Wat is het onderwijskundig rapport?

Kinderen krijgen aan het einde van de basisschool geen diploma. De directeur maakt in overleg met de leerkracht een onderwijskundig rapport over de schoolvorderingen en leermogelijkheden van het kind. Dit rapport wordt opgesteld voor de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling naar toe gaat. De ouders van de leerling krijgen een afschrift van het rapport.
Een onderwijskundig rapport wordt niet alleen opgesteld bij het verlaten van de basisschool. Ook bij verandering van school of de overstap naar het speciaal onderwijs wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Het onderwijskundig rapport is niet hetzelfde als het schoolrapport.

Onderwijskundig rapport wettelijk verplicht

Basisscholen zijn wettelijk verplicht om bij de overgang naar een andere school een onderwijskundig rapport van een leerling op te stellen. De school is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport. In de wet is niet geregeld welke gegevens er in moeten staan. In de meeste gevallen zullen de volgende gegevens in een onderwijskundig rapport staan:

  • resultaten en vorderingen
  • eventuele resultaten van extra hulp aan uw kind
  • sociale en emotionele ontwikkeling
  • werkhouding
  • schooladvies voor het voortgezet onderwijs
  • uitslag Eindtoets.

De basisschool is wettelijk verplicht een afschrift van het onderwijskundig rapport aan de ouders mee te geven. Hier hebben de ouders wettelijk recht op. De ouders moeten het onderwijskundig rapport ook voor gezien tekenen. Dit betekent niet dat u het als ouder helemaal eens hoeft te zijn met wat er in het onderwijskundig rapport staat. Als u het ergens niet mee eens bent, kunt u dat aangeven en wordt daar in het rapport melding van gemaakt.

Onderwijskundig rapport overgang VO

De school voor voortgezet onderwijs heeft het onderwijskundig rapport nodig om te kunnen beslissen over de toelating of afwijzing van uw kind. De school voor voortgezet onderwijs, waar u uw kind heeft aangemeld, vraagt bij de basisschool het onderwijskundig rapport op. Wanneer een kind naar het praktijkonderwijs (PrO) of leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) gaat dan krijgt u naast het onderwijskundig rapport ook een schooladviesformulier mee voor de school voor voortgezet onderwijs.

Heeft u zelf aanvullende informatie over uw kind. Heeft u bijvoorbeeld extra onderzoeken laten afnemen? Laat het de nieuwe school weten.