Wat is een ondersteuningsplanraad (OPR) ?

Geplaatst door Floor Kaspers op 25 februari 2022
Een ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad bij het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en adviesrecht op bijvoorbeeld de benoeming van de bestuurder. Geschillen kunnen worden voorgelegd bij een landelijke commissie. Iedere OPR werkt anders.

Ondersteuningsplanraad

Een ondersteuningsplanraad (OPR) is een medezeggenschapsraad op het niveau van het samenwerkingsverband passend onderwijs. In ieder samenwerkingsverband is een OPR. De OPR bestaat uit leden die het personeel vertegenwoordigen en leden die ouders vertegenwoordigen. In de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs zitten ook leden die leerlingen vertegenwoordigen. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. Om lid te zijn van de OPR hoef je zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad.

Instemming op het ondersteuningsplan

De ondersteuningsplanraad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Dit plan wordt tenminste iedere vier jaar opnieuw vastgesteld. Stemt de OPR hier niet mee in, dan moet er een nieuw plan gemaakt worden. Hoewel het niet vaak voorkomt, kan het zijn dat de OPR en het bestuur van het samenwerkingsverband hier samen niet uitkomen. Een geschil kan dan worden voorgelegd aan de landelijke commissie voor geschillen WMS. 
In 2020 legde het bestuur van het samenwerkingsverband Amsterdam voor primair onderwijs een geschil met de OPR voor aan deze commissie. De ondersteuningsplanraad vond het ondersteuningsplan niet concreet genoeg en kreeg van de commissie in het gelijk.

Welke bevoegdheden heeft de OPR?

In de wet medezeggenschap scholen (WMS) staat in artikel 11a op welke terreinen de OPR adviesbevoegdheid heeft. In artikel 14a staat welke instemmingsbevoegdheid de OPR heeft. De instemmingsbevoegdheid gaat specifiek over het vaststellen en wijzigen van het ondersteuningsplan. Adviesbevoegdheid heeft de OPR op het vaststellen van het competentieprofiel voor toezichthouders en bestuursleden. Ook heeft de OPR adviesbevoegdheid op het aanstellen of ontslaan van bestuursleden. Een medezeggenschapsraad had deze rol al en aanzien van de bestuurder van een school, en sinds 2021 heeft de OPR dus dezelfde bevoegdheid ten aanzien van de bestuurder van het samenwerkingsverband. 

Hoe werkt een OPR in de praktijk?

Iedere ondersteuningsplanraad werkt anders. Dat geldt voor bijvoorbeeld hoe vaak er vergaderd wordt, welke agendapunten er zijn en hoe de OPR samenwerkt met de bestuurder. De PO-Raad en de VO-Raad hebben modelreglementen gemaakt waarin een SWV de werkwijze en afspraken kan vastleggen. Sommige ondersteuningsplanraden hebben veel informatie online staan, zoals de notulen en het reglement. Andere OPR-en zijn minder zichtbaar. Ook de relatie met de achterbannen van personeel, ouders en leerlingen wisselt. De ene OPR werkt heel onafhankelijk, terwijl de andere vaak het oor bij ouders en personeel te luister legt.

De ondersteuningsplanraden in Amsterdam

Uiteraard zijn er ook bij de Amsterdamse samenwerkingsverbanden ondersteuningsplanraden. Op de website van het samenwerkingsverband PO vindt u meer informatie over deze ondersteuningsplanraad. Op de website van het samenwerkingsverband VO vindt u meer informatie over deze ondersteuningsplanraad. De informatie online is beknopt, dus als u meer wilt weten kunt u het beste direct contact opnemen met de betreffende OPR.

Meer artikelen over Raden, Medezeggenschap op scholen