OCO start platform voor medezeggenschap

Geplaatst door Arwen van Stigt op 21 juni 2019
Aankondiging – Uit onderzoek door OCO blijkt dat ouders die actief zijn in (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden op Amsterdamse scholen hun invloed als bescheiden ervaren. Ook blijkt er behoefte te bestaan aan een netwerk om ervaringen in de medezeggenschap uit te wisselen. OCO start daarom Raadgevers als online en offline platform.

Verkennend onderzoek

In de verkenning komen Amsterdamse ouders aan het woord die vertellen over hun ervaringen met de medezeggenschap in het basis- of middelbaar onderwijs. Aan de hand van hun verhalen worden in de verkenning twee vragen beantwoord. Ten eerste: hoe functioneren Amsterdamse medezeggenschapsraden en hebben ouders invloed op het onderwijs via die raden? Ten tweede: wat zijn de wensen, motivaties en behoeften van ouders in de medezeggenschap? Op basis van diepte-interviews wordt nuance geboden en diversiteit geschetst binnen ervaringen van ouders.

Bescheiden invloed van ouders

Uit de verkenning blijkt dat ouders over het algemeen vol goede moed in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad stappen. Het merendeel is en blijft positief over het functioneren van de raad. Als het echter om invloed gaat dan beoordelen ouders die bescheiden. Het gemiddelde cijfer dat ouders geven voor hun invloed is een 5,5. Anders gezegd, de helft van de ouders geeft een cijfer boven de 6 en de andere helft een cijfer onder de 6. Uit verhalen van ouders blijkt een positief cijfer voort te komen uit een constructieve relatie met leiding of bestuur waarin er goed wordt geluisterd. Dat betekent nog niet dat er altijd sprake is van invloed, volgens ouders. Over de gehele linie wordt invloed dus bescheiden beoordeeld.

Knelpunten

Een samenspel van factoren zorgt voor geringe invloed van ouders. De meest genoemde knelpunten zijn de raadsagenda en de informatievoorziening. De raadsagenda wordt gedomineerd door kwesties waarbij ouders zich minder betrokken voelen, zoals personeelsonderwerpen en administratieve zaken. De informatievoorziening vanuit de schoolleiding of het stichtingsbestuur wordt als ontoereikend ervaren. Specifiek is de informatievoorziening vaak zo laat, dat ouders het gevoel krijgen dat zij alleen nog kunnen instemmen.

Versterken medezeggenschap

Uit de verkenning blijkt dat er aan de oppervlakte geen expliciete hulpvragen spelen bij het merendeel van de ouders. Als een rode draad door de verhalen van de meeste ouders loopt echter de behoefte naar inzicht en ondersteuning op ‘hoe-vragen’; hoe pak ik dit aan? Specifiek benoemen ouders de behoefte om te leren van andere ouders. Met andere woorden, de behoefte ligt bij een netwerk van ouders uit andere medezeggenschapsraden om ervaringen te delen en te leren van goede voorbeelden.

Raadgevers voor informatie en verbinding

Op basis van dit verkennende onderzoek heeft OCO een initiatief ontwikkeld: Raadgevers, een platform voor informatie & ontmoeting, specifiek voor ouders in de Amsterdamse medezeggenschapsraden. Raadgevers organiseert Ronde Tafel bijeenkomsten over actuele thema’s waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Online worden blogs en tips & tricks gedeeld en interviews gepubliceerd met actieve ouders. Op basis van ervaringen van andere raadsleden en verhalen uit de praktijk wordt inzicht gegeven in hoe-vragen: hoe pak je specifieke kwesties aan als ouder-raadslid?

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Geen categorie