Waar ligt het medezeggenschapsrecht, bij de MR of GMR?

Geplaatst door Kaja Sariwating op 26 juli 2023
Als lid van de medezeggenschapsraad (MR) of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) praat jij mee over schoolbeleid. Beide raden hebben dezelfde rechten, maar het kan soms verwarrend zijn om te bepalen welke raad betrokken moet worden bij beslissingen. Dit hangt af van de aard en omvang van het besluit.

Reikwijdte van het besluit

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) beschrijft niet duidelijk welke bevoegdheden specifiek aan de MR of de GMR toekomen. Dit verschilt per situatie. De reikwijdte van nieuw of gewijzigd schoolbeleid bepaalt waar het medezeggenschapsrecht ligt.

Is een besluit van toepassing op een aantal scholen, dan praten de MR’en mee. Is het besluit van toepassing op twee schoolbesturen, dan praten de GMR’en mee. De GMR treedt ook in de plaats van de MR van de scholen als het gaat om een meerderheid van de scholen (art. 11 onder d jo. 16 lid 1 WMS).

Ambities en hoofdlijnen? GMR beslist!

Wanneer het schoolbestuur plannen maakt die van toepassing zijn op alle scholen, zoals een strategisch plan of een mobiliteitsplan, dan wordt dit besproken met de GMR. Het gaat dan vooral om algemene ambities en hoofdlijnen.

Dit verandert niets aan de rechten van de MR’en op schoolniveau. De MR’en hebben nog steeds zeggenschap over de concrete uitwerking van de plannen en besluiten die betrekking hebben op hun eigen school[1]Het is mogelijk om van deze regels af te wijken. De MR’en en GMR kunnen afspreken dat zij de taken anders willen vastleggen. Dit staat dan beschreven in het medezeggenschapsreglement. Het schoolbestuur steunt hiermee in.

Uitzondering

Er zijn wel enkele specifieke onderwerpen die exclusief onder de bevoegdheid van de GMR vallen, zoals adviesrecht bij het meerjarig financieel beleid, verdeling van onderwijsgeld over de scholen en aanstelling van personeel met managementtaken (art. 16 lid 2 onder a, b en c WMS). Ook heeft de GMR instemmingsrecht op het formatieplan De GMR heeft een apart instemmingsrecht op het formatieplan (art. 16 lid 3 WMS). Hoewel de MR’en soms ook over deze onderwerpen meepraten op schoolniveau, kunnen ze hier niet van afwijken via het medezeggenschapsreglement.

In de praktijk praten MR’en ook mee over deze onderwerpen, maar dan gaat het over de uitwerking van deze onderwerpen op schoolniveau. Bijvoorbeeld de klassengrootte, het aantal personeelsleden en het aantal stagiaires op school. Het is niet mogelijk om hiervan af te wijken via het medezeggenschapsreglement.

[1] De MR van een school heeft adviesrecht bij een voorgenomen besluit tot samenwerking (art. 11 onder d WMS)

Meer artikelen over Raden