Aanmelding primair onderwijs

Geplaatst door OCO op 19 mei 2009
De aanmelding op het primair onderwijs in Amsterdam verloopt via het stedelijk toelatingsbeleid. Er zijn verschillende tools die helpen bij het kiezen van een basisschool. Uw kind heeft in principe recht op een plaats op een openbare of bijzondere basisschool. In een aantal situaties kan uw kind wel geweigerd worden. Als uw kind onterecht wordt geweigerd, dan heeft u het recht hiertegen in bezwaar te gaan.

Oriëntatie

Voordat u uw kind inschrijft op een basisschool, is het belangrijk dat u een basisschool vindt die bij uw kind past. U kunt op verschillende manieren aan informatie komen over basisscholen in Amsterdam, voor het maken van een verantwoorde schoolkeuze:

Stedelijk toelatingsbeleid

In Amsterdam verloopt de aanmelding voor de basisschool via het stedelijk toelatingsbeleid. Dit houdt in dat u uw kind aanmeldt middels een voorkeursformulier, die u inlevert bij de school van eerste voorkeur. U ontvangt hierover een brief, rond de derde verjaardag van uw kind. In deze brief vindt u ook uw voorkeursformulier waar u op volgorde van voorkeur minimaal vijf scholen opgeeft. U kunt maximaal 10 scholen op het formulier invullen. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, de school van uw tweede voorkeur op nummer 2 enzovoort. Op de acht scholen die het dichtst bij uw woning liggen krijgt uw kind voorrang. In het overzicht van basisscholen in Amsterdam ziet u de voorrangsscholen op basis van uw woonadres. Naast deze voorrangsregel gelden, ingedeeld naar zwaarte, een aantal andere voorrangsregels. Uitgebreide informatie over de voorrangsregels lees je in artikel Voorrangsregels voor plaatsen van kinderen op basisscholen in Amsterdam.

Het stedelijk toelatingsbeleid geldt voor kinderen vanaf 4 jaar. Staat uw kind al ingeschreven en denkt u aan een overstap naar een andere basisschool? Dan verloopt de aanmelding niet via het stedelijk toelatingsbeleid. Neem voor meer informatie over de aanmelding contact op met de gewenste school.

Voorrang via voorschool

De voorschool werkt samen met een basisschool. Het kan zijn dat uw kind op de voorschool zit en de overstap naar de bijbehorende basisschool wil maken. In deze situatie krijgt uw kind voorrang. U vindt in het artikel Hoe kies ik een voorschool? meer informatie over deze voorrangsregel. Staat uw kind niet ingeschreven op een voorschool? Dan gelden er andere voorrangsregels.

Als uw kind wel op een voorschool heeft gezeten maar toch liever een andere basisschool kiest, dan kan dat. Het is niet verplicht om over te stappen naar de aangesloten basisschool.

Weigering op een school

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders zijn volgens artikel 2 van de Leerplichtwet verplicht hun kind in te schrijven op een basisschool. Om toegelaten te worden tot een school moet uw kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt (art. 39 lid 1 WPO). In bepaalde situaties kan de school de aanmelding weigeren, zoals wanneer blijkt dat er geen plek is of vanwege de ondersteuningsbehoefte.

Soms heeft een kind ondersteuning nodig. Met de komst van passend onderwijs is de basisschool verplicht om te onderzoeken welke ondersteuning nodig is. Een school mag een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte pas weigeren als ze onderzoek hebben gedaan en er in overleg met de ouders een passend onderwijsaanbod op een andere school beschikbaar is. Lees voor meer details het artikel Mag een school een aanmelding weigeren omdat een kind ondersteuning nodig heeft?.

Grondslag van de school

In beginsel laten openbare scholen alle leerlingen toe. Scholen voor bijzonder onderwijs hebben meer vrijheid als het gaat om het toelaten of weigeren van leerlingen. Dit vloeit voort uit de vrijheid van onderwijs en de onderwijsvisie van een school. Als de school van mening is dat uw kind niet past bij de godsdienstige richting van de school, dan mag de school uw kind weigeren. De school moet dan wel kunnen aantonen dat een leerling is geweigerd op basis van de grondslag van de school. In Amsterdam zijn er maar weinig scholen waar religie een rol speelt bij het toelatingsbeleid. Zie de scholenzoeker voor een overzicht.

Checklist bezwaarschrift

Besluit het schoolbestuur of de daartoe bevoegde commissie om uw kind niet toe te laten, dan kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. U moet dan in een brief uitleggen waarom u het niet eens bent met het besluit.
Het is aan te bevelen dat het de volgende elementen bevat om in behandeling te worden genomen:

  • Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend.
  • Verzenddatum, binnen 6 weken na de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  • De naam en het adres van het desbetreffende schoolbestuur en de school.
  • De naam van uw kind.
  • Een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt.
  • Uw argumenten waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.
  • Een verzoek aan het schoolbestuur om een nieuw besluit te nemen.
  • Indien u het bezwaarschrift mondeling wil toelichten een verzoek om een hoorzitting (anders vermelding dat u geen behoefte heeft aan een mondelinge toelichting).
  • Uw naam en adres.
  • Uw handtekening.

Het bevoegd gezag maakt vervolgens binnen vier weken kenbaar of het bestreden besluit vernietigd of gehandhaafd wordt (art. 40 lid 6 WPO en 63 lid 3 WPO). Na het indienen van uw bezwaarschrift wordt u in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. Indien het schoolbestuur het besluit in stand houdt, dan kunt u naar de rechter. Voor openbare scholen kunt u in beroep bij de rechtbank, afdeling bestuursrecht. Bij een bijzondere school zijn ouders aangewezen op de civiele rechter.