Vervolgbijeenkomst Raadgevers over betere aansluiting aanbod op vraag in Amsterdams VO

Geplaatst door OCO op 18 oktober 2023
Illustratie Femke van HeerikhuizenIllustratie Femke van Heerikhuizen
Bent u actief als lid van de oudergeleding in de medezeggenschap in het Amsterdamse voortgezet onderwijs? Dan bent u van harte welkom op 6 november 2023, de tweede bijeenkomst waarin denkkracht van ouders uit de medezeggenschap wordt gevraagd voor een betere aansluiting van vraag en aanbod in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Deze bijeenkomst van het medezeggenschapsplatform Raadgevers van OCO wordt wederin georganiseerd in samenwerking met de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen OSVO.

Datum, reservering en programma

De bijeenkomst vindt plaats op 6 november 2023 in het Metis Montessori Lyceum van 18.00 tot 21.00 uur.

Vanwege de voorbereidingen vragen wij u om uiterlijk 1 november te reserveren via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Het programma is als volgt:
18.00 Welkom
18.10 Lichte maaltijd en voorstelronde per tafel
18.30 Presentaties OSVO, gelegenheid tot vragen:

 • Uitkomst loting en matching 2023
 • Terugkoppeling op eerste Raadgeversbijeenkomst over verbetering aansluiting vraag en aanbod Amsterdams VO
 • Recente en aanstaande ontwikkelingen vraag en aanbod

19.30 Tafelgesprekken over verbetering vraag en aanbod
20.15 Terugkoppeling tafels en terugblik op avond
20.45 Gelegenheid tot napraten
21.00 Einde bijeenkomst

Voorkeuren zichtbaar bij de centrale loting

In Amsterdam wordt bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs een lotingsysteem gebruikt met voorkeurslijsten dat ouders en leerlingen stimuleert zoveel mogelijk de ‘echte voorkeur’ te volgen. De resultaten van de loting afgelopen jaren bieden inzicht in de voorkeuren van ouders en leerlingen. Bij een aantal scholen lijken de voorkeuren stabiel, waarbij op sommige scholen de capaciteit al jarenlang tekort schiet en op andere scholen het aantal eerste voorkeuren steeds ver achterblijft bij de capaciteit. Bij andere scholen fluctueren de voorkeuren. Bij enkele scholen is recent een sterke stijging te zien in de vraag. Tijdens de bijeenkomst op 6 november 2023 wordt het Verslag Loting en Matching 2023 toegelicht.

Veranderingen in onderwijsaanbod in gang gezet

Er zijn de afgelopen jaren enkele nieuwe scholen gestart, zoals bijvoorbeeld Agora Xplore, ALASCA, Spinoza21first en de Vinse School. De schoolbesturen vinden dat er meer moet gebeuren en zijn in het najaar van 2021 begonnen met het ontwikkelen een ‘Routekaart Vraag en Aanbod’. Het doel is tweeledig: Dat het onderwijsaanbod beter aansluit op de vraag van ouders en leerlingen. En dat recht wordt gedaan aan de maatschappelijke opdracht om schoolsegregatie tegen te gaan en kansengelijkheid te bevorderen. Deze routekaart en de onderliggende probleemanalyse is de vorige Raadgeversbijeenkomst over de mismatch tussen vraag en aanbod toegelicht. Komende bijeenkomst komt aan de orde welke vervolgstappen worden gezet.

Wat vragen ouders van OSVO?

Vragen die OSVO op 6 november 2023 graag aan de ouders wil voorleggen zijn:

 • Wat vragen ouders en leerlingen van OSVO?
 • Wat kan OSVO/kunnen schoolbesturen doen om vraag en aanbod beter bij elkaar te brengen?
 • Wat hebben scholen te doen om zoveel mogelijk gelijke kansen te bieden en schoolsegregatie tegen te gaan, en wat kunnen ouders doen om scholen daarbij te helpen?

Daarbij draagt OCO een aantal kritische vragen aan om te bespreken, of om mee te geven aan OSVO:

 • Op welke vlakken werken schoolbesturen inhoudelijk samen?
 • In hoeverre kan een herverdeling van het onderwijsaanbod overwogen worden?
 • Hoe verhouden krimp in het vmbo en groei in havo/vwo zich tot elkaar?
 • Hoe wegen recente ontwikkelingen zoals de brede(re) brugklas en het lerarentekort mee?
 • Als segregatie of een eenzijdige samenstelling op bepaalde scholen een belemmering vormt, welke aanpassingen in het aanbod kunnen die scholen dan aantrekkelijker maken voor een breder publiek?

Ouders zijn tijdens de bijeenkomst vrij om aan hun gesprekstafels zelf ook suggesties, opmerkingen en vragen te formuleren om mee te geven aan OSVO. Ook kunnen via het aanmeldformulier al vooraf aanvullende vragen of suggesties aangedragen worden.


Organisatie bijeenkomst en status adviezen

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Raadgevers, het medezeggenschapsplatform van OCO, in samenwerking met OSVO.

OCO is belangenbehartiger van ouders en leerlingen in het Amsterdams onderwijs. De helpdesk van OCO beantwoordt vragen over schoolkeuze en over rechten en plichten in het onderwijs. Aan de hand van ontvangen signalen geeft OCO gevraagd en ongevraagd advies aan schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeente.

OSVO is het overlegorgaan van de schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. OSVO heeft de suggestie van OCO overgenomen om feedback te vragen aan ouders die actief zijn in de medezeggenschap en om hiervoor een bijeenkomst te organiseren met het medezeggenschapsplatform Raadgevers. Het betreft geen formele adviesvraag van OSVO in de zin van bovenbestuurlijke medezeggenschap, dat is te tijdrovend en te complex om in te richten. OSVO zal de ‘informele’ adviezen meewegen en terugkoppelen wat ermee gebeurt.

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog