Mag mijn kind een jaar langer kleuteren?

Geplaatst door Menno van de Koppel op 1 augustus 2013
Een vraag uit de praktijk van OCO – De school laat uw kind overgaan van de kleutergroep naar groep 3. Maar u wilt liever dat uw kind een jaar langer kleutert. Want u vindt uw kind nog te speels om de overstap te maken. De directeur heeft gezegd dat in de wet staat dat de school bepaalt of een leerling doubleert of niet. U wil graag weten of dit het geval is, want u vraagt zich af waarom ouders niet mee mogen praten over het kleuteren van hun kind.

Samenvatting

U heeft wel degelijk recht op een gesprek, maar de school beslist. Wanneer u alsnog in overleg gaat, vraagt u dan of de directeur kan aangeven hoe uw argumenten zijn meegewogen en hoe het uiteindelijke oordeel van de school is onderbouwd.

Geen speciale regels voor kleuteren

Er zijn geen landelijke richtlijnen voor de beoordeling of een kind toe is aan groep 3. Steeds meer scholen werken met voortgangstoetsen voor kleuters. Dit houdt in dat alle kinderen meerdere keren (2 of 3 maal) per schooljaar een aantal testjes afleggen in de klas. Het Cito beoordeelt de antwoorden in de niveaus A (het hoogst) tot E (het laagst). Dit soort testen meet vaardigheden als logisch denken, woordenschat en tellen. Ook op sociale en emotionele aspecten (bijvoorbeeld de zelfstandigheid, het concentratievermogen en de speelsheid) van het kind wordt gelet.

De regels voor zittenblijven

Voor kleuterverlenging zijn dezelfde algemene regels van toepasssing als voor zittenblijven. Er is geen specifiek wetsartikel dat aangeeft wie bepaalt of een leerling doubleert (of doorkleutert) of niet. Dit komt erop neer dat uiteindelijk het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de beslissing. De wet schrijft wel voor dat de schoolloopbaan wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen (Art 8 lid 1 WPO). De school beoordeelt het ‘kennen en kunnen’ van leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. De school is verplicht hierover te rapporteren aan ouders (Art 11 WPO). Meer informatie over de regels rondom zittenblijven op de basisschool is hier te vinden: www.onderwijsconsument.nl/zittenblijven-op-de-basisschool

Schoolgids

De regels over zittenblijven dienen in de schoolgids te staan. Er staat bijvoorbeeld: “In een enkel geval gebeurt het wel dat een groepsleerkracht, intern begeleiders en directie adviseren een kind om didactische en/of pedagogische redenen een jaar langer in een groep te laten. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met de betreffende leerling en de ouders.” Gelijksoortige bepalingen zult u in veel schoolgidsen aantreffen. Het is altijd belangrijk dat een school de beslissing om een kind wel of niet langer te laten kleuteren met argumenten onderbouwt. Zodat u op basis van argumenten in gesprek kunt gaan.

1-oktober regeling

Sommige scholen gebruiken nog steeds de oude 1-oktober regeling als richtlijn voor hun beslissing over kleuteren. Deze in 1986 afgeschafte regeling hield in dat kinderen alleen van de kleuterschool naar de lagere school gingen als zij voor 1 oktober 6 jaar waren geworden. Wanneer uw kind hieraan voldoet kunt u de school deze oude regeling in overweging geven.

Onderzoek

Uit onderzoek is gebleken dat een jaar langer kleuteren in de meeste gevallen niet positief uitpakt. Zie voor de resultaten van het onderzoek van Jaap Roeleveld en Ineke van der Veen van het SCO Kohnstamminstituut. Over dit onderzoek en andere theoriën over kleuterverlenging is ook een Prezi te vinden.

Advies OCO

In het algemeen wordt een jaar langer kleuteren afgeraden. Maar het is goed om uw mening kenbaar te maken aan de school. Wanneer een kind  op de basisschool blijft zitten, dan is het gangbaar dat er voor dit kind naar extra ondersteuning gekeken wordt. Met ouders is regelmatig overleg over die ondersteuning, die bijvoorbeeld kan bestaan uit extra begeleiding van een Remedial Teacher of deelname aan een training voor faalangstige kinderen.

Zoals de schoolgids aangeeft is het vanzelfsprekend dat ouders en school overleggen over beslissingen omtrent overgaan of zittenblijven (of doorkleuteren). Juist bij een jonger kind kan, mits goed beargumenteerd, de mening van de ouder veel gewicht in de schaal leggen. Geeft u vooral aan waarom u zich zorgen maakt dat de overstap van groep 2 naar groep 3 voor uw kind nog te vroeg komt. Misschien kan de school uw zorgen wegnemen.

De uiteindelijke beslissing over kleuterverlenging (zittenblijven) of overgaan wordt genomen door de school. Mogelijk heeft uw schooldirecteur dat willen aangeven, zonder de mogelijkheid tot overleg af te wijzen. Wanneer u alsnog in overleg gaat, vraagt u dan of de directeur kan aangeven hoe uw argumenten zijn meegewogen en hoe het uiteindelijke oordeel van de school is onderbouwd.