Verwijdering van de basisschool

Geplaatst door OCO op 20 mei 2009
Uw kind kan verwijderd worden van school als meerdere schorsingsmaatregelen geen effect hebben. Verwijdering kan ook toegepast worden naar aanleiding van een zeer aangrijpende actie van de leerling. Wanneer uw kind wordt verwijderd van de basisschool zijn er een aantal regels waaraan de school zich moet houden.

Voorgenomen verwijdering
Wanneer een basisschool een leerling van school wil verwijderen moet de school, voordat ze de leerling verwijderen, met de leraar van de leerling overleggen. Daarnaast moet u als ouder schriftelijk op de hoogte gesteld worden over de voorgenomen verwijdering en in de gelegenheid gesteld zijn om gehoord te worden. De leerplichtambtenaar ontvangt een kopie van dit besluit. De voorwaarden die gelden voor de verwijderingsprocedure zijn bij wet vastgesteld.

Bezwaar
Bent u het niet eens met de verwijdering van uw kind dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de beslissing tot verwijdering. Dit bezwaar moet u schriftelijk indienen bij het schoolbestuur. De school moet hier dan binnen vier weken op reageren (art. 40 lid 12 WPO).

Definitieve verwijdering
Definitieve verwijdering vindt pas plaats nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten (art. 40 lid 11 WPO). Het bevoegd gezag van de school hoort ook altijd de betrokken groepsleerkracht. Anders mag er geen besluit over de verwijdering genomen worden.

Samenwerkingsverband PO
Sinds 1 augustus 2014 geldt er voor schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school staat ingeschreven of wordt aangemeld een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

De praktische uitvoering van de zorgplicht houdt in dat een schoolbestuur eerst moet onderzoeken in hoeverre een de school effectief onderwijs en zorg kan bieden aan de leerling. Indien de school van mening is dat de leerling beter tot zijn recht komt op een andere plek binnen hun eigen samenwerkingsverband, dan moeten zij deze overgang zelf regelen.

Noodprocedure in Amsterdam
Wanneer de situatie rondom een leerling onhoudbaar is geworden kan een school ook gebruik maken van de noodprocedure. In het protocol Noodprocedure staat een aantal afspraken vastgelegd om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten als de school geen onderwijs meer kan bieden. Meer informatie hierover leest u in het artikel ‘Noodprocedure’.