Samenstelling medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 26 juli 2023
In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad (hierna: MR) uit twee groepen: personeel en ouders. Beide groepen hebben evenveel leden, zodat ze evenveel stemmen hebben. In het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in de medezeggenschapsraad. Het speciaal basisonderwijs heeft alleen een personeelsgeleding en oudergeleding. Mensen met een managementfunctie mogen niet lid worden van de MR.

Basisonderwijs

In het basisonderwijs bestaat een MR uit twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide geledingen zijn even groot, zodat de geledingen daarmee evenveel stemmen hebben.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zitten ook leerlingen in de MR, samen met ouders. Normaal gesproken zijn het aantal leerlingen en ouders gelijk, maar als er niet genoeg leerlingen of ouders zijn, kunnen ze elkaars plaatsen innemen, zodat het totale aantal leden gelijk is aan die van het personeel.

Speciaal onderwijs

In het speciaal basisonderwijs heeft de MR, net als in het reguliere basisonderwijs, alleen een personeelsgeleding en een oudergeleding. Als leerlingen 13 jaar zijn, krijgen ze stemrecht en kunnen ze ook gekozen worden. Dit geldt voor een:

  • school voor speciaal onderwijs;
  • school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
  • instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Tenslotte is er ook sprake van een gecombineerde ouder- en leerlinggeleding in een (door de minister aangewezen) inrichting voor voortgezet onderwijs.

Medezeggenschapsraden zonder ouders (en leerlingen)

Er zijn ook onderwijsinstellingen waar geen ouders en leerlingen aanwezig zijn, maar waar wel een MR kan worden ingesteld. In dat geval bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit personeelsleden. Dit geldt voor centrale diensten, regionale expertisecentra, en bovenschools personeel. Bijvoorbeeld bij de OPR.

De positie van het schoolbestuur en de schooldirecteur

Het schoolbestuur is de partij waarmee de MR op papier overlegt over het onderwijsbeleid. In de praktijk overlegt de MR meestal met de schoolleiding. Mensen met een managementfunctie kunnen geen lid zijn van de MR, omdat zij de partij zijn waarmee de raad overlegt.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Raden