Ik ben geschorst van school, help!

Geschorst van school? Dit artikel informeert leerlingen over straffen en schorsingen op school. Over straffen wordt in de wet namelijk niet veel geschreven; er zijn geen duidelijke richtlijnen om iemand te schorsen. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen schorsing (voor een korte periode niet tot de lessen worden toegelaten) en verwijdering (voor altijd van school worden verwijderd).

Wanneer kan je worden geschorst?

Als je problemen maakt op school, kan je voor maximaal één week de toegang tot de school ontzegd worden. Als het schoolbestuur vindt dat je de veiligheid van anderen in gevaar hebt gebracht, mogen ze je direct – zonder waarschuwing – schorsen. In andere gevallen, bijvoorbeeld wanneer je herhaaldelijk schoolregels overtreedt, kun je pas worden geschorst nadat school met jou en je ouders heeft gepraat.

Regels om te schorsen

Een korte opsomming over de regels omtrent schorsing:

 1. Maximaal vijf dagen: Een leerling mag maximaal een week (vijf schooldagen) van school worden geschorst.
 2. Schriftelijk: Als het bevoegd gezag (bijvoorbeeld de directeur of het bestuur van je school) heeft besloten tot schorsing over te gaan, stelt die de leerling hiervan schriftelijk op de hoogte. Dit geldt ook voor de ouders of verzorgers van de leerling als die nog niet meerderjarig is.
 3. Melding inspectie: Als de leerling langer dan een dag geschorst wordt, moet de inspectie hiervan door de school op de hoogte worden gesteld. Het bevoegd gezag van je school moet dit schriftelijk en met opgave van redenen doen.

Een uitgebreide beschrijving van de regels over schorsing en de vindplaatsen in de wet vind je in www.onderwijsconsument.nl/schorsing. Een andere praktische samenvatting over wet- en regelgeving is te vinden op de website van Rijksoverheid http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/mag-een-school-voor-voortgezet-onderwijs-mijn-kind-schorsen.html

Wanneer geen schorsing maar verwijdering?

Ga je je niet beter gedragen na een schorsing, of heb je een ernstig strafbaar feit gepleegd, dan kun je definitief van school worden gestuurd. Over de verwijdering staat het volgende in de wet beschreven:

 • Een leerling mag pas definitief verwijderd worden als de leerling (en de ouders als de leerling nog niet meerderjarig is) in de gelegenheid zijn gesteld hierover te praten met het bevoegd gezag.
 • Er moet overleg gevoerd worden door de school met de Onderwijsinspectie voordat een leerling verwijderd mag worden.
 • Voor een leerplichtige leerling moet een andere school worden gevonden waar de leerling wordt ingeschreven en lessen kan volgen. Sinds de invoering van Passend Onderwijs is dit een harde eis.
 • Een leerling mag op grond van onvoldoende vorderingen niet in de loop van het schooljaar verwijderd worden.
 • De leerling kan tot zes weken na de bekendmaking een bezwaar indienen bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet zich dan opnieuw over deze kwestie buigen. Tijdens deze procedure kan de leerling wel de toegang tot de school worden ontzegd.

Regels voor straffen

Omdat er in de wet niets geregeld is over straffen kan je dat als scholier zelf op school proberen te regelen. Als je vindt dat straffen niet goed geregeld zijn bij jou op school, kan je (samen met de leerlingenraad) een nieuw plan maken, waarin alles wel goed geregeld is. Dit plan kan dan in het leerlingenstatuut opgenomen worden. Regels die alleen door de leraren en de schoolleiding worden vastgesteld, werken vaak niet. Leerlingen kunnen het beste samen met de school de regels maken. Hierdoor is voor iedereen het nut van de regels duidelijk. Wanneer je een plan voor straffen voor een leerlingenstatuut gaat maken zijn er een aantal punten waar je goed op moet letten:

 • Het moet duidelijk worden wie er wanneer en waarvoor een straf mag geven. Zet duidelijk op papier wat de regels zijn, wat er gebeurt als ze overtreden worden en wanneer er gestraft of alleen gewaarschuwd wordt.
 • Verzin straffen die wat te maken hebben met de regels die overtreden zijn.
 • De straf moet in verhouding zijn met de overtreding.
 • Er moet iets worden opgenomen over wat je moet doen als je het niet eens bent met de straf. Daarbij kan je denken aan een gesprek met een derde, neutrale persoon om erover te praten of de straf wel redelijk is. Als dat niet helpt kan je natuurlijk altijd naar de leerlingenraad stappen.
 • Het is belangrijk dat iedereen op de hoogte is van de regels. Als de regels voor de leerlingen gelden, moeten ze ook voor de leraren en bijvoorbeeld de conciërge gelden.

Leerlingenraad en leerlingenstatuut

Het is verstandig om aanvullingen op het leerlingenstatuut eerst met de leerlingenraad te bespreken. Vervolgens kunnen jullie het naar de medezeggenschapsraad sturen. Als het dan door de medezeggenschapsraad is goed gekeurd, moet iedereen zich aan deze regels houden.
Er zijn op andere scholen al wel regels over straffen meegenomen in het leerlingenstatuut. Het is goed om een aantal van deze statuten te bekijken en hier ideeën uit op te doen. Je hoeft natuurlijk niet alles klakkeloos over te nemen, maar je kan wel kijken welke punten goed zouden zijn om over te nemen. Je kan het LAKS ook altijd om hulp vragen bij het opstellen van regels over straffen in een leerlingenstatuut (020- 6391792).