Wat is een groeidocument?

Geplaatst door Floor Kaspers op 31 december 2019
Het groeidocument is een plan voor leerlingen in het basisonderwijs in Amsterdam die extra ondersteuning nodig hebben. School vult in een digitaal document informatie in over de begeleiding voor een leerling. Ouders hebben hierop instemmingsrecht.

Voor wie is er een groeidocument?

Een groeidocument wordt in Amsterdam opgesteld voor alle leerlingen op een reguliere basisschool die meer ondersteuning nodig hebben dan de basisondersteuning. Ook voor alle leerlingen op het speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs wordt een groeidocument opgesteld. Voor leerlingen op een reguliere school die verwezen worden naar speciaal onderwijs gebruiken scholen het ook. Met het document kan dan een toelaatbaarheidsverklaring worden aangevraagd.

Wat staat er in het groeidocument?

Het groeidocument bevat verschillende onderdelen. De intern begeleider brengt in kaart wat de situatie is, welke ondersteuning er nodig is, welke doelen er met de ondersteuning bereikt moeten worden en wat eventuele vervolgstappen zijn. Alle scholen in Amsterdam werken met hetzelfde digitale document. Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakte het groeidocument. De intern begeleider vult dit online in. U kunt hier een filmpje van het samenwerkingsverband over het groeidocument bekijken. Verder vindt u op de website van het samenwerkingsverband meer informatie.

Groeidocument of ontwikkelingsperspectief?

In de wet passend onderwijs staat dat voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een ontwikkelingsperspectief moet worden opgesteld. Dit ontwikkelingsperspectief is in Amsterdam geïntegreerd in het groeidocument. Het voldoet aan alle wettelijke eisen voor het ontwikkelingsperspectief. Het is toegespitst op de afspraken en werkwijze in Amsterdam. Het voortgezet onderwijs spreekt over het ontwikkelingsperspectiefplan 

Ouders en het groeidocument

De intern begeleider (IB-er) van school vult het document in, na overleg met ouders. De IB-er kan vervolgens ouders een link geven waarmee ze zelf toegang hebben tot het document. Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief. Dus ouders hebben ook instemmingsrecht op het groeidocument. Dat gaat immers over de inzet van de extra begeleiding en de afspraken hierover.

Meer artikelen over Zorgplicht en ondersteuning