Wat betekent doubleren of zittenblijven voor uw kind?

Geplaatst door OCO op 26 juni 2018
Zittenblijven of doubleren is het moeten overdoen van een schooljaar. Soms blijft een kind achter in zijn of haar ontwikkeling. Of de leerresultaten blijven achter. De leerkrachten of docenten beslissen over het zittenblijven van een leerling. De regels voor zittenblijven verschillen per school. Het percentage leerlingen dat vanuit het basisonderwijs zonder vertraging instroomt in het voortgezet onderwijs is ongeveer 78%. Vooral in het voortgezet onderwijs blijven veel leerlingen zitten: jaarlijks 6% (ongeveer 60.000).

Achterblijven schoolresultaten

Binnen het basisonderwijs wordt gestreefd naar een ononderbroken ontwikkelingsproces. Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling van iedere individuele leerling (art. 8 lid 1 WPO). Zittenblijven gebeurt doorgaansals de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijft en de school hiervoor nog geen oplossing heeft gevonden. De leerling krijgt de tijd om alsnog de stof onder de knie te krijgen. In het voortgezet onderwijs worden leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding in het mbo, hbo of wo. In het voortgezet onderwijs zijn de schoolresultaten leidend als het gaat om bevordering naar de volgende klas.

Gevolgen zittenblijven

Het gevolg van zittenblijven is dat een leerling een jaar langer doet over de schoolloopbaan. Een leerling in het basisonderwijs stroomt een jaar later door naar het voortgezet onderwijs. Een leerling in het voortgezet onderwijs stroomt een jaar later door naar het mbo, hbo of vwo. 78% van alle leerlingen die vanuit het basisonderwijs instroomt in het voortgezet onderwijs heeft vertraging opgelopen. Ieder jaar blijven ongeveer 60.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. De vriendjes in de klas van de leerling stromen wel door. Dit is vervelend voor de leerling. Daarentegen hebben sommige leerlingen langer de tijd nodig om te aarden in de klas of te wennen aan de lesstof.

Revisievergadering

De leerkrachten of docenten beslissen over het zittenblijven van een leerling. Deze beslissing nemen zij vanuit hun pedagogische expertise en professionaliteit. Het is niet mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen deze beslissing. Ouders kunnen bij het docententeam wel aangeven dat niet alle belangen zijn meegewogen bij de beslissing om een leerling te laten zittenblijven. De docenten bespreken aan het einde van het schooljaar leerlingen in de revisievergadering.

Regels voor zittenblijven verschillen per school

De regels voor zittenblijven verschillen per school. Door de onderwijsvrijheid hebben scholen ruimte bij het opstellen van regels voor zittenblijven. Veel scholen in het voortgezet onderwijs hanteren de regel dat je maximaal twee keer op die school mag blijven zitten. Het komt ook voor dat je maximaal vijf jaar over de onderbouw van havo en vwo mag doen. De precieze regels over zitten staan beschreven in het schoolplan. Veel scholen publiceren de regels voor zittenblijven in de schoolgids. De meeste scholen voor voortgezet onderwijs hanteren overgangsnormen.

Meer info

Meer informatie over de regels omtrent zittenblijven? Raadpleeg de volgende artikelen:

[1] Cijfers over verblijfsduur in het primair onderwijs zijn gebruikt. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.

[2] Cijfers over leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs zijn gebruikt. Bron: ‘Onderwijs in cijfers, 2017’ van OCW, DUO en CBS.