Hoe vaak vergadert de medezeggenschapsraad?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023
Jij als docent, ouder of leerling kunt deelnemen aan de medezeggenschapsraad van jouw school. De medezeggenschapsraad (hierna: MR) bespreekt het schoolbeleid en vertegenwoordigt de belangen van het personeel, de ouders en de scholieren. Deze vertegenwoordigers worden gekozen door hun eigen achterban, bijvoorbeeld via verkiezingen. Het is belangrijk dat je een band hebt met de school om lid te zijn van de MR.

Vertegenwoordiger in medezeggenschapsraad

De MR vergadert in principe met alle vertegenwoordigers van docenten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur aanwezig. Er is geen vastgesteld aantal vergaderingen per jaar, maar meestal wordt er maandelijks vergaderd om een volle agenda te voorkomen. Het is ook mogelijk om tweewekelijks te vergaderen, maar dat kan tijdrovend en lastig in te plannen zijn.

Vergaderen? Elke week of elke maand?

De wet stelt geen eisen aan het aantal vergaderingen per jaar of de wijze waarop overleg moet plaatsvinden. De wet schrijft wel voor dat op verzoek van de medezeggenschapsraad of een geleding daarvan (bijvoorbeeld de oudergeleding) er een overleg plaatsvindt met het schoolbestuur (art. 6 lid 1 Wms).

Het is verstandig dat elke vertegenwoordigingsgroep (bijvoorbeeld docenten of ouders en leerlingen) vooraf afstemt over belangrijke onderwerpen en standpunten. Dit kan gebeuren tijdens een aparte vergadering van de groep. Elk voorstel of standpunt kan vervolgens worden ingebracht tijdens de overlegvergadering met het schoolbestuur. De MR heeft het recht om initiatieven in te brengen, waarop het schoolbestuur binnen drie maanden moet reageren, maar ze zijn niet verplicht om de voorstellen over te nemen.

Eigen vergadering van de geleding en initiatiefrecht

Het is verstandig dat elke vertegenwoordigingsgroep (bijvoorbeeld docenten of ouders en leerlingen) vooraf afstemt over belangrijke onderwerpen en standpunten. Dit kan gebeuren tijdens een aparte vergadering van de groep. Elk voorstel of standpunt kan vervolgens worden ingebracht tijdens de overlegvergadering met het schoolbestuur. De MR heeft het recht om initiatieven in te brengen, waarop het schoolbestuur binnen drie maanden moet reageren, maar ze zijn niet verplicht om de voorstellen over te nemen (art. 6 lid 2 Wms).

Medezeggenschapsreglement

Per school kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe vaak er wordt vergaderd, bijvoorbeeld één keer per maand. Sommige medezeggenschapsraden hebben voorafgaand aan de overlegvergadering een eigen vergadering om het overleg efficiënter te maken. Deze afspraken worden vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Meer info

Als je meer informatie wilt, kun je een samenvatting van de Wet medezeggenschap op scholen vinden op www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school.

Meer artikelen over Openheid en overleg