Medezeggenschap en passend onderwijs

Geplaatst door Floor Kaspers op 30 augustus 2014
Ook op het terrein van passend onderwijs, hebben ouders recht op medezeggenschap. Dat gebeurt via de MR van de school over het schoolondersteuningsprofiel, en op het niveau van het samenwerkingsverband via de ondersteuningsplanraad.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de medezeggenschapsraad (MR) op school kunnen ouders, en in het voortgezet onderwijs ook leerlingen, meepraten over het schoolondersteuningsprofiel. De MR heeft hier adviesrecht op. In dit profiel omschrijft de school welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is.

Ondersteuningsplanraad

Het samenwerkingsverband richt een ondersteuningsplanraad (OPR) in. Ieder samenwerkingsverband heeft inmiddels een OPR. Ouders, en in het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs ook leerlingen, kunnen hierin gekozen worden. Ze worden verkozen door de MR van de aangesloten scholen, maar hoeven zelf niet in de MR te zitten.
Het samenwerkingsverband legt in een ondersteuningsplan vast welke afspraken de scholen met elkaar maken om te zorgen dat alle kinderen in de regio een passende onderwijsplek krijgen. De ondersteuningsplanraad heeft een instemmingsbevoegdheid op het ondersteuningsplan.

Amsterdam

In Amsterdam zijn er twee samenwerkingsverbanden, een voor basisonderwijs, en een voor voortgezet onderwijs. Beide hebben een OPR.
Hier leest u meer over de OPR van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.
Hier leest u meer over de OPR van het samenwerkingsverband primair onderwijs.

Ondersteuning

Om samenwerkingsverbanden, ouders, personeel en leerlingen te helpen bij het vormgeven van goede medezeggenschap op het terrein van passend onderwijs, is er een Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs opgericht. Dit Steunpunt heeft o.a. handreikingen ontwikkeld en biedt gratis advies op maat. Het Steunpunt is inmiddels niet meer actief, maar de producten zijn nog wel online te vinden. De website van het Steunpunt vindt u hier.