Medezeggenschap en passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 22 februari 2022
Ook op het terrein van passend onderwijs, hebben ouders recht op medezeggenschap. Dat gebeurt via de MR van de school over het schoolondersteuningsprofiel, en op het niveau van het samenwerkingsverband via de ondersteuningsplanraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) op school praten ouders, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen, mee over het schoolondersteuningsprofiel. De MR heeft hier adviesrecht op. In dit profiel omschrijft de school welke extra ondersteuning de school kan bieden. Ook staat hierin hoe deze ondersteuning georganiseerd is.

Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband richt een ondersteuningsplanraad (OPR) in. Ieder samenwerkingsverband heeft een OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden. In het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in de OPR. De leden van de MR-en van de aangesloten scholen kiezen de leden van de OPR. De leden van de OPR hoeven echter zelf niet in de MR te zitten.
Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan afspraken tussen de scholen vast. Het samenwerkingsverband zorgt er op die manier voor dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. Het is dus een belangrijk document. De ondersteuningsplanraad heeft daarom een instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Amsterdam

In Amsterdam zijn er twee samenwerkingsverbanden, een voor basisonderwijs, en een voor voortgezet onderwijs. Beide hebben een OPR.
Op de website van het samenwerkingsverband voor primair onderwijs leest u meer over de OPR primair onderwijs.
Op de website van het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs leest u meer over de OPR voortgezet onderwijs.

Meer artikelen over Raden, Medezeggenschap op scholen