Klachtenregeling

Geplaatst door OCO op 6 december 2006
Elke school moet een klachtregeling hebben en aangesloten zijn bij een klachtencommissie. Er zijn verschillende klachtencommissies, bij welke commissie u moet zijn, hoort in de schoolgids te staan. Een klachtenregeling bevat een omschrijving van wat aangemerkt kan worden als een klacht en welke stappen genomen dienen te worden bij het indienen van een klacht.

Wat is een klacht?

Ouders en verzorgers van leerlingen, maar ook personeelsleden, kunnen bij de klachtencommissie een klacht indienen. Dit kan over gedragingen en beslissingen van de school, het personeel of de permanente commissie leerlingenzorg. Dit kan ook gaan over het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen (art. 14 lid 1 WPO). Let op dat de termijn voor het indienen van een klacht vaak begrensd is tot 1 jaar. Een geschil over verwijdering, toelating of het ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kan worden ingediend bij de geschillencommissie passend onderwijs.

Stap 1: bespreek klacht op school

Als u een klacht heeft, is het een goede zaak als u dat meteen bespreekt met de leerkracht of de directeur.

Stap 2: bespreek klacht met vertrouwenspersoon

Kan het niet op die wijze opgelost worden dan kunt u contact opnemen (u hoeft dat niet) met de contactpersoon (binnen de school) of de vertrouwenspersoon (binnen het schoolbestuur). Wordt ook dan uw klacht niet opgelost dan kunt u uw klacht aan een klachtencommissie voorleggen.

Stap 3: dien klacht in bij bestuur of klachtencommissie

In de de meeste klachtenregelingen staat dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij een klachtencommissie.

Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist.

Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt.

Hoewel de weg langs de klachtencommissie langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen sturen klachten die bij hen worden ingediend ter advisering door aan de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC) bij Stichting Onderwijsgeschillen. Als de indiener van de klacht daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling.

Niet alle scholen zijn aangesloten bij deze Landelijke Klachtencommissie. Sommige scholen hebben weer een andere commissie. Kijk hiervoor in de klachtenregeling (ook wel klachtenreglement) van de school of in de schoolgids.

Wettelijke vereisten klachtenregeling

In de klachtenregeling of klachtenprocedure van de school moet staan welke klachtencommissie de klachten behandelt, de wijze waarop deze commissie werkt, de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend en binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld. In de klachtenregeling van de school moet de volgende informatie terug te vinden zijn (art. 14 lid 2 WPO):

  • welke klachtencommissie de klachten behandelt;
  • de wijze waarop deze commissie werkt;
  • de termijn waarbinnen de klacht moet worden ingediend;
  • binnen welke termijn het oordeel wordt medegedeeld.

Modelreglement voor klachtenregeling

De meeste scholen hebben hiervoor hetzelfde model gebruikt, de zogenaamde Modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs, die is opgesteld door alle betrokken onderwijsorganisaties.