Verwijdering van de basisschool

Geplaatst door OCO op 31 mei 2022
Soms besluit een basisschool een leerling te verwijderen. Bijvoorbeeld bij wangedrag van de leerling, waardoor de rust en veiligheid op school in gevaar komen. Of als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, waar de school niet aan kan voldoen. De basisschool moet zich aan een aantal regels houden bij verwijdering van een leerling. Als ouders het niet eens zijn met de beslissing, kunnen zij in bezwaar gaan. Een leerling wordt pas definitief verwijderd, als de oude basisschool een nieuwe basisschool voor de leerling heeft gevonden. 

Wanneer verwijdering basisschool?

Soms besluit een basisschool een leerling definitief te verwijderen. Bijvoorbeeld bij wangedrag van de leerling of ouders, waardoor de orde, rust en veiligheid op school in gevaar komen. Of als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, waar de basisschool niet aan kan voldoen. Maar een basisschool kan ook tot verwijdering van een leerling overgaan, als de leerling twee keer achter elkaar moet zittenblijven en dit volgens de eigens schoolregels niet is toegestaan.

Regels voor basisschool bij verwijdering

Een basisschool kan een leerling pas definitief verwijderen nadat de school: (art. 40 lid 11 WPO):

  • met de leerkracht van de leerling heeft overlegd;
  • ouders schriftelijk op de hoogte heeft gesteld over de voorgenomen verwijdering;
  • ouders in de gelegenheid heeft gesteld gehoord te worden;
  • een nieuwe school voor de leerling heeft gevonden;
  • de leerplichtambtenaar een kopie van het besluit heeft toegestuurd.

In bezwaar gaan tegen verwijdering

Ouders kunnen in bezwaar gaan als zij het niet eens zijn met de beslissing tot verwijdering. Dit bezwaar moeten zij schriftelijk indienen bij het schoolbestuur. De school moet hier dan binnen vier weken op reageren (art. 40 lid 12 WPO).

Zorgplicht basisscholen

Sinds 1 augustus 2014 geldt er voor schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school staat ingeschreven of is aangemeld, een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

De praktische uitvoering van de zorgplicht houdt in dat een schoolbestuur eerst moet onderzoeken in hoeverre de school effectief onderwijs en zorg kan bieden aan de leerling. Indien de school van mening is dat de leerling beter tot zijn recht komt op een andere plek binnen het eigen samenwerkingsverband, dan moet zij deze overgang zelf regelen.