Wat is leerlingenvervoer?

Geplaatst door Floor Kaspers op 1 januari 2024
Leerlingenvervoer is een tegemoetkoming in de reiskosten of aangepast vervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. Ook leerlingen die ver moeten reizen naar een school die bij hun religie of levensbeschouwing past kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Aanvragen van leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school kan bij de gemeente. In 2024 zijn nieuwe regels voor leerlingenvervoer in Amsterdam ingegaan

Wat is leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is een regeling voor het vervoer van leerlingen naar school, waarbij hun ouders aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in de kosten of aangepast vervoer. Gemeenten organiseren het leerlingenvervoer (Art. 4 lid 1 WEC) en leggen dit beleid vast in een verordening leerlingenvervoer.

Voor wie?

Leerlingenvervoer is voor:

  • leerlingen die vanwege een beperking niet zelfstandig naar school kunnen reizen of naar speciaal onderwijs gaan en;
  • leerlingen die minimaal zes kilometer moeten reizen naar een school die bij hun religie of levensbeschouwing past.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Er zijn drie vormen van leerlingenvervoer, namelijk:

Openbaar vervoer (ov)

Als een kind zelfstandig met het ov kan reizen, krijgt het een financiële vergoeding voor een OV-abonnement. Als het kind niet zelfstandig kan reizen, worden de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed.

Eigen vervoer

Ouders of verzorgers kunnen ook een financiële vergoeding krijgen voor eigen vervoer. In dit geval organiseren ouders/verzorgers het halen en brengen van hun kind zelf. Let op: in het bijzonder basisonderwijs krijgt u soms niet alles vergoed. Dit is afhankelijk van uw inkomen.

Aangepast vervoer

De leerling wordt thuis opgehaald met een busje en naar school gebracht. Aan het einde van de schooldag brengt het busje de leerling weer thuis. Deze vorm van vervoer is alleen voor leerlingen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen.

Dichtstbijzijnde passende school

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer kijkt de gemeente naar de dichtstbijzijnde passende school. Vanaf huis wordt de afstand berekend naar deze school en op basis hiervan wordt gekeken of een leerling in aanmerking komt en zo ja, voor hoeveel kilometer. De minimale afstand om in aan aanmerking te komen is als volgt:

Voor leerlingen die vanwege hun beperking niet met openbaar vervoer kunnen reizen, gelden de afstandscriteria niet. Er is voor hen aangepast vervoer mogelijk, ook als ze naar het VSO gaan.

Soms is er discussie over wat de dichtstbijzijnde passende school is. Wanneer een leerling bijvoorbeeld naar speciaal onderwijs gaat, kan het zo zijn dat ouders een voorkeur hebben voor een bepaalde school. Als er een andere vergelijkbare school dichterbij is, dan zal de gemeente in de meeste gevallen alleen een tegemoetkoming betalen voor vervoer naar de school die het dichtstbij is.

Indien er, bijvoorbeeld op advies van het samenwerkingsverband, toch aangetoond kan worden dat een andere school echt beter is, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Zo niet, dan wordt de tegemoetkoming gebaseerd op de dichtstbijzijnde school.

In het voorjaar van 2022 publiceerde Ouders & Onderwijs een rapport over het leerlingenvervoer, waaruit blijkt dat er grote problemen zijn. Op 12 oktober 2022 vond er in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over dit thema, waarbij directeur Lobke Vlaming van Ouders & Onderwijs een aantal aanbevelingen deed om het leerlingenvervoer te verbeteren.

Aanvragen van leerlingenvervoer

Het aanvragen van leerlingenvervoer gaat via een formulier op de website van de gemeente Amsterdam. Als uw kind in Amsterdam naar school gaat, maar u niet in Amsterdam woont, vraagt u leerlingenvervoer aan bij uw woongemeente.

Voor het aanvragen van leerlingenvervoer heeft u een verklaring van school nodig. Ook deze is te vinden op de website van de gemeente. Voor het invullen van het digitale formulier heeft u een DigiD nodig. Als u liever een papieren formulier wilt gebruiken kan dat ook. Deze formulieren zijn op school beschikbaar.

Het is belangrijk om de aanvraag op tijd te doen. Om zeker te weten dat u duidelijkheid heeft vóór het nieuwe schooljaar, moet u de aanvraag vóór 1 juni doen. Voor verlenging geldt hetzelfde, maar hiervoor krijgt u automatisch een brief van de gemeente.

Voor meer informatie over leerlingenvervoer leest u de  foldervan de gemeente Amsterdam.

Nieuwe verordening in Amsterdam per 2024

In Amsterdam is met ingang van 2024 een nieuwe verordening door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn o.a. de afstandscriteria aangepast. Voor leerlingen die reeds een beschikking hebben voor leerlingenvervoer gelden nog de oude regels totdat die beschikking afloopt. Als u voor uw kind een beschikking heeft zonder einddatum, blijft deze geldig. Wanneer de situatie verandert, of de beschikking afloopt, moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden en gelden de nieuwe regels.