Samenstelling medezeggenschapsraad

Geplaatst door OCO op 2 maart 2008

Basisonderwijs

In het basisonderwijs bestaat een medezeggenschapsraad uit twee geledingen: een personeelsgeleding en een oudergeleding. Beide geledingen zijn even groot, dat de geledingen daarmee even veel stemmen hebben wordt het pariteitsbeginsel genoemd.

Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs zitten er ook leerlingen in de medezeggenschapsraad, zij vormen samen met de ouders een geleding. In principe is binnen die geleding het aantal leerlingen en ouders ook weer gelijk, maar als er niet genoeg leerlingen of ouders beschikbaar zijn kunnen zij de resterende plaatsen van elkaar innemen zodat het gezamenlijk aantal leden weer zo groot is als in de personeelsgeleding.

Speciaal onderwijs

Net als in het reguliere basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad in het speciaal basisonderwijs naast een personeelsgeleding alleen een oudergeleding. Er kan weer een gecombineerde geleding gevormd worden met ouders en leerlingen wanneer leerlingen de leeftijd hebben bereikt van 13 jaar, leerlingen zijn dan stemgerechtigd en verkiesbaar. Dit geldt voor een:

  • school voor speciaal onderwijs;
  • school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
  • instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.

Tenslotte is er ook sprake van een gecombineerde ouder- en leerlinggeleding in een (door de minister aangewezen) inrichting voor voortgezet onderwijs.

Medezeggenschapsraden zonder ouders (en leerlingen)

Er zijn twee soorten ondersteunende onderwijsinstellingen waarbinnen geen ouders en leerlingen rondlopen waarvoor wel een medezeggenschapsraad ingesteld kan worden, dat brengt met zich mee dat de medezeggenschapsraad dan alleen uit een personeelsgeleding bestaat. Dat is het geval bij een centrale dienst en bij een regionaal expertisecentrum. Ook is het mogelijk om voor bovenschools personeel een medezeggenschapsraad in te stellen die alleen uit personeelsleden bestaat.

De positie van het schoolbestuur en de schooldirecteur

Formeel gesproken voeren personeel en ouders (en leerlingen) in de medezeggenschapsraad overleg over het onderwijsbeleid van het bevoegd gezag, het schoolbestuur. Leden van het schoolbestuur kunnen zelf geen lid zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, zij vormen de andere partij waar de medezeggenschapsraad mee aan tafel zit. Een personeelslid dat namens het bevoegd gezag de besprekingen voert met de medezeggenschapsraad, meestal de schooldirecteur, kan ook geen lid zijn van de medezeggenschapsraad en kan daarom ook niet meedoen aan stemmingen van de medezeggenschapsraad.