het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan moet voor 1 mei voorafgaand aan het schooljaar waarin het plan in gaat naar de inspectie worden gestuurd. De inspectie vraagt samenwerkingsverbanden (naast bovengenoemde voorwaarden) meer aandacht te besteden in de ondersteuningsplannen aan:

Meer artikelen over Passend Onderwijs