Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 31 december 2015
In Nederland praten duizenden docenten en ouders mee over het eigen schoolbeleid via de medezeggenschapsraad. Op ruim 600 middelbare scholen praten ook scholieren mee via de medezeggenschapsraad. Maar hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad? En moeten alle leden altijd aanwezig zijn?

Vertegenwoordiger in medezeggenschapsraad

Leden van de medezeggenschapsraad worden in principe gekozen door hun eigen achterban. Het personeel kiest vertegenwoordigers voor het personeel, de ouders kiezen vertegenwoordigers voor de ouders, scholieren kiezen vertegenwoordigers voor de scholieren. Vaak gaat dat via verkiezingen. Het is noodzakelijk om een band met de school te hebben als ouder, leerling of docent. Lidmaatschap van de medezeggenschap houdt van rechtswege op als deze band er niet meer is. Als vertegenwoordiger is het noodzakelijk om de belangen van de eigen geleding te behartigen. In principe vergadert de medezeggenschapsraad in de volledige samenstelling: vertegenwoordigers van docenten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur. Alle vertegenwoordigers zijn aanwezig.

Vergaderen? Elke week of elke maand?

De wet stelt geen eisen aan het aantal vergaderingen per jaar of de wijze waarop overleg moet plaatsvinden. De wet schrijft wel voor dat op verzoek van de medezeggenschapsraad of een geleding daarvan (bijvoorbeeld de oudergeleding) er een overleg plaatsvindt met het schoolbestuur (art. 6 lid 1 Wms). Dit overleg wordt ook wel een overlegvergadering genoemd. Veel medezeggenschapsraden vergaderen maandelijks om een te volle agenda te voorkomen. Het is in principe toegestaan om tweewekelijks bijeen te komen, maar dit is erg tijdrovend en lastig in te plannen.

Eigen vergadering van de geleding en initiatiefrecht

De medezeggenschapsraad praat mee over alle aangelegenheden op school. Het is verstandig om als geleding af te stemmen welke onderwerpen belangrijk zijn of welk standpunt de geleding gezamenlijk inneemt. Een eigen vergadering van de docenten of ouders (en leerlingen) kan hiervoor gebruikt worden. Een voorstel of standpunt kan dan ingebracht worden tijdens de overlegvergadering. De medezeggenschapsraad mag alle voorstellen inbrengen tijdens de overlegvergadering volgens het initiatiefrecht (art. 6 lid 2 Wms). Het schoolbestuur is verplicht om binnen drie maanden zorgvuldig te reageren op het voorstel. Het voorstel hoeft alleen niet verplicht overgenomen worden.

Medezeggenschapsreglement

De wet biedt ook ruimte om per school afspraken te maken over de frequentie waarmee wordt vergaderd. In de praktijk stelt de school samen met de medezeggenschapsraad vast met welke regelmaat er wordt vergaderd, bijvoorbeeld één keer in de maand. Er zijn ook medezeggenschapsraden die voorafgaand aan de overlegvergadering met het schoolbestuur een eigen vergadering hebben. Dit scheelt een extra vergaderdatum. Deze afspraken worden vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Meer info

Een samenvatting van de Wet medezeggenschap op scholen is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.