De toetsing en beoordeling van leerlingen

Geplaatst door Kaja Sariwating op 30 december 2014
Scholen toetsen en beoordelen leerlingen door middel van wettelijke instrumenten, eigen beleid en niveaubeoordeling door de leerkrachten. Deze functies dienen ieder een eigen doel.

Wettelijke kaders voor beoordeling van leerlingen

Voor de toetsing, bevordering en beoordeling van leerlingen zijn regels. Deze regels staan beschreven in de traditionele onderwijswetten, de WPO en WVO. Het basisonderwijs kent de eindtoets, het leerlingvolgsysteem en de verplichte rekentoets (WPO). Het voortgezet onderwijs kent weer regels voor de examens. Daarnaast beschrijven die wetten ook strafmaatregelen als schorsing en verwijdering. Deze regels zijn nader uitgelegd in het Inrichtingsbesluit WVO.

Schoolgids en leerlingenstatuut

Scholen zijn verplicht om belangrijke punten uit de onderwijswetten nader uit te werken in eigen beleid. De meeste rechten en plichten staan zijn samengevoegd in de schoolgids. Dit vloeit voort uit het schoolplan. Vaak wordt de schoolgids gezien als een informatieboekje. Echter geldt de schoolgids als belangrijk beleidsstuk waar ouders en leerlingen rechten aan ontlenen. De school is wettelijk verplicht om de schoolgids voorafgaand aan het schooljaar beschikbaar te stellen. Scholen in het voortgezet onderwijs hanteren ook een leerlingenstatuut. Het leerlingenstatuut is bedoeld om leerlingen meer verantwoordelijk te geven en de huisregels van de school na te leven. Soms staan er ook gedragsregels in opgenomen. Het leerlingenstatuut kan ook gebruikt worden om leerlingen te beoordelen en sancties op te leggen. Bijvoorbeeld wanneer er een incident heeft plaatsgevonden.

Beoordelingsvrijheid leraar vanuit eigen expertise

De leerkracht neemt een aantal opvoedkundige taken over van de ouders, doordat de leerkracht tijd investeert in een leerling. Een leerkracht mag bijvoorbeeld een leerling tijdens de les corrigeren of strafwerk geven. Bij de beoordeling van het niveau van een leerling hebben de leerkrachten ook beoordelingsvrijheid bij het nemen van pedagogische beslissingen. Een goed voorbeeld hiervan is zittenblijven. Ouders kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de beslissing van docenten om een leerling te laten zittenblijven. De leerkracht neemt die beslissing namelijk vanuit zijn expertise als onderwijsprofessional.

Meer info

Meer informatie over de regels voor zittenblijven, tips voor ouders bij zittenblijven en de schoolgids leest in de volgende artikelen: