Onrust op de Flevoparkschool in Zeeburg (2006)

Geplaatst door OCO op 22 februari 2007

Op de Flevoparkschool probeert het schoolbestuur, stadsdeel Zeeburg, de rust te herstellen. Onrust heeft ertoe geleid dat de directeur ziek thuis zit en dat drie leerlingen van school verwijderd zijn, omdat hun ouders niet langer welkom waren op school. De school maakt daarbij een extra kwetsbare periode door vanwege een onderzoek naar ongewenste intimiteiten. Ouders maken zich zorgen over de situatie op de school.

Directeur beschuldigd van discriminerende uitlatingen
In het najaar van 2006 dienden twee Turkse moeders een klacht in bij het schoolbestuur van de Flevoparkschool, stadsdeel Zeeburg. Zij beschuldigden de directeur van de Flevoparkschool van discriminatie. Het schoolbestuur vond geen bewijs en verklaarde de klacht ongegrond en sommeerde de ouders te stoppen met het uiten van beschuldigingen. Hoewel het schoolbestuur heeft verwezen naar een externe vertrouwenspersoon bij de GGD en de mogelijkheid van een klacht bij de Landelijke klachtencommissie hebben deze ouders op dat moment geen verdere actie ondernomen.

Onderzoek ongewenste intimiteiten
22 december verspreidde het stadsdeel Zeeburg een persbericht waarin gemeld werd dat een justitieel onderzoek gestart was naar aanleiding van een klacht van een aantal leerlingen wegens ongewenste intimiteiten door een leerkracht. In het persbericht werd vermeld dat het schoolbestuur de klacht serieus nam, dat de leerkracht hangende het onderzoek geschorst is en dat de leerkracht in het bezit was van een verklaring omtrent het gedrag.

Nieuwe beschuldigingen discriminatie
Tijdens een informatiebijeenkomst begin februari voor ouders naar aanleiding van de klacht wegens ongewenste intimiteiten werd de directeur opnieuw in heftige bewoordingen beschuldigd van discriminatie. Volgens het schoolbestuur gebeurde dit op zo’n indringende wijze dat een onwerkbare sfeer ontstond die voor de directeur aanleiding was zich ziek te melden. Het schoolbestuur voelde zich vanwege de opgelopen spanningen binnen de school genoodzaakt om ordemaatregelen te treffen tegen de agiterende ouders. Besloten werd daartoe de drie kinderen van de beide ouders van school te verwijderen. De ouders hebben dit ondanks verschillende pogingen tot overreding door het stadsdeelbestuur niet geaccepteerd en procederen inmiddels tegen het stadsdeel. Ook zijn ze alsnog een klachtenprocedure bij de Landelijke klachtencommissie gestart.

Uitsluitsel justitieel onderzoek verwacht, rechtszaak omtrent verwijdering
Binnenkort wordt zowel uitsluitsel over het justitiele onderzoek naar ongewenste intimiteiten als een rechterlijke uitspraak over de verwijdering van de leerlingen verwacht. Voor het stadsdeel heeft het herstellen van rust en veiligheid op de Flevoparkschool nu prioriteit. Stadsdeelvoorzitter Nico Salm wil de (overige) ouders daar nadrukkelijk bij betrekken.

Uitzending RTV N-H
RTV N-H besteedde op 6 februari 2007 aandacht aan deze zaak. U kunt deze uitzending online bekijken.

Inspectie
Het laatst gepubliceerde inspectierapport uit februari 2006 maakt melding van een tussentijds afgebroken inspectiebezoek in 2005 vanwege het ontbreken van documenten en ziekte van leraren van wie de groep zou worden bezocht, het bezoek vond ook plaats op een ongelukkig moment vanwege het vertrek van de toenmalige directeur die bijna 30 jaar boegbeeld was geweest van de school. De inspectie had signalen gekregen dat “de schoolleiding de grip op de schoolontwikkeling aan het verliezen was.” Taken en verantwoordelijkheden waren niet helder, werkprocessen waren niet vastgelegd en de eenduidigheid in het handelen van medewerkers was onvoldoende geborgd. In 2006 heeft de inspectie vastgesteld dat het team zich had gecommiteerd aan het in overleg tussen inspectie, directie en schoolbestuur opgestartte verbetertraject. De inspectie heeft onlangs het jaarlijkse bezoek aan de school afgelegd waarbij (in principe conform het laatste rapport) de voortgang van de verbeteringsafspraken aan de orde zijn geweest, maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar. De inspectie publiceert nieuwe onderzoeken minimaal 12 weken na het schoolbezoek.

Download inspectierapport
Inspectierapport jaarlijks onderzoek basisschool Flevopark februari 2006

Gerelateerde onderwerpen

Meer artikelen over Blog