Oneens met het schooladvies van de basisschool?

Geplaatst door Lidewij Koren op 1 februari 2023
Uiterlijk 10 februari 2023 krijgen leerlingen uit groep 8 in Amsterdam hun definitieve basisschooladvies. Bent u het oneens met het advies? Ga dan in gesprek met de leerkracht en geef aan waarom u een ander schooladvies passender vindt. Uiteindelijk bepaalt de school het definitieve advies. Hiermee meldt uw kind zich aan voor het voortgezet onderwijs. Midden april maken achtstegroepers de centrale eindtoets. Valt de score hoger uit dan het basisschooladvies? Dan moet de school het advies heroverwegen. Ga in groep 7 al in gesprek met de school over het mogelijke schooladvies van uw kind en spreek uw verwachtingen uit. Twijfelt u over het niveau van uw kind? Kies dan voor een brede school (meerdere onderwijssoorten) zodat uw kind kan op- en afstromen zonder van school te hoeven wisselen.

Oneens met schooladvies?

Uiterlijk 10 februari 2023 krijgt uw kind in Amsterdam een definitief schooladvies. Dit advies bepaalt op welke school uw kind zich kan aanmelden. Het schooladvies en de onderbouwing daarvan staan in het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument). Dit krijgt u tijdens het schooladviesgesprek uitgereikt.  Bent u het oneens met het schooladvies? Ga dan in gesprek met de leerkracht en/of intern begeleider. Probeer daarbij duidelijk te beargumenteren waarom u het advies niet passend vindt. Hieronder staan drie voorbeeldsituaties.

Voorbeeld A

Uw kind heeft een havo-advies. De leerkracht onderbouwt dit voor een groot deel met de leerprestaties op het gebied van rekenen/wiskunde en begrijpend lezen vanaf groep 6.

Tegenargument: uw kind scoorde in de groepen 3 tot en met 5 altijd hoger (A op de cito). Sinds groep 6 heeft hij veel lerarenwisselingen en lesuitval gehad, door het lerarentekort. Geef dit tijdens het gesprek aan en vraag de leerkracht daarop te reageren.

Voorbeeld B

Uw kind heeft een vmbo-t-advies. De leerkracht geeft aan dat hij eerst nog twijfelde tussen vmbo-t of vmbo-t/havo, maar uiteindelijk voor een enkel advies heeft gekozen vanwege de inzet en motivatie van de leerling.

Tegenargument: als ouder weet u dat uw kind veel last heeft gehad van de corona-maatregelen en het thuisonderwijs. Door uw drukke baan heeft hij minder begeleiding gekregen en hierdoor raakte hij gedemotiveerd om te werken. Bovendien blijkt uit onderzoek dat je bij twijfel kansrijk moet adviseren. Geef dit tijdens het gesprek aan en vraag de leerkracht daarop te reageren.

Voorbeeld C

Uw kind heeft een vmbo-kader-advies. De leerkracht geeft aan dat uw kind een erg jonge leerling is en nu op z’n tenen loopt, maar wel de potentie heeft om uiteindelijk vmbo-t te halen. De leerling heeft in de klas nog veel begeleiding en sturing nodig van de leerkracht. Uit de E7-toets en B8-toets kwam wel vmbo-t. De leerkracht onderbouwt het definitieve schooladvies met: ‘als hij start met vmbo-kader kan hij succeservaringen opdoen en hoeft hij niet zo op z’n tenen te lopen. Daarna kan hij altijd nog opstromen’.

Tegenargument: uit onderzoek blijkt dat kinderen in de praktijk niet vaak opstromen. Bovendien heeft een leerling uit dezelfde klas dezelfde schoolresultaten als uw kind en hij heeft wel een vmbo-t-advies. Hoe zit dat?

Schooladvies bijstellen

Vindt u dat het schooladvies echt niet goed is onderbouwd? Dan kunt u de groepsleerkracht of de schooldirecteur vragen het advies bij te stellen. Weigert de school dit? Dan kunt u het schoolbestuur nog vragen het advies bij te stellen. U moet dan wel met hele goede argumenten komen.

Eventueel kunt u een klacht indienen over het gegeven schooladvies. De klachtencommissie toetst of het basisschooladvies zorgvuldig tot stand is gekomen en adviseert alleen om het advies bij te stellen als het overduidelijk onjuist is (Bron: Onderwijsgeschillen).

De school moet uiteindelijk een professionele inschatting maken welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor uw kind. Het schoolbestuur heeft hierin het laatste woord (art. 42 lid 2 WPO). U kunt als ouder niet het schooladvies bepalen.

Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies kan dit worden opgenomen in het oki-doc.

Heroverweging schooladvies bij hogere score op eindtoets

In april maakt uw kind de Centrale Eindtoets. Valt de uitslag van de toets tegen, dan is de leerling beschermd en blijft het basisschooladvies onveranderd. Valt de score op de eindtoets hoger uit dan het basisschooladvies? Dan moet de school het advies heroverwegen. Het kijk dan opnieuw zorgvuldig naar het gegeven advies. De school kan vervolgens het advies:

  • naar boven bijstellen of;
  • handhaven, de school moet dan wel motiveren waarom het advies niet wordt verhoogd (art. 42 lid 2 WPO).

Stelt de school het advies niet naar boven bij? En bent u het hiermee oneens? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie toetst of de school het basisschooladvies zorgvuldig heeft heroverwogen en adviseert alleen om het advies bij te stellen als het overduidelijk onjuist is (Bron: Onderwijsgeschillen).

Ga in groep 6 en 7 al in gesprek over het schooladvies

Meestal bespreekt de leerkracht in groep 7 het voorlopige schooladvies van uw kind. Net als bij het definitieve schooladvies in groep 8, kijkt de leerkracht in groep 7 naar toetsresultaten, werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en motivatie. Een verschil met het definitieve advies is dat het voorlopige advies nog naar boven of beneden bijgesteld kan worden.

Maak als ouder concrete afspraken met de leerkracht en spreek verwachtingen uit. Wat vindt u een passend advies voor uw kind en waarom? Waar moet uw kind het komende schooljaar aan werken om dat niveau te behalen? En is dat realistisch? Dit zijn vragen die u tijdens tien-minutengesprekken in groep 7, en ook al in groep 6, kunt stellen.

Oneens met definitief schooladvies? Kies een brede school!

Blijft het basisschooladvies gehandhaafd, terwijl u denkt dat uw kind meer aankan? Kies dan een brede school. Op een brede school worden meerdere niveaus aangeboden, waardoor uw kind de mogelijkheid heeft om op te stromen, zonder van school te hoeven wisselen.

Zit uw kind op een bede school? Lees dan in de schoolgids wat de overgangsnormen zijn. Zo ziet u bij welk gemiddeld eindcijfer uw kind mag opstromen. Maak deze wens ook bespreekbaar met de school en uw kind. De school kan u over de mogelijkheden informeren en uw kind weet waar het naar toe moet werken.