Aansprakelijkheid school

Geplaatst door OCO op 24 mei 2009
Op het moment dat iemand schade veroorzaakt bij uw kind, dan kunt u de schade verhalen op de veroorzaker. Aan de andere kant kunnen u en uw kind aansprakelijk worden gesteld voor andermans schade. Ook een school kan aansprakelijk zijn.

Schade

Meestal verloopt een schooldag zoals het hoort. Het kan echter gebeuren dat er op school iets voorvalt waardoor uw kind gewond raakt of schade oploopt. In dat geval is het van belang om te weten wie er verantwoordelijk is voor uw kind en wie u aansprakelijk kan stellen als er schade is.

Voorbeelden van gebeurtenissen waarvoor u de school aansprakelijk zou kunnen stellen zijn:

  • Materiële schade door docenten
  • Materiële schade door leerling
  • Lichamelijke schade ontstaan tijdens lichamelijke opvoeding
  • Emotionele schade

Aansprakelijkheid school, kan dat?

Voor de aansprakelijkheid binnen het onderwijs zijn dezelfde regels van toepassing zoals die geleden in de dagelijkse omgang. Er zijn situaties mogelijk waarin de school aansprakelijk gesteld kan worden. De school is aansprakelijk voor de geleden schade indien er sprake is van een onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). Een onrechtmatige daad houdt in dat iemand iets (niet) heeft gedaan waardoor schade bij u is ontstaan. U kunt die persoon dan aansprakelijk stellen.

De school is verantwoordelijk voor de gedragingen van haar medewerkers. Dit geldt echter alleen wanneer de medewerker in zijn functie onrechtmatig heeft gehandeld (art. 6:170 lid 1 BW). Met onrechtmatig wordt bedoeld dat iemand inbreuk maakt op iemands recht, iets doet dat tegen de wet is, of juist iets nalaat dat in strijd is met de wet (art. 6:170 lid 1 BW). Naast de wettelijke regeling is het ook goed mogelijk dat de school eigen regels heeft met betrekking tot de aansprakelijkheid. Deze regels vindt u in de schoolgids.

Aansprakelijk stellen via biref

Indien uw kind schade heeft geleden, dan kunt u de school aansprakelijk stellen. U kunt door middel van een aangetekende brief schriftelijk aansprakelijk stellen. In de brief vermeldt u in ieder geval uw persoonlijke gegevens en die van uw kind, wat de omvang van de schade is en hoe deze schade is ontstaan. Als u een verzekering heeft voor dit soort gevallen, dan kunt u dit wellicht ook laten afhandelen door uw verzekeringsmaatschappij of rechtsbijstandverzekeraar.

Aansprakelijkheid van leerlingen en hun ouders

De school is niet aansprakelijk voor de gedragingen van haar leerlingen. De aansprakelijkheid in dergelijke gevallen is op de volgende manier geregeld:

  • Leerlingen onder de 14 jaar: de onrechtmatige daad wordt niet toegerekend aan de leerling. De ouders zijn aansprakelijk voor de gedragingen van het kind (art. 6:164 jo. 6:169 lid 1 BW).
  • Leerlingen tussen de 14 en 15 jaar: de onrechtmatige daad kan de leerlingen worden toegerekend. Voor schade die veroorzaakt is door kinderen van 14 of 15 zijn in principe de ouders aansprakelijk, tenzij zij het foute gedrag van hun kinderen écht niet konden verhinderen (art. 6:169 lid 2 BW).
  • Leerlingen van 16 en 17 jaar zijn in eerste instantie zelf aansprakelijk. De ouders zijn alleen aansprakelijk wanneer zij nalatig zijn geweest. Bijvoorbeeld: een ouder is op de hoogte van het feit dat zijn kind een mes draagt, maar heeft hier niets tegen gedaan.

Informatie: schoolgids
Beslissing: rechter
Bezwaar: hoger beroep
Vindplaats: boek 6 Burgerlijk Wetboek