Ik heb een klacht over school (VO), wat kan ik doen?

Geplaatst door Ingrid van Schijndel op 7 juli 2013
Als u ontevreden bent over een situatie op school, dan heeft u het recht hier een klacht over in te dienen.

Klacht over school

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met iets dat op school gebeurt. U wilt in dat geval laten blijken dat u ontevreden bent met de gang van zaken en graag verbetering wilt. Klachten kunnen onder andere gaan over de beoordeling van uw kind, seksuele intimidatie, de inhoud van het onderwijs of de wijze waarop er met ouders gecommuniceerd wordt. Klagen kan een goed gevoel geven doordat u uw stem laat horen. Aan de andere kant kan een klacht de relatie tussen u en de school verslechteren. Het is daarom belangrijk te weten welke stappen u het beste kunt nemen met uw klacht.

Stap 1. Voorkom een klacht

Probeer een klacht te voorkomen door eerst met de school in gesprek te gaan. Als de klacht over een docent gaat, dan is het goed om ook met deze docent in gesprek te gaan. Het is niet verstandig direct naar de leidinggevende van deze docent te gaan. Wanneer meerdere ouders een klacht hebben over deze docent dan is het een optie om als collectieve oudergroep in gesprek te gaan met de docent. Het hangt in dit geval van de docent af of hij zich op zijn gemak voelt om met een groep in gesprek te gaan.

Interne vertrouwenspersoon

Gaat het om een algemene klacht of een klacht over de veiligheid op school, dan kunt u samen met andere ouders naar de medezeggenschapsraad (MR) gaan. Gaat uw klacht over een gevoelige zaak dan kunt u contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon van de school, de contactgegevens staan vermeld in de schoolgids. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor het bespreken van zaken die gevoelig liggen of privé zijn. De interne vertrouwenspersoon is vaak een gymdocent of tekenleraar, dit zijn docenten waar leerlingen zich vaker veilig bij voelen om vrijuit bij te spreken. Weet wel dat de functie van ‘interne vertouwenspersoon’ niet voorkomt in de modelklachtenregeling die door de onderwijsorganisaties is opgesteld.

Externe vertrouwenspersoon

In de schoolgids staan ook de contactgegevens van de externe vertrouwenspersoon voor gevallen waarin het lastig is om de klacht met een medewerker van school te bespreken. Als het nodig is kan de externe vertrouwenspersoon begeleiding bieden bij vervolgstappen zoals het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Stap 2. Indienen klacht

Als u er met de school niet uitkomt, dan kunt u een formele klacht indienen. In de schoolgids moet staan hoe en waar u een klacht kunt indienen en welke procedures en termijnen gelden. De school is volgens de wet verplicht een klachtencommissie te hebben of om bij een externe klachtencommissie aangesloten te zijn. De school is in ieder geval wettelijk verplicht er voor te zorgen dat:

1. aan de behandeling van de klacht niet iemand deelneemt op wie de klacht gericht is;
2. u als ouder in staat wordt gesteld uw klacht (mondeling) toe te lichten;
3. met de gegevens vertrouwelijk wordt omgegaan.

Klacht ingediend, en dan?

Nadat u een klacht heeft ingediend wordt eerst beoordeeld of uw klacht voldoende klachtwaardig is. Dit houdt in dat wordt gekeken of de klacht onder de reikwijdte van de klachtencommissie valt. U wordt daarna in de gelegenheid gesteld uw klacht mondeling of schriftelijk toe te lichten. De verweerder krijgt deze kans ook. Vervolgens gaat de commissie de klacht uitzoeken om tot een oordeel te komen. Wanneer de klachtencommissie een oordeel heeft geformuleerd over de klacht dan deelt zij deze mee aan de klager, de verweerder en aan het bevoegd gezag van de school. Na vier weken moet het bevoegd gezag van de school schriftelijk aan u mededelen of zij het eens is met het oordeel en zo ja, of zij maatregelen neemt en welke dat zijn.

Medezeggenschapsraad

De klacht en het oordeel worden na de afhandeling doorgestuurd naar de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Door de notulen van de MR in te zien, kunt u lezen wat er besproken is over de klacht. De leden van de MR zijn verplicht tot geheimhouding, uw klacht wordt dan ook niet naar buiten gebracht.

Informatie: schoolgids
Beslissing: (landelijke) klachtencommissie
Bezwaar: landelijke klachtencommissie of rechter
Vindplaats: artikel 24a onder e jo. 24b WVO (Wet op het voortgezet onderwijs)